Kuntest politiku

Biddel il-lingwa
Page skadut Mibdul l-aħħar 01 Sep 2016
This content has been archived on 01 Sep 2016, reason: No more updates will be done
L-importanza tal-eko-innovazzjoni hija rikonoxxuta kompletament fl-Istrateġija ta' Liżbona, fl-Istrateġija tal-UE dwar l-Iżvilupp Sostenibbli u fis-6 programm ta' azzjoni ambjentali (6EAP). Il-Pjan ta' Azzjoni dwar it-Teknoloġiji Ambjentali (ETAP), adottat għall-implimentazzjoni f'Jannar 2004, jikkumplimenta l-approċċi regolatorji tal-Kummissjoni Ewropea. L-ETAP jinkludi numru ta' azzjonijiet sabiex tiġi promossa l-eko-innovazzjoni u l-installazzjoni ta' teknoloġiji ambjentali. Il-prijoritajiet tiegħu huma li jippromwovi r-riċerka u l-iżvilupp, li jimmobilizza l-fondi u li jgħin biex tiżdied id-domanda u li jtejjeb il-kundizzjonijiet tas-suq.

L-ETAP jikkumplimenta l-approċċi regolatorji tal-Kummissjoni Ewropea u jindirizza direttament it-tliet dimensjonijiet tal- Istrateġija ta' Liżbona: it-tkabbir, ix-xogħol u l-ambjent. Ibbażati fuq l-ETAP, l-Istati Membri żviluppaw Roadmaps Nazzjonali, li jiddeskrivu l-pjanijiet, l-azzjonijiet u l-kisbiet rilevanti għat-teknoloġiji ambjentali u l-eko-innovazzjonijiet.

Ir-riċerka u l-iżvilupp huwa element importanti tal-Istrateġija ta' Liżbona, li għandha l-għan 'li tagħmel l-Ewropa l-aktar ekonomija kompetittiva u dinamika bbażata fuq l-għarfien fid-dinja'. Is-Seba' Programm Qafas tal-Unjoni Ewropea (FP7) għar-Riċerka (2007-2013) huwa wkoll mistenni li jkollu rwol importanti sabiex jinkisbu l-għanijiet ta' Liżbona. Numru ta' Pjattaformi Teknoloġiċi Ewropej se jkomplu jmexxu l-FP7 lejn il-bżonnijiet tal-industrija. Dawn jindirizzaw temi teknoloġiċi bħall-enerġija mir-riħ, iċ-ċelloli tal-fjuwil idroġenu, il-fotovoltajċi u l-impjanti tal-enerġija bil-karburanti fossili bla emissjoni. Pjattaformi bħal dawn ikollhom influwenza kbira fuq il-kapaċità innovattiva tal-Ewropa biex tittrasforma l-għarfien u l-innovazzjoni f'valur ekonomiku miżjud u f'sostenibilità ambjentali.

Il-vjaġġ tal-Ewropa lejn emissjonijiet-żero kien telaq b'numru ta' miri: tnaqqis ta' 20 % fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra sal-2020 (imqabbla mal-livelli tal-1990); 20 % ta' enerġija li trid tiġi minn sorsi li jiġġeddu sal-2020; u 10 % ta' fjuwil tat-trasport tat-triq li jrid jiġi minn bijofjuwils. Dawn il-miri ħolqu potenzjal konsiderevoli għal teknoloġiji ġodda tal-enerġija u għat-trasformazzjoni ta' reġimi ta' enerġija li ilhom għaxar snin. Is-seklu 21 se jara rikonfigurazzjoni tal-grilji tal-enerġija b'teknoloġiji ġodda għall-ħolqien ta' enerġija li tiġġedded, iżgħar u aktar imferrxin u li joperaw f'aktar livelli lokali, anke fid-djar individwali.

It-teknoloġiji waħedhom ma jistgħux isolvu l-problemi ambjentali tal-Ewropa. Hemm bżonn ta' taħlita ta' approċċi, minn miżuri leġiżlattivi għal azzjonijiet volontarji, sabiex jinkisbu vantaġġi ekonomiċi ċari u ambjentali. Regolamenti bħad-Direttiva dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll Integrat tat-Tniġġis (IPPC) taw prova li huma mod effettiv ta' kif tinkoraġġixxi lill-industrija u n-negozji fl-Ewropa sabiex inaqqsu l-iskart u jadottaw ir-riċiklaġġ billi jippromwovu l-użu ta' teknoloġija nadifa.  Bl-istess mod, l-approċċi volontarji bħall-iskema ta' eko-maniġment u awditjar (EMAS) ġabu titjib kontinwu fil-prestazzjoni ambjentali għal eluf ta' industriji u organizzazzjonijiet fl-Ewropa.

 

 

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100