Politické súvislosti

Zmeniť jazyk
Stránka expirovala Posledná zmena 01. 09. 2016
This content has been archived on 01. 09. 2016, reason: No more updates will be done
Dôležitosť ekologických inovácií sa plne uznáva aj v Lisabonskej stratégii, stratégii trvalo udržateľného rozvoja EÚ a v 6. environmentálnom akčnom programe (6. program EAP). Akčný plán environmentálnych technológií (ETAP) prijatý na realizáciu v januári 2004 dopĺňa regulačné prístupy Európskej komisie. Akčný plán ETAP obsahuje množstvo akcií na podporu ekologických inovácií a osvojenie environmentálnych technológií. K jeho prioritám patrí podpora výskumu a vývoja, získavanie prostriedkov a pomoc pri zvyšovaní dopytu a zlepšovaní trhových podmienok.

Akčný plán ETAP dopĺňa regulačné prístupy Európskej komisie a priamo rieši tri rozmery Lisabonskej stratégie: rast, zamestnanosť a životné prostredie. Na základe akčného plánu ETAP členské štáty vytvorili formálne národné plány realizácie popisujúce plány, aktivity a výsledky týkajúce sa environmentálnych technológií a ekologických inovácií.

Výskum a vývoj tvoria dôležitý prvok Lisabonskej stratégie, ktorý je zameraný na „vytvorenie Európy ako najkonkurencieschopnejšieho a najdynamickejšieho znalostného hospodárstva na svete“. Siedmy rámcový program Európskej únie pre výskum (2007 až 2013) by mal podľa očakávaní takisto zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní lisabonských cieľov. Veľký počet európskych technologických platforiem bude naďalej slúžiť na zameranie 7. rámcového programu na potreby odvetvia. Riešia technologické témy, k akým patria veterná energia, vodíkové palivové články, fotovoltaická výroba energie a elektrárne s pohonom na fosílne palivá s nulovými emisiami. Tieto platformy budú mať najväčší vplyv na inovačnú kapacitu Európy v oblasti premeny znalostí a inovácií na pridanú ekonomickú hodnotu a environmentálnu trvalú udržateľnosť.

Cesta Európy smerom k nulovým emisiám sa začala stanovením množstva cieľov: znížením emisií skleníkových plynov o 20 % do roku 2020 (v porovnaní s úrovňou z roku 1990); 20 % podielom energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 a 10 % podielom pohonných hmôt pochádzajúcich z biopalív. Tieto ciele priniesli veľký potenciál pre nové energetické technológie a pre premenu desaťročia starých energetických režimov. V 21. storočí sa uskutoční rekonfigurácia elektrických sietí na nové, menšie a širšie používané technológie na výrobu obnoviteľnej energie, ktoré fungujú na lokálnejších úrovniach, dokonca na úrovni jednotlivých domácností.

Samotné technológie však nedokážu vyriešiť environmentálne problémy Európy. Na dosiahnutie hospodárskych a environmentálnych výhod je potrebná kombinácia prístupov, od legislatívnych opatrení po dobrovoľné činnosti. Účinným spôsobom na podporu európskych subjektov v odvetví a podnikov pri znižovaní odpadu a prijímaní recyklácie prostredníctvom podpory využívania čistej technológie sa ukázali byť predpisy, napríklad, smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.  Podobne aj dobrovoľné prístupy, ako napríklad systém ochrany životného prostredia a ekologických auditov (EMAS), vyvolali neustále zlepšenia environmentálnych výsledkov subjektov odvetvia a organizácií v Európe.

 

 

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100