Politika bağlamı

Dili değiştir
Sayfa süre doldu Son değiştirilme 01.09.2016
This content has been archived on 01.09.2016, reason: No more updates will be done
Eko-yeniliğin önemi Lizbon Stratejisi AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi ve 6. çevresel eylem programında (6ÇEP) da bütünüyle kabul edilmiştir. Ocak 2004 tarihinde uygulanmak üzere kabul edilen Çevre Teknolojileri Eylem Planı (ETAP), Avrupa Komisyonu'nun düzenleyici yaklaşımlarını tamamlayıcı niteliktedir. ETAP, eko-yeniliği ve çevre teknolojilerine geçişi teşvik etmeye yönelik bir dizi eylemi içermektedir. Öncelikleri araştırma ve geliştirmenin teşvik edilmesi, fonların seferber edilmesi ve talebin yönlendirilmesi ve pazar koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktır.

ETAP Avrupa Komisyonu'nun düzenleyici yaklaşımlarını tamamlamakta ve Lizbon Stratejisi'nin üç boyutunu doğrudan ele almaktadır: büyüme, işler ve çevre. Üye Devletler, ETAP'a dayanarak, resmi Ulusal Yol Haritaları, geliştirmiş olup, bunlar çevre teknolojileri ve eko-yenilikler için önem arz eden planları, eylemleri ve başarıları tasvir etmektedir.

Araştırma ve geliştirme, 'Avrupa'yı dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomi haline getirme'yi hedefleyen Lizbon Stratejisi'nin önemli bir unsurudur. Avrupa Birliği'nin Yedinci Araştırma Çerçeve Programının (ÇP7) (2007-2013) da Lizbon hedeflerine erişilmesinde anahtar bir rol oynaması beklenmektedir. Bir dizi Avrupa Teknoloji Platformu ÇP7'yi endüstrinin ihtiyaçlarına yönlendirmeye devam edecektir. Bunlar rüzgar enerjisi, hidrojen yakıt hücreleri, fotovoltaikler ve sıfır emisyonlu fosil yakıtlı enerji santralleri gibi teknoloji hususlarını ele almaktadır. Avrupa'nın bilgi ve yeniliği ekonomik katma değere ve çevresel sürdürülebilirliğe dönüştürmeye yönelik yenilikçi kapasitesinde bu gibi platformların çok büyük etkisi olacaktır.

Avrupa'nın sıfır emisyona doğru yolculuğu bazı hedeflerin belirlenmesiyle başlamıştır: 2020 itibariyle sera gazı emisyonlarında (1990 seviyelerine kıyasla) % 20'lik bir azalma; 2020 itibariyle % 20 oranında yenilenebilir kaynaklardan gelecek enerji ve biyoyakıtlardan elde edilecek % 10 oranında kara taşıtı yakıtı. Bu gibi hedefler yeni enerji teknolojileri ve on yıllık enerji rejimlerinin dönüşümü için önemli bir potansiyel yaratmıştır. 21. yüzyıl daha yerel, hatta münferit hanelere kadar inen düzeylerde faaliyet gösteren yeni, daha küçük, daha yaygın olarak dağıtılan yenilenebilir enerji üretim teknolojileriyle, güç şebekelerinin yeniden yapılandırılmasına tanık olacaktır.

Avrupa'nın çevre sorunları tek başına teknolojiyle çözülemez. Net ekonomik ve çevresel faydalar elde etmek için, yasama tedbirlerinden gönüllü eylemlere kadar pek çok yaklaşımın bir arada kullanılması gerekmektedir. Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) Direktifi gibi düzenlemelerin Avrupa'da temiz teknolojilerin kullanımının teşvikiyle atığın azaltılması ve geri dönüşümün benimsenmesinde endüstri ve işletmelerin teşvik edilmesi için etkili bir yol olduğu görülmüştür.  Aynı şekilde, çevre yönetim ve denetim şeması (EMAS) gibi gönüllü yaklaşımlar da Avrupa'daki binlerce endüstri ve örgüt için çevre performansındaki sürekli iyileşmeleri gözler önüne sermiştir.

 

 

Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100