ďalej
späť
body

Article

Rozhovor – Ako Európa dosiahne nulové znečistenie?

Zmeniť jazyk
Article Publikované 05. 05. 2022 Posledná zmena 16. 03. 2023
6 min read
Európska únia sa pustila do ambicióznych plánov na výrazné zníženie emisií a znečistenia v nadchádzajúcich desaťročiach. Ich súčasťou je aj aktuálny akčný plán nulového znečistenia, ktorý sa zameria na zníženie znečistenia ovzdušia, vody a pôdy na úroveň, ktorá sa už nepovažuje za škodlivú pre ľudské zdravie a životné prostredie. Stretli sme sa s Ianom Marnanem, odborníkom EEA na životné prostredie, ochranu zdravia a dobré životné podmienky. V súčasnosti pripravuje nadchádzajúcu správu EEA o nulovom znečistení, ktorá by mala byť zverejnená v ďalšej časti roka.

O ambíciách EÚ do roku 2050, Európskej zelenej dohode a dosahovaní nulovej bilancie emisií sa už toho povedalo veľa. Ako zapadá akčný plán EÚ v oblasti nulového znečistenia do tohto úsilia?

Európska zelená dohoda sa opiera o celý rad ambicióznych iniciatív, ktorých dôležitým prvkom je akčný plán nulového znečistenia, kde sa stanovuje plán prevencie všetkých závažných dôsledkov znečistenia na naše zdravie a ekosystémy.

Akčný plán má mnoho synergií s inými politickými opatreniami v rámci Európskej zelenej dohody, napríklad so stratégiou Z farmy na stôl, s akčným plánom pre obehové hospodárstvo, so stratégiou biodiverzity, tematickou stratégiou na ochranu pôdy a stratégiou udržateľnosti v oblasti chemikálií. Jedným z hlavných cieľov akčného plánu je začlenenie prevencie znečisťovania do všetkých príslušných oblastí politiky.

Hoci klimatická zmena nepatrí konkrétne do rozsahu pôsobnosti akčného plánu nulového znečistenia, je jasné, že dosiahnutie cieľov akčného plánu nám pomôže priblížiť sa k cieľom nulovej bilancie emisií, podobne ako boj proti zmene klímy prispeje k zníženiu úrovne znečistenia.

Akčný plán nulového znečistenia podporuje aj širšie medzinárodné programy, napríklad ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030. Uznáva sa v ňom, že znečistenie sa nezastavuje na hraniciach a že napríklad naše spotrebiteľské návyky a činnosti v oblasti nakladania s odpadom v Európe ovplyvňujú úroveň znečistenia na celom svete.

Čo konkrétne zahŕňa akčný plán nulového znečistenia?

Ide o veľmi širokú tému, ktorú je ťažké vymedziť, ale jedným z hlavných cieľov je podnietiť a podporiť začlenenie prevencie znečisťovania do všetkých príslušných politík EÚ. Medzi ďalšie hlavné prvky plánu patrí riešenie nerovnakej situácie vo vystavení znečisteniu, lepšie vykonávanie a presadzovanie predpisov, kolektívne opatrenia a zmeny v celej spoločnosti, presadzovanie globálneho prechodu na nulové znečistenie a rozvoj integrovanejšieho prístupu k monitorovaniu znečistenia.

V akčnom pláne sa tiež uznáva, že na dosiahnutie týchto ambícií musíme zabezpečiť, aby boli politické opatrenia založené na prevencii znečisťovania pri zdroji, pričom koncepcie ako náprava znečistenia životného prostredia a odstránenie znečistenia na konci reťazca sú menej udržateľné ako dlhodobé opatrenia.

Samotný plán obsahuje komplexný zoznam konkrétnych opatrení, ktoré sa majú prijať na začatie plnenia cieľa nulového znečistenia (s časovým rámcom pre tieto opatrenia), a takisto stanovuje a vymedzuje deväť hlavných opatrení. Napríklad hlavná iniciatíva 1 spočíva v „znížení nerovností v oblasti ochrany zdravia prostredníctvom nulového znečistenia“.

Celkový časový rámec akčného plánu potrvá do roku 2050. Plán však obsahuje aj niekoľko cieľov na rok 2030 s cieľom pomôcť získať určitý počiatočný impulz pri plnení cieľa nulového znečistenia.

Aká je úloha EEA v akčnom pláne nulového znečistenia?

Musíme byť schopní účinne monitorovať pokrok pri dosahovaní nulového znečistenia, aby sme vedeli, v čom sa nám darí, v čom je pokrok pomalší a v akej oblasti potrebujeme získať ďalšie poznatky. Pomôže to stimulovať napĺňanie ambícií plánu v nadchádzajúcich rokoch.

Akčný plán obsahuje požiadavku, aby EEA a Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) vypracovali posúdenie monitorovania a výhľadu nulového znečistenia. EEA je konkrétne zodpovedná za prípravu posúdenia monitorovania, pričom prvé posúdenie sa má predložiť koncom roka 2022 a následné posúdenie sa má vykonať v roku 2024.

Toto posúdenie poskytne integrované zhodnotenie najnovších trendov v oblasti znečistenia a toho, či naša súčasná výkonnosť smeruje EÚ na dobrú cestu pri plnení konkrétnych cieľov nulového znečistenia do roku 2030, ako aj iných súčasných politických cieľov. Zváži aj uskutočniteľnosť dosiahnutia dlhodobejších cieľov do roku 2050.

Ako presne bude EEA monitorovať pokrok?

Naše zhodnotenie v druhej polovici roka bude slúžiť ako základ na meranie budúceho pokroku. Správa bude vychádzať z dostupných ukazovateľov, ktoré nás informujú o najnovších trendoch v oblasti emisií a dosahu znečistenia. Na základe týchto informácií budeme môcť poskytnúť úvodnú analýzu toho, či sme na dobrej ceste k dosiahnutiu konkrétnych cieľov do roku 2030 a či je naše „smerovanie“ v iných oblastiach v súlade so súčasnými politickými cieľmi.

Dôležité je, že našou analýzou sa pravdepodobne identifikujú aj oblasti, v ktorých sú naše poznatky neúplné a v ktorých potrebujeme vypracovať lepšie informácie a ukazovatele, ktoré by sme mohli použiť pri budúcich hodnoteniach. Využijeme aj iné zdroje informácií (napríklad výskum alebo posúdenia podľa jednotlivých krajín) s cieľom pomôcť identifikovať vznikajúce problémy a poskytnúť včasné varovania v súvislosti s kľúčovými budúcimi otázkami, ktoré je potrebné riešiť.

Druhé posúdenie, ktoré sa má predložiť v roku 2024, bude vychádzať zo správy za rok 2022 a bude zahŕňať ďalšie dostupné ukazovatele a informácie, aby sme lepšie pochopili, ako napredujeme pri dosahovaní cieľov nulového znečistenia. Túto prácu potom využije Európska komisia na vypracovanie prehľadov politických opatrení s cieľom poskytnúť informácie a nasmerovať budúcu politiku súvisiacu so znečisťovaním.

Do akej miery je realistické, že niekedy dosiahneme nulovú úroveň znečistenia?

Úroveň ambícií stanovená v akčnom pláne nulového znečistenia je skutočne veľmi vysoká a niektorí môžu spochybniť možnosť dosiahnuť nulové znečistenie. Stanovením tejto úrovne však získame jasnú predstavu o potrebe systémovej zmeny a integrovanejšom prístupe k riešeniu znečistenia a jeho vplyvu.

Už teraz fungujeme nad rámec možností našej planéty. Znečistenie ovzdušia, pôdy a vody má veľký negatívny vplyv na naše zdravie a naše ekosystémy. Zo štúdií, napríklad aj globálnej hodnotiacej správy IPBES o biodiverzite a ekosystémových službách, vyplýva, že súčasná ľudská činnosť negatívne ovplyvňuje samotné ekosystémy, od ktorých sme závislí, a to zjavne nie je udržateľné. Ak sa chceme stať udržateľnejšou spoločnosťou, musíme vynaložiť úsilie na dosiahnutie cieľov akčného plánu nulového znečistenia.

Ian Marnane, EEA environment, health and well-being expert

Ian Marnane
odborník EEA v oblasti životného prostredia, zdravia a dobrých životných podmienok

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: zero pollution, pollution
Akcie dokumentu