следващ
предишен
елементи

Новини

Необходими са повече действия в ЕС за намаляване на въздействието на химическите пестициди

Смяна на език
Новини Публикуван 14-09-2023 Последна промяна 14-09-2023
1 min read
Според публикувано днес съобщение на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), въпреки напредъка в усилията на някои държави — членки на ЕС за намаляване на употребата им, замърсяването с пестициди все още представлява значителен риск за здравето на човека и за околната среда. За да се промени това, трябва да се направи много повече за постигане на целите на ЕС за нулево замърсяване, за намаляване с 50 % на употребата и риска от химически и по-опасни пестициди до 2030 г.

Широко разпространената употреба на пестициди е основен източник на замърсяване — замърсява водата, почвата и въздуха, води до загуба на биоразнообразие и до резистентност на вредителите. Излагането на хората на химически пестициди е свързано с хронични заболявания, като рак, сърдечни, респираторни и неврологични заболявания.

Новият анализ на ЕАОС „Как пестицидите влияят върху човешкото здраве и екосистемите в Европа“ обобщава най-новите познания за това как химическите пестициди влияят върху нашето здраве и околната среда и представя добри практики за намаляване на тяхната употреба и риска в Европа. В него са представени добри практики за намаляване на употребата на пестициди и управление на свързаните с тях рискове, без да се застрашава доставката на храни.

 

Употреба и въздействие на пестицидите: какво знаем

Селскостопанският сектор в Европа все още разчита на използването на големи количества химически пестициди за поддържане на добивите от посевите, като обемът на продажбите на пестициди остана стабилен през последното десетилетие. Пестициди се използват и в горското стопанство, покрай пътища и железопътни линии, както и в обществени паркове, детски площадки или градини, достъпни за обществеността — предимно деца, бременни жени и възрастни хора, групи, които са по-уязвими към пестициди.

От 2011 г. до 2020 г. продажбите на пестициди в 27-те държави — членки на ЕС, остават относително стабилни — около 350 000 тона годишно.

През 2020 г. са открити един или повече пестициди над праговете за безпокойство (риск за човешкото здраве) в 22 % от всички места за мониторинг в реки и езера в Европа. Що се отнася до замърсяването на почвата, 83 % от селскостопанските почви, изследвани в проучване от 2019 г., съдържат остатъци от пестициди.

Замърсяването с пестициди е един от основните фактори за загубата на биологично разнообразие в Европа. По-специално, употребата на пестициди е довела до значително намаляване на популациите на насекомите, което застрашава решаващата им роля в производството на храни, по-специално опрашването на повечето плодови и зеленчукови култури.

Хората са изложени на въздействието на пестициди главно чрез храненето, включително храна и питейна вода, както и чрез престой в райони, където се прилагат пестициди, а за селскостопанските работници — на работното място. Широкомащабно проучване на човешкия биомониторинг, проведено между 2014 и 2021 г. в пет европейски държави, установява наличието на поне два пестицида в телата на 84 % от участниците в проучването.

Нивата на пестицидите са били постоянно по-високи при децата, отколкото при възрастните, като децата са особено чувствителни към отрицателното въздействие на химикалите върху здравето. Излагането на хората на химически пестициди е свързано с редица сериозни хронични заболявания, като рак, сърдечни, респираторни и неврологични заболявания, както и със забавяне на развитието на децата.

 

Постигане на целите — намаляване на употребата на пестициди

През 2020 г. стратегията „От фермата до трапезата“ на Европейската комисия въведе две цели за намаляване на употребата на пестициди: 50 % намаление на употребата и риска от химически пестициди и 50 % намаление на употребата на по-опасни пестициди. Стратегията е важна част от Европейския зелен пакт и има за цел да направи хранителните системи на Европа справедливи, здравословни и устойчиви. Постигането на целите ще изисква повече работа от страна на създателите на политики в ЕС и държавите членки, се посочва в анализа.

Наскоро Европейската комисия предложи нов регламент относно устойчивата употреба на пестициди, който ще изисква от държавите да определят свои собствени национални цели за намаляване на употребата им, да гарантират, че всички земеделски производители и други професионални потребители на пестициди прилагат екологосъобразни системи за борба с вредителите, и да ограничат употребата на пестициди в чувствителни зони, като например градски зелени площи и защитени територии. Други мерки, обсъдени в анализа, включват обучение на професионални потребители и консултанти, стимулиране на прехода към биологично и прецизно земеделие и облагане с данък на най-опасните пестициди.

Според анализа на ЕАОС, за да се намали зависимостта от химически пестициди и да се поддържа продоволствената сигурност, от решаващо значение е също така да се насърчава преминаването към алтернативни модели на земеделие, които прилагат екологични концепции и принципи в селскостопанското производство.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ