Kontekst polityczny

Zmień język:
Strona wygasł Ostatnio modyfikowane 2017-02-21
This content has been archived on 2017-02-21, reason: Content is outdated
Planowanie przestrzenne oraz zarządzanie gruntami jest niezbędne w celu pogodzenia sposobu zagospodarowania terenu z problemami ochrony środowiska. Jest to wyzwanie, które angażuje różne szczeble polityczne i różne sektory. Główny priorytet decydentów na całym świecie stanowi monitorowanie i wyważenie negatywnych konsekwencji dla środowiska przy jednoczesnym utrzymaniu produkcji niezbędnych zasobów.

W 1999 r. europejska perspektywa rozwoju przestrzennego (ESDP) zaowocowała ukierunkowaniem europejskiej polityki na utrzymanie zrównoważonego i spójnego użytkowania terenu, poprawę konkurencyjności, zapewnienie dostępu do rynków i wiedzy, jak również bardziej rozsądnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi i kulturalnymi. Nieco później kwestie zintegrowanego rozwoju przestrzennego podjęto w programie terytorialnym UE, którego celem jest wyzwolenie możliwości europejskich regionów oraz miast na drodze do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Decyzje dotyczące planowania przestrzennego i zarządzania gruntami podejmuje się zwykle na szczeblu lokalnym lub regionalnym. Komisja Europejska ma tu również do odegrania swoją rolę. Musi zagwarantować, że państwa członkowskie uwzględniają kwestie ochrony środowiska w planach rozwoju przestrzennego. Realizuje przy tym następujące cele:

Gospodarka europejska jest zależna od zasobów naturalnych, w tym surowców i przestrzeni (zasobów gruntów). W unijnej strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych traktuje się przestrzeń jako zasób. Takie ujęcie ma zastosowanie to obszarów lądowych i morskich niezbędnych do realizacji celów wytwórczych (np. produkcji minerałów, drewna i żywności) oraz różnorodnej działalności społeczno-gospodarczej. Często te zastosowania konkurują o te same zasoby terytorialne.

Działania w kierunku zmiany praktyk związanych z użytkowaniem gruntów i ograniczenia rozproszonego zanieczyszczenia powietrza i wody obejmują: zintegrowane zarządzanie dorzeczami oraz, w szczególności dyrektywę w sprawie azotanów. Zagadnienia powodzi wywoływanych budową nieprzepuszczalnych przestrzeni (np. budynków i dróg) oraz skrajnymi warunkami pogodowymi podejmuje nowa europejska dyrektywa w sprawie powodzi. Przekrojowy charakter problemu użytkowania gruntów uwypukla również unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich oraz polityka regionalna.

Protokół z Kioto sporządzony do Konwencji UNFCCC wspiera, między innymi, praktyki, które prowadzą do ograniczenia emisji metanu i podtlenku węgla na terenach rolnych. Unijna polityka przystosowania do zmian klimatu bezpośrednio odnosi się do bieżących i przyszłych praktyk dotyczących użytkowania gruntów oraz do sektorów gospodarczych, których działalność od tego zależy.

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100