další
předchozí
položky

Novinky

Čistší vzduch mohl v roce 2019 v EU zachránit přinejmenším 178 000 životů

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.12.2021 Poslední změna 09.02.2023
6 min read
Photo: © Sam Schooler on Unsplash
Znečištění ovzduší v Evropě v roce 2019 i nadále způsobovalo značnou zátěž a vedlo k nemocím a předčasným úmrtím. Analýza Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) ukazuje, že zlepšení kvality ovzduší na úroveň nedávno doporučenou Světovou zdravotnickou organizací (WHO) by mohlo zabránit více než polovině předčasných úmrtí, které způsobuje vystavení jemným suspendovaným částicím.

Brífink EEA „Dopady znečištění ovzduší v Evropě“ uvádí aktualizované odhady toho, jak tři klíčové znečišťující látky – jemné suspendované částice, oxid dusičitý a přízemní ozon – ovlivnily zdraví Evropanů v roce 2019. Tento brífink také hodnotí potenciální přínosy, které by přineslo zlepšení kvality ovzduší, kdyby se přiblížilo novým úrovním stanoveným v pokynech doporučených Světovou zdravotnickou organizací. Brífink dále hodnotí plnění cílů, které byly dosaženy vzhledem k cílům Akčního plánu EU pro nulové znečištění, jímž je snížení počtu předčasných úmrtí v důsledku vystavení jemným suspendovaným částicím o více než 55 % do roku 2030.

  • Podle nejnovějších odhadů EEA v roce 2019 v EU zemřelo předčasně 307 000 lidí v důsledku vystavení znečištění jemnými suspendovanými částicemi[1][1]. Nejméně 58 %, tedy 178 000 těchto úmrtí, bylo možné předejít, pokud by všechny členské státy EU dosáhly nové směrné kvality ovzduší o hodnotě 5 µg/m3 podle WHO.
  • Kvalita ovzduší v Evropě byla v roce 2019 lepší než v roce 2018, což také mělo za následek méně negativních dopadů na zdraví. Pokles znečištění sleduje dlouhodobý trend, který určují politiky na snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší.
  • Akční plán EU pro nulové znečištění jako součást Zelené dohody pro Evropu stanoví cíl snížit do roku 2030 počet předčasných úmrtí v důsledku vystavení jemným suspendovaným částicím o více než 55 % ve srovnání s rokem 2005. Podle analýzy EEA je EU v současné době na dobré cestě k dosažení cíle, protože počet těchto úmrtí se mezi lety 2005 a 2019 snížil přibližně o třetinu. 

„Investice do čistšího vytápění, mobility, zemědělství a průmyslu přináší lepší zdraví, produktivitu a lepší kvalitu života pro všechny Evropany, a to zejména pro ty nejzranitelnější. Tyto investice zachraňují životy a také pomáhají urychlit vývoj směrem k uhlíkové neutralitě a vysoké biologické rozmanitosti,“ řekl Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA.

„Dýchat čistý vzduch by mělo být základním lidským právem. Je to nezbytná podmínka zdravé a produktivní společnosti. I přes zlepšení kvality ovzduší za poslední roky v našem regionu před sebou máme ještě dlouhou cestu, než dosáhneme úrovní podle nových globálních pokynů WHO pro kvalitu ovzduší,“ řekl regionální ředitel WHO pro Evropu, Dr. Hans Henri P. Kluge. „WHO vítá práci EEA, která nám ukazuje všechny životy, které by bylo možné zachránit, kdyby bylo dosaženo nových úrovní kvality ovzduší, a dává politickým představitelům solidní podklady o naléhavé potřebě tuto zdravotní zátěž řešit.“

Brífink EEA byl zveřejněn těsně před fórem EU Clean Air Forum (Evropské fórum pro čisté ovzduší), které se bude konat 18. a 19. listopadu 2021. Toto fórum sdružuje politické činitele, zúčastněné strany a odborníky, aby společně uvažovali o vývoji a implementaci účinných evropských, národních a lokálních politik, projektů a programů v oblasti ovzduší a informovali o probíhající revizi pravidel EU, včetně jejich většího sladění s pokyny WHO pro kvalitu ovzduší.

Souvislosti

Znečištění ovzduší je hlavní příčinou předčasných úmrtí a nemocí a představuje největší environmentální zdravotní riziko v Evropě. Onemocnění srdce a mozkové příhody jsou nejčastějšími příčinami předčasných úmrtí způsobených znečištěným ovzduším, po nich následují onemocnění plic a rakovina plic.

Směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší stanovují normy pro hlavní látky znečišťující ovzduší. Tyto hodnoty zohledňují pokyny WHO z roku 2005 a rovněž technickou a ekonomickou proveditelnost v době jejich přijetí.

Informace EEA zveřejněné začátkem letošního podzimu ukázaly, že ve většině evropských zemí zůstávají úrovně znečištění ovzduší i nadále nad zákonnými limity EU.

WHO nedávno zavedla nové globální pokyny pro kvalitu ovzduší na ochranu veřejného zdraví. Tyto pokyny jsou založeny na systémové revizi nejlepších dostupných vědeckých důkazů o dopadech znečištění ovzduší na lidské zdraví, které ukazují, že znečištění ovzduší poškozuje lidské zdraví už v nižších koncentracích, než se dosud předpokládalo.

Normy EU pro kvalitu ovzduší jsou klíčovým nástrojem politik a užší sladění těchto norem s doporučeními WHO by představovalo důležitý krok k čistšímu ovzduší pro Evropu v kombinaci s vylepšenými politikami ke snížení znečištění u zdroje.

Hodnocení potenciálních přínosů EEA předpokládá scénář, v němž by všechny oblasti v zemích EU-27, které byly v roce 2019 nad úrovněmi podle pokynů WHO pro kvalitu ovzduší pro jemné suspendované částice, místo toho dosáhly úrovní stanovených v pokynech, zatímco všechny ostatní oblasti by zachovaly naměřené koncentrace z roku 2019. Tento scénář a odpovídající odhady proto představují minimální potenciální přínosy vyplývající ze zlepšení kvality ovzduší, přičemž ke snížení počtu předčasných úmrtí pravděpodobně dojde také v oblastech, kde již bylo úrovní stanovených v pokynech dosaženo, ale které by zřejmě měly prospěch z čistšího vzduchu i v okolních oblastech.

Analýza dopadů na zdraví v roce 2019 byla provedena EEA pomocí funkcí koncentrace-odezva doporučených WHO v roce 2013, aby byla v souladu s odhady EEA z předchozích let. EEA však očekává, že od příštího roku svou analýzu plně sladí s novými globálními pokyny WHO pro kvalitu ovzduší.

Hlavní zdroje

Index kvality ovzduší v Evropě ukazuje data o kvalitě ovzduší pro Evropu téměř v reálném čase a umožňuje uživatelům kontrolovat kvalitu ovzduší tam, kde žijí nebo kam cestují.

Prohlížeč kvality ovzduší v evropských městech porovnává průměrné úrovně jemných suspendovaných částic ve 323 evropských městech za poslední dva kalendářní roky.

Prohlížeč národních dat o emisích znečišťujících látek do ovzduší poskytuje přístup k nejnovějším datům o emisích znečišťujících látek do ovzduší hlášeným členskými státy EU podle směrnice o národních závazcích ke snížení emisí (NEC).

Centrum dat o znečištění ovzduší poskytuje přístup ke všem podstatným datům EEA o znečištění ovzduší v Evropě.

Znečištění ovzduší: jak ovlivňuje naše zdraví ukazuje, jak vystavení jemným suspendovaným částicím přispívá k nemocem a předčasným úmrtím v Evropě a jak je tato zátěž rozložena v evropské společnosti.

[1] Na rozdíl od předchozích hodnocení provedených EEA tento údaj nezahrnuje Spojené království.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů