следващ
предишен
елементи

Article

Здравето на фокус: Преминаването към нулево замърсяване означава по-здравословен живот в Европа

Смяна на език
Article Публикуван 05-07-2022 Последна промяна 27-03-2023
1 min read
Замърсяването на околната среда оказва влияние върху здравето ни и качеството на живот. Оценките на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) подчертават това влияние и потенциалните ползи, които бихме имали от по-чиста околна среда. Можем да предотвратим някои случаи на рак; с всяко действие, което предприемаме в посока нулево замърсяване в Европа, можем да подобрим качеството си на живот.

Здравните проблеми и преждевременната смърт влияят не само на тези, които са пряко засегнати, но също и на семействата, приятелите и доставчиците на здравни грижи за болните. Всяка преждевременна смърт е загуба на член на семейството; всеки ден, в който се отсъства по болест, е пропуснат ден в училище или на работа, както и ден на грижи или лечение за лицата, които полагат грижи за болния. Човешкото страдание и икономическите разходи, свързани със случаите на преждевременна смърт и болести, са тежко бреме за отделни личности, семейства и общества. Пандемията от Covid-19 показа колко уязвими можем да бъдем, когато се окажем лице в лице с широкообхватна здравна криза. Замърсяването на околната среда е също толкова широкообхватна здравна криза, но с по-бавна проява. 

Замърсяването на околната среда оказва влияние върху нашето здраве и качеството ни на живот

ЕАОС публикува много оценки, които разглеждат замърсяването на околната среда и отражението му върху здравето. Последният доклад за качеството на въздуха показва, че действието в продължение на десетилетия срещу замърсяването на въздуха значително подобриха качеството на въздуха на континента. Това доведе до намаляване на случаите на преждевременна смърт в резултат на замърсяване на въздуха, но все още около 300 000 души на година в ЕС продължават да губят живота си преждевременно в резултат на излагане на един замърсител на въздухафини прахови частици. Повече отполовината от тези случаи на преждевременна смъртбиха могли да бъдат избегнати, ако държавитечленки на ЕС намалят нивата сина прахови частици (ФПЧ2.5) до насоките на СЗО.

Нашите оценки също така показват, че екологичното бреме на болестите не е разпространенo равномернов рамките на Европа и групите от население. Не е изненадващо, че в райони, където замърсяването на околната среда е голямо, такова е и въздействието му върху здравето. Аналогично, в райони, където нивата на замърсяване и излаганесанамалени, виждаме също и подобрения в здравето.

Някои райони и групи, като малки деца и възрастни хора, са изложени на замърсяване в по-голяма степен и са по-податливи на въздействия върху здравето поради различни видове уязвимост. Продължителното боледуване може съществено да влоши качеството на живот на хората, не само от физическа, но и от икономическа и социална гледна точка. Периодът на пандемията и ограничителните мерки в домашни условия също показаха уязвимостта на много от нас, когато се преживява изолация или продължително боледуване.

По-чиста околна среда, по-здрави хора

Добрата новина е, че голяма част от това екологично бреме на болестите може да бъде избегната, като се предприемат действия към подобряване на състоянието на околната среда и преминаване към нулево замърсяване. През юни ЕАОС публикува оценка, в която се разглеждат случаите на рак и определящите за това фактори на околната среда. Нашето проучване разглежда широк набор от замърсители и показва, че значителен дял от случаите на рак в Европа са свързани с излагане на замърсяване на работното място и в околната среда. Това означава, че тези случаи на рак могат да бъдат предотвратени, ако се предприемат по-сериозни действия към намаляване на замърсяването.

Новата оценка е първата от серия доклади, които са насочени към ползите за здравето в резултат от подобряване на състоянието на околната среда. Работата на ЕАОС в тази насока ще продължи с оценки по отношение на сърдечно-съдовите и дихателните заболявания, които планираме да публикуваме по-късно през тази и следващата година. 

В следващите седмици ще актуализираме нашия инструмент за визуализиране на качеството на въздуха, който ясно показва, че в някои големи градове въздухът е много по-чист, отколкото в други. Също така изготвяме оценка относно доказателствата за това, как замърсяването на въздуха влияе на децата и какво може да бъде направено, за да ги защитим. Шумът е друг предизвикващ безпокойство замърсител в градовете, като някои успяват да намалятшумовото замърсяване и да осигуряттихикътчета в градските зелени площи. Цялата тази информация ще бъде събрана в атлас за околната среда и здравето, който също предстои да бъде публикуван през първата половина на следващата година.

Работата ни по екологичните фактори, определящивлошеното здраве в Европа е тясно свързана с работата ни в посоканулево замърсяване, като за целта планираме да публикувамебазисна оценкана целите, определени отПлана за действие за нулево замърсяване на ЕС. Един от ключовите елементи на този план за действие е предотвратяване на замърсяването при източника му вместо справяне с него впоследствие, което би спомогнало за предотвратяване на отрицателните въздействия както върху човешкото здраве, така и върху околната среда. Нашата базисна оценка не само разглежда връзките със здравето, но и връзките с екосистемите и със социалните системи за производство и потребление. 

Всяко действие и инвестиране за намаляване на замърсяването в съответствие с Плана за действие за нулево замърсяване на ЕС ще подобри здравето на всички нас и здравето на околната ни среда. И накрая, най-доброто лечение е превенцията. 


 

Hans Bruyninckx

 

Hans Bruyninckx 

Изпълнителен директор на ЕАОС 

Уводна статия, публикувана в бюлетина на ЕАОС, юни 2022 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: zero pollution, cancer
Действия към документ