Beleidscontext

Taal wijzigen:
Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 21-02-2017
This content has been archived on 21-02-2017, reason: Content is outdated
Planning en beheer van landgebruik zijn essentieel voor een betere afstemming van landgebruik en milieuproblematiek. Het is een uitdaging die diverse beleidsniveaus en verschillende sectoren behelst. Monitoren en middelen van de negatieve milieugevolgen van landgebruik en het tegelijkertijd in stand houden van de productie van essentiële hulpbronnen is een belangrijke prioriteit van beleidsmakers wereldwijd.

In 1999 resulteerde het Europees ruimtelijk ontwikkelingsperspectief (EROP) in Europese beleidsoriëntaties voor territoriaal evenwicht en cohesie, verbetering van het concurrentievermogen en toegang tot markten en kennis naast een verstandiger beheer van natuurlijke en culturele hulpbronnen. recentelijk is geïntegreerde ruimtelijke ontwikkeling behandeld door de Territoriale agenda van de EU ie is gericht op mobilisatie van het potentieel van Europese regio's en steden voor duurzame economische groei en meer banen.

Besluiten over planning en beheer van landgebruik worden meestal genomen op lokaal of regionaal niveau. De Europese Commissie heeft echter een rol te vervullen als het erom gaat ervoor te zorgen dat lidstaten in hun ontwikkelingsplannen voor landgebruik rekening houden met milieukwesties. De doelstellingen zijn:

Europese economieën zijn afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen, waaronder grondstoffen en ruimte (landhulpbronnen). De Thematische strategie inzake het duurzame gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van de EU noemt ruimte als een hulpbron. Het is van toepassing op land- en zeegebieden die nodig zijn voor productiedoeleinden (bijvoorbeeld mineralen, hout, voedsel) en voor diverse socio-economische activiteiten. Deze belangen strijden vaak om dezelfde territoriale hulpbron.

Pogingen om landgebruikmethoden aan te passen zodat verontreiniging van lucht en water uit diffuse bronnen (zgn. niet-punt-vervuiling) afneemt, omvat geïntegreerd beheer van rivierbekkens en, in het bijzonder, de Richtlijn nitraten. Overstromingen veroorzaakt door de bouw van waterdichte oppervlakten (bijvoorbeeld gebouwen en wegen) en teweeggebracht door extreme weersomstandigheden, worden behandeld in een nieuwe Europese Richtlijn overstromingen. De grensoverschrijdende aard van landgebruik wordt ook benadrukt door EU-beleidsmaatregelen voor plattelandsontwikkeling en regionaal beleid.

Het UNFCCC-Kyoto-protocol promoot onder meer methoden die de uitstoot van methaan en stikstofoxide van landbouwgrond verlagen. EU-beleid inzake aanpassing aan klimaatverandering is direct relevant voor huidige en toekomstige landgebruikmethoden en de economische sectoren die hiervan afhankelijk zijn.

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100