Poliitikakontekst

Muutke keelt
Lehekülg vananenud Viimati muudetud 2017-02-21
This content has been archived on 2017-02-21, reason: Content is outdated
Maakasutuse paremaks kooskõlastamiseks keskkonnaprobleemidega on kriitilise tähtsusega maakasutuse planeerimine ja haldamine. See on väljakutse, mis hõlmab mitut poliitilist tasandit ja eri sektoreid. Kogu maailma poliitikakujundajate üheks suurimaks prioriteediks on maakasutuse negatiivsete keskkonnatagajärgede järelevalve ja vahendamine ning samal ajal põhiliste loodusvarade tootmise toetamine.

Aastal 1999 tõi Euroopa ruumi arenguplaani (ESDP) vastuvõtmine kaasa selle, et Euroopa poliitikad orienteerusid rohkem territoriaalse tasakaalu ja sidususe ning parema konkurentsivõime saavutamisele, juurdepääsu tagamisele turgudele ja teadmistele ning loodus- ja kultuurivarade arukamale haldamisele. Viimasel ajal on integreeritud ruumilist arengut käsitletud Euroopa Liidu territoriaalses tegevuskavas, mille eesmärgiks on rakendada Euroopa piirkondade ja linnade potentsiaal säästlikuks majanduskasvuks ja töökohtade arvu suurendamiseks.

Maakasutuse planeerimise ja haldamise otsused tehakse tavaliselt kohalikul või piirkondlikul tasandil. Euroopa Komisjon peab siiski veenma liikmesriike, et need võtaksid maakasutuse arengukavades arvesse ka keskkonnaprobleeme. Eesmärgid on järgmised:

Euroopa majandused sõltuvad loodusvaradest, sealhulgas toorainest ja ruumist (maaressursid). Euroopa Liidu temaatiline strateegia loodusvarade säästliku kasutamise kohta käsitleb ka ruumi loodusvarana. See kehtib seesuguste maa-alade ja merepiirkondade kohta, mida on vaja tootmiseks (nt maavarad, puit, toit) ja mitmesugusteks sotsiaalmajanduslikeks tegevusteks. Need huvid võistlevad sageli ühe ja sama maa-ala pärast.

Maakasutustavade muutmiseks ning õhu ja vee hajusreostuse vähendamiseks tehtavate pingutuste hulka kuuluvad jõgikondade kompleksne majandamine ja eelkõige nitraatide direktiiv. Vett läbilaskvate rajatiste (nt hooned ja maanteed) ehitamisest ning äärmuslikest ilmastikutingimustest põhjustatud üleujutusi käsitletakse uues Euroopa üleujutuste direktiivis. Maakasutuse valdkondadevahelist iseloomu rõhutatakse ka Euroopa Liidu maaelu arengu ja piirkonnapoliitikates.

UNFCCC Kyoto protokoll edendab muu hulgas metaani ja lämmastikoksiidi heidete vähendamist põllumajandusmaal. Euroopa Liidu kliimamuutustega kohanemise poliitikad puudutavad otseselt praegusi ja tulevasi maakasutustavasid ning neist sõltuvaid majandussektoreid.

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100