ďalej
späť
body

Article

Zdravie v centre pozornosti: prechod na nulové znečistenie znamená zdravší život v Európe

Zmeniť jazyk
Article Publikované 05. 07. 2022 Posledná zmena 27. 03. 2023
4 min read
Znečistenie životného prostredia ovplyvňuje naše zdravie a kvalitu života. V posúdeniach Európskej environmentálnej agentúry sa zdôrazňujú tieto vplyvy a potenciálne prínosy, ktoré by sme mohli získať z čistejšieho životného prostredia. Niektorým prípadom rakoviny možno predísť. Kvalitu nášho života môžeme zlepšiť všetkými krokmi, ktoré podnikneme na ceste k nulovému znečisteniu v Európe.

Zdravotné problémy a predčasné úmrtia nemajú vplyv len priamo na postihnuté osoby, ale aj na rodinu, priateľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sa starajú o chorých. Každá predčasná smrť znamená stratu člena rodiny, každý deň práceneschopnosti znamená zmeškaný deň v škole alebo v práci, ktorý zároveň predstavuje deň ošetrovania alebo liečby opatrovateľom. Ľudské utrpenie a hospodárske náklady spojené s predčasnými úmrtiami a chorobami veľkou záťažou prejednotlivcov, rodinu aj spoločnosť. Pri pandémii ochorenia COVID-19 sme zistili, do akej miery dokážeme byť zraniteľní, keď čelíme rozsiahlej zdravotnej kríze.Znečisťovanie životného prostredia predstavuje rovnako rozšírenú zdravotnú krízu, len s pomalším nástupom.

Znečistenie životného prostredia ovplyvňuje naše zdravie a kvalitu života

EEA uverejnila mnohé posúdenia týkajúce sa znečistenia životného prostredia a jeho vplyvov na zdravie. Z našej najnovšej správy o kvalite ovzdušia vyplýva, že v dôsledku desaťročí vykonávania opatrení v oblasti znečistenia ovzdušia sa výrazne zlepšila kvalita ovzdušia na celom kontinente. To viedlo k zníženiu počtu predčasných úmrtí v dôsledku znečistenia ovzdušia, naďalej však približne 300 000 osôb ročne v EÚ predčasne prichádza o život v dôsledku vystavenia jednej znečisťujúcej látkejemným časticiam. Viac ako polovici týchto predčasných úmrtí by sa dalo predísť, ak by členské štátyznížili úrovne PM2,5 podľa usmernení WHO. 

Z našich posúdení takisto vyplýva, že environmentálna záťaž spôsobená chorobami nie je rovnomerne rozdelená vrámci Európy a skupín obyvateľstva. Nie je prekvapujúce, že v oblastiach, kde je znečistenie životného prostredia vysoké, je výrazný aj jeho vplyv na zdravie. Podobne aj v oblastiach, v ktorých sa znížila úroveň znečistenia a expozície, sme svedkami zlepšenia aj v oblasti zdravia.

Niektoré regióny a skupiny osôb, napríklad malé deti a staršie osoby, viac vystavené znečisteniu a môžu trpieť vplyvmi na zdravie, resp. na ich stav v dôsledku rôznych prvkov zraniteľnosti. Dlhodobé ochorenie môže výrazne zhoršiť kvalitu života nielen fyzicky, ale aj z hospodárskeho a spoločenského hľadiska. Zo situácie v dôsledku pandémie a obmedzenia pohybu vyplynulo aj to, akí zraniteľní môžu byť mnohí z nás, keď vystavení izolácii alebo dlhodobému ochoreniu.

Čistejšie životné prostredie, zdravší ľudia

Dobrou správou je, že prijatím opatrení na zlepšenie stavu životného prostredia a posunom smerom k nulovému znečisteniu sa predísť veľkej časti tejto environmentálnej záťaži spôsobenej chorobami. V júni EEA uverejnila posúdenie prípadov rakoviny a jej environmentálnych smerodajných činiteľov. Naša štúdia sa zaoberá širokou škálou znečisťujúcich látok a vyplýva z nej, že významný podiel prípadov rakoviny v Európe je spojený s vystavením znečisteniu životného a pracovného prostredia. To znamená, že týmto prípadom rakoviny možno predísť prijatím dôraznejších opatrení na zníženie znečistenia.

Nové posúdenie je prvé zo série správ zameraných na prínosy v oblasti zdravia v dôsledku zlepšenia stavu životného prostredia. Práca EEA v tejto oblasti bude pokračovať prostredníctvom posúdení kardiovaskulárnych a respiračných ochorení, ktoré plánujeme uverejniť koncom tomto roku a v budúcom roku.

V nadchádzajúcich týždňoch aktualizujeme náš prehliadač kvality ovzdušia v mestách, z ktorého údajov jasne vyplýva, že niektoré mestá majú oveľa čistejší vzduch ako iné. Takisto posudzujeme dôkazy o tom, ako znečistenie ovzdušia ovplyvňuje deti a čo možno urobiť na ich ochranu. Hluk je ďalšou znečisťujúcou látkou v mestách vzbudzujúcou obavy, pričom niektoré mestá úspešne znižujú hladinu znečistenia hlukom a zabezpečujú tiché miesta v mestských zelených oblastiach. Všetky tieto informácie sa zhromaždia v atlase životného prostredia, ktorý bude tiež vydaný v prvej polovici budúceho roka.

Naša práca v oblasti environmentálnych smerodajných činiteľov zlého zdravotného stavu v Európe úzko súvisí s našou prácou v oblasti nulového znečistenia, v súvislosti s ktorou plánujeme uverejniť základné posúdenie cieľov stanovených v akčnom pláne EÚ pre nulové znečistenie. Jedným z kľúčových prvkov tohto akčného plánu je prevencia znečistenia pri zdroji namiesto jeho následného riešenia, čo by pomohlo predchádzať negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Naše základné posúdenie sa bude zaoberať nielen rôznymi druhmi prepojenia so zdravím, ale aj prepojením s ekosystémami, ako aj so spoločenskými systémami výroby a spotreby.

Každé opatrenie a investícia na zníženie znečistenia v súlade s akčným plánompre nulové znečistenie zlepší zdravie nás všetkých a tiež stav nášho životného prostredia. V konečnom dôsledku je najlepšou liečbou prevencia.  

 

Hans Bruyninckx

 

Hans Bruyninckx 

Výkonný riaditeľ EEA 

Úvodník uverejnený vo výtlačku spravodajcu EEA v júni 2022 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: cancer, zero pollution
Akcie dokumentu