Kontext politiky

Změnit jazyk
Stránka platnost vypršela Poslední změna 01.09.2016
This content has been archived on 01.09.2016, reason: No more updates will be done
Význam ekoinovací plně uznává jak Lisabonská strategie, tak i strategie udržitelného rozvoje EU a šestý akční program pro životní prostředí (6. EAP). Akční plán pro environmentální technologie (Environmental Technologies Action Plan, ETAP), přijatý v lednu 2004, doplňuje regulační přístupy Evropské komise. ETAP zahrnuje řadu akcí, které mají podporovat ekoinovace a šíření environmentálních technologií. Jeho prioritami je posílení výzkumu a vývoje, mobilizace finančních prostředků, podpoření poptávky a zlepšení tržních podmínek.

Akční plán ETAP doplňuje regulační přístupy Evropské komise a přímo se zabývá třemi rozměry Lisabonské strategie: růstem, zaměstnaností a životním prostředím. Na základě akčního plánu ETAP vypracovaly členské státy formální národní plány, popisující plány, akce a cíle týkající se environmentálních technologií a ekoinovací.

Výzkum a vývoj je důležitým prvkem Lisabonské strategie, která hodlá „vytvořit z Evropy nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku na světě“. Významnou úlohu v plnění lisabonských cílů má podle očekávání také 7. rámcový program Evropské unie pro výzkum (2007–2013). Řada evropských technologických platforem bude i nadále orientovat 7. rámcový program podle potřeb průmyslu. Platformy se zabývají technologickými tématy, jako je energetika, vodíkové a palivové články, fotovoltaika a elektrárny vyrábějící energii z fosilních zdrojů s nulovými emisemi. Tyto platformy budou mít velký vliv na inovativní kapacitu Evropy, zejména co se týče transformace znalostí a inovací do přidané ekonomické hodnoty a udržitelnosti životního prostředí.

Cesta Evropy za nulovými emisemi je lemována řadou milníků: prvním cílem je snížit o 20 % emise skleníkových plynů do roku 2020 (v porovnání s úrovněmi emisí v roce 1990); dalším cílem je, aby v roce 2020 pocházelo 20 % energie z obnovitelných zdrojů; a třetím cílem je, aby 10 % pohonných hmot pro silniční dopravu pocházelo z biopaliv. Tyto cíle vytvořily velký potenciál pro vyvíjení nových technologií v energetice a pro transformaci starých systémů výroby energie. 21. století bude svědkem přeměny elektrorozvodných sítí pro účely nových technologií výroby obnovitelné energie v menších a distribuovanějších provozech. Tyto technologie budou fungovat na místní úrovni, možná i samostatně pro jednotlivé domácnosti.

Samotné technologie však ekologické problémy Evropy nevyřeší. Je třeba kombinovat různé přístupy, od právních předpisů po dobrovolné akce; jedině tak se podaří dosáhnout přínosů pro hospodářství i pro životní prostředí. Ukázalo se, že právní předpisy jako směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění jsou účinným způsobem, jak evropský průmysl a podniky podnítit k tomu, aby omezovaly produkci odpadu a začaly jej recyklovat – aby zavedly používání čistých technologií. Podobně, díky dobrovolným opatřením, jako je systém ekologického řízení a ekologických auditů (EMAS), se tisíce evropských podniků a organizací chovají stále ekologičtěji.

 

 

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100