další
předchozí
položky

Politika agentury EEA v oblasti údajů

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 20.10.2023
13 min read
Tato politika poskytuje pokyny týkající se nakládání s údaji ze strany agentury EEA. Zajišťuje, aby bylo s údaji zacházeno jednotně a transparentně. Agentura EEA se snaží propagovat sdílení údajů o životním prostředí. V rámci souhlasu se sdílením údajů musí být poskytovatelé údajů ujištěni o tom, že jejich údaje jsou řádně zpracovávány, šířeny a uznávány a že jsou na ně v rámci různých zemí a zainteresovaných subjektů uplatňována obdobná pravidla a zásady.
Prosím vezměte na vědomí, že právně závazné je pouze původní znění této politiky v anglickém jazyce. Překlady jsou k dispozici pouze pro informační účely a nezakládají žádná práva ani právně závazné povinnosti.

Politika Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v oblasti údajů

Politika agentury EEA v oblasti údajů byla schválena správní radou dne 20. března 2013.

PREAMBULE

Tato politika obsahuje pokyny k nakládání s údaji v agentuře EEA. Díky ní bude zajištěno jednotné a transparentní nakládání s údaji. Snahou agentury EEA je podporovat sdílení údajů o životním prostředí. Poskytovatelé údajů, kteří souhlasí s jejich sdílením, musí mít záruku, že se s jejich údaji náležitě nakládá, jsou řádně šířeny a je uznáván jejich zdroj, a to podle podobných zásad a pravidel v rámci všech zemí a zúčastněných stran.

BEROUC NA VĚDOMÍ:

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA) a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (Eionet).
 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 377/2014 ze dne 3. dubna 2014, kterým se zavádí program Copernicus a zrušuje nařízení (ES) č. 911/2010.
 3. směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) a související prováděcí pravidla;
 4. směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS;
 5. směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (směrnice o informacích ve veřejném sektoru);
 6. Úmluva OSN z roku 1998 o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství.
 7. směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází;
 8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 9. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1159/2013 ze dne 12. července 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) stanovením registračních a licenčních podmínek pro uživatele GMES a určením kritérií pro omezení přístupu ke zvláštním údajům GMES a informacím služeb GMES.

UZNÁVAJÍC:

 1. zásady systému sdílení informací o životním prostředí (SEIS) jako iniciativy spolupráce Evropské komise, agentury EEA a členských zemí agentury a sítě Eionet. Tyto zásady stanoví, že informace by měly být:
  - spravovány co nejblíže svému zdroji,
  - shromažďovány pouze jednou a sdíleny s ostatními dotčenými stranami pro různé účely,
  - snadno k dispozici pro snadné plnění povinností v oblasti podávání zpráv,
  - snadno dostupné konečným uživatelům na všech úrovních pro vytváření nové politiky,
  - dostupné tak, aby umožňovaly porovnávání životního prostředí v příslušném geografickém měřítku,
  - plně dostupné obecné veřejnosti, aby umožňovaly zapojení občanů,
  - podporované pomocí běžných, bezplatných a otevřených softwarových standardů;
 2. Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE), která se zabývá tématy prostorových dat potřebných pro použití v oblasti životního prostředí a jejímž cílem je zpřístupňovat příslušné, harmonizované a kvalitní zeměpisné informace na podporu tvorby, provádění, sledování a hodnocení politik a činností, které mají přímý nebo nepřímý vliv na životní prostředí.
  Směrnice INSPIRE stanoví harmonizované podmínky pro přístup k souborům prostorových dat a k službám založeným na prostorových datech a usnadňuje sdílení souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech mezi orgány veřejné moci v členských státech a mezi členskými státy i s orgány a institucemi Společenství;
 3. práci skupiny pro pozorování Země (GEO), která prostřednictvím příspěvků svých členů a účastnických subjektů (včetně agentury EEA) buduje Globální soustavu systémů pozorování Země (GEOSS). Skupina GEO výslovně uznává význam sdílení údajů při realizaci vize soustavy GEOSS a význam sdílení předpokládaných společenských přínosů; rovněž vypracovala zásady sdílení údajů soustavy GEOSS;
 4. že program Copernicus je na evropské úrovni kompetentní monitorovat Zemi a uživatelům bude poskytovat informace prostřednictvím služeb zaměřených na systematické monitorování a předpovídání stavu subsystémů Země. Program Copernicus uplatňuje politiku plného, otevřeného a bezplatného přístupu k údajům;

UZNÁVAJÍC dále:

 • Úkolem agentury EEA je shromažďovat, rozšiřovat a posuzovat informace související s životním prostředím a klimatem a spravovat jejich šíření a přístup k nim, vytvářet odborné zprávy o kvalitě, citlivosti, tlacích a dopadech na životní prostředí na území Evropské unie s cílem usnadnit používání údajů o životním prostředí, poskytnout jednotná kritéria posuzování pro údaje o životním prostředí, dále rozvíjet a udržovat referenční středisko pro informace o životním prostředí.
 • že Komise tyto informace považuje za relevantní a využije je pro plnění svého úkolu zajišťovat dodržování a uplatňování příslušných právních předpisů EU;

AGENTURA EEA PŘIJÍMÁ ZÁKLADNÍ ZÁSADY POLITIKY V OBLASTI ÚDAJŮ týkající se výměny údajů o životním prostředí

ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT A OBLAST PŮSOBNOSTI

Tato politika se vztahuje na údaje o životním prostředí shromážděné, získané, zpracované a šířené agenturou EEA, včetně toků dat v rámci sítě Eionet. Proto se tato politika vztahuje na údaje ve vlastnictví agentury EEA i údaje ve vlastnictví jiných subjektů. Mnoho zdrojových údajů poskytovaných agentuře EEA spadá do kategorie údajů vlastněných jinými organizacemi, zejména členskými a spolupracujícími zeměmi agentury EEA / sítě Eionet. Z těchto zdrojových údajů jsou v rámci plnění povinností agentury EEA vytvářeny datové produkty s přidanou hodnotou. Tento proces může přinášet přidanou hodnotu i pro jiné procesy nebo organizace, kterým mohou být tyto údaje předány jako zdroje vstupních informací pro jejich práci.

ČLÁNEK 2: CÍLE

Politika v oblasti údajů má za cíl podporovat, prosazovat a umožňovat:

 • trvalou dostupnost nejnovějších údajů a spravování údajů z dlouhodobých pozorování,
 • širší využití, opakované použití a nové kombinace údajů z různých zdrojů v jiných kontextech, než pro které byly původně pořízeny,
 • pokud možno plný, bezplatný a otevřený přístup ke všem druhům údajů při současném uznávání a respektování různých obchodních modelů a typů vlastnictví údajů, které umožňují vytváření těchto údajů,
 • ochranu integrity, transparentnosti a původu údajů, analýz a předpovědí v oblasti životního prostředí,
 • uznávání poskytovatelů údajů a jejich práv duševního vlastnictví prostřednictvím uvádění zdroje a prostřednictvím licencí k využívání údajů,
 • dodržování příslušných právních předpisů a pokynů státní správy ohledně správy a šíření informací o životním prostředí,
 • uplatňování směrnice INSPIRE, zásad systému SEIS, programu Copernicus a zásad sdílení údajů soustavy GEOSS,
 • interoperabilitu a používání evropských nebo mezinárodních norem,
 • používání údajů získaných metodou crowdsourcingu nebo údajů pocházejících z vědecké činnosti občanů,
 • uznávání kvality údajů prostřednictvím postupů pro zajišťování a kontrolu kvality, zdokumentovaných v systému řízení kvality agentury EEA. Toto se nevztahuje na údaje získané metodou crowdsourcingu,
 • zveřejňování příslušných metadat,
 • správu a sdílení údajů z výzkumných projektů financovaných EU.

ČLÁNEK 3: POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ AGENTUŘE EEA

Agentura EEA od poskytovatelů údajů očekává, že se budou řídit zásadou, podle níž mají být veškeré údaje a produkty financované z veřejných prostředků plně k dispozici pro využití veřejnými subjekty a tyto údaje mají být zpřístupňovány pro využití dalšími subjekty s co nejmenším počtem omezení.

Poskytovatel údajů v metadatových informacích pro každý typ údajů (metadata, rastrová/obrazová data atd.) jasně uvede práva duševního vlastnictví, podmínky použití nebo opakovaného použití, včetně statistické důvěrnosti, a prohlášení o kvalitě.

Agentura EEA přijímá a podporuje údaje získané metodou crowdsourcingu a na základě vědecké činnosti občanů. Agentura EEA bude tento typ údajů využívat ve svých produktech a službách, pokud to bude považovat za vhodné, a to s přihlédnutím k dostupným informacím o jejich kvalitě.

ČLÁNEK 4: PŘÍSTUP K ÚDAJŮM A JEJICH DALŠÍ ŠÍŘENÍ

Přístup k údajům zahrnuje jak technický přístup, tak politiky, které přístup upravují.

Produkty vytvářené agenturou EEA jsou pokládány za veřejné vlastnictví, a pokud je to možné, budou plně, bezplatně a otevřeně poskytovány pro použití dalšími subjekty.

Veškeré údaje v držení agentury EEA jsou poskytovány v co nejkratší lhůtě a zdarma s výjimkou případů, kdy:

 • platí omezení vyplývající ze závazných pravidel, včetně mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie a členských států, mimo jiné o ochraně osobních údajů, statistické důvěrnosti, ochraně práv duševního vlastnictví a ochraně národní bezpečnosti (tj. bezpečnosti státu), obraně nebo veřejné bezpečnosti,
 • jsou údaje poskytované agenturou EEA doprovázeny licencí k využívání údajů. U údajů, které byly agentuře EEA původně poskytnuty třetí stranou, mohou být s agenturou EEA sjednány zvláštní dohody o přístupu k údajům a licenční podmínky, které stanoví omezení pro to, jak nebo kdy může agentura EEA tyto údaje poskytnout dalším subjektům,
 • žádost o přístup k údajům přesahuje kapacity agentury EEA, pokud jde o zpracování.

Agentura EEA se vynasnaží poskytovat přístup ke zdrojovým údajům, na nichž jsou založeny její produkty a služby, v případě:

 • údajů v držení agentury EEA, které jsou vlastněny jinými subjekty,
 • údajů v držení agentury EEA, které byly přizpůsobeny, spojeny nebo harmonizovány (například aby odpovídaly celoevropskému měřítku),
 • údajů umístěných u jiných subjektů či spravovaných a veřejně zpřístupňovaných jinými subjekty nebo šířených například ve státních správách podle zásad systému SEIS,
 • údajů, u kterých byla agentura EEA požádána, aby k nim zajišťovala přístup, například aby působila jako poskytovatel údajů vůči třetím stranám (např. vůči Evropské komisi, vůči službám programu Copernicus, vůči výzkumně-vývojovým projektům, vůči dalším orgánům veřejné moci).

Údaje budou poskytovány prostřednictvím služeb pro vyhledávání, prohlížení a pokud možno také stahování, které odpovídají zavedeným normám ISO, OGC, INSPIRE a dalších příslušných normalizačních orgánů. Agentura EEA bude mít tyto údaje v držení, bude-li to pokládat za vhodné, a bude se snažit poskytovat metainformace pro veškeré údaje. Není-li uvedeno jinak, bude soubor údajů distribuován na základě licence otevřeného standardu ODC-by nebo podobné.

ČLÁNEK 5: UZNÁVÁNÍ ZDROJŮ ÚDAJŮ

Agentura EEA bude standardně uvádět zdroj údajů a může nabízet příležitosti k propagaci značky formou uvedení loga poskytovatele údajů apod. Všechny případy použití údajů získaných metodou crowdsourcingu nebo na základě vědecké činnosti občanů budou agenturou EEA jasně označeny. Agentura EEA může provádět referenční srovnávání v oblasti poskytování údajů z hlediska výkonnosti a kvality a zveřejňovat jeho výsledky.

ČLÁNEK 6: ZÁRUKA

Údaje agentury EEA jsou uživatelům poskytovány, „ve své původní podobě“, bez jakékoli záruky, ať výslovné, či implicitní, včetně záruk týkajících se kvality nebo vhodnosti pro jakýkoli účel.

ČLÁNEK 7: KVALITA

Hlavní odpovědnost za kvalitu údajů, které vypracovávají a šíří, mají i nadále poskytovatelé údajů. Pokud jde o údaje vypracovávané agenturou EEA, agentura se vynasnaží zveřejňovat kvalitní metadata, v příslušných případech včetně informací o transparentnosti, přesnosti, relevantnosti, aktuálnosti, konzistentnosti a srovnatelnosti.

ČLÁNEK 8: PŘEZKUM

Na shromažďování, zpracování a používání údajů mají inovativní vliv technické změny na poli informačních a komunikačních technologií. Tato politika v oblasti údajů je navržena tak, aby bylo možné tyto technologie plně prozkoumávat a využívat. Aby bylo možné v plném rozsahu dosahovat přínosů, které tyto změny přinášejí, bude tato politika podléhat pravidelnému přezkumu.

Příloha 1 politiky agentury EEA v oblasti údajů: definice

 1. Spojením „plně, otevřeně a bezplatně přístupný“ se rozumí přístupný v plném rozsahu, bez diskriminace a bez poplatku.
 2. Výrazem „zdarma“ se v kontextu tohoto dokumentu rozumí nanejvýš za cenu odpovídající nákladům na reprodukci a doručení, bez poplatku za údaje samotné.
 3. „Údaji o životním prostředí“ se rozumí jednotlivé položky nebo záznamy (jak digitální, tak analogové), obvykle získávané měřením, pozorováním nebo modelováním přírody a dopadu lidské činnosti na přírodu. Patří sem i údaje generované pomocí složitých systémů, jako jsou algoritmy pro získávání informací, metody asimilace dat a použití modelů.
 4. „Uživateli“ se rozumí uživatelé, kteří mají přístup k údajům agentury EEA prostřednictvím platforem agentury EEA pro šíření informací.
 5. „Produkty a službami“ se rozumí veškeré informace, které jsou výsledkem transformace nebo zpracování údajů, ve formě posouzení, webových služeb, obrázků, grafů, textů nebo datových souborů zahrnujících rozsáhlé know-how. Obvykle jsou spojeny s vytvořením přidané hodnoty.
 6. „Dalším šířením“ se rozumí předání třetí straně, jiné než původce údajů a produktů.
 7. „Opakovaným použitím“ se rozumí použití údajů a dokumentů, které mají v držení subjekty veřejného sektoru, fyzickými nebo právnickými osobami pro komerční nebo nekomerční účely jiné, než je původní účel v rámci veřejného úkolu, pro který byly údaje a dokumenty vytvořeny. Výměna údajů a dokumentů mezi subjekty veřejného sektoru výhradně pro účely jejich veřejných úkolů není opakovaným použitím.

 

Politiku agentury EEA v oblasti údajů si také můžete stáhnout ve formátu PDF.

Permalinks

Geographic coverage

Značky

Kategorie:
Kategorie: data management
Akce dokumentů