nästa
föregående
poster

EEA:s datapolicy

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2023-10-20
10 min read
Policyn innehåller riktlinjer om EEA:s hantering av uppgifter. Den ska säkerställa att uppgifter hanteras på ett konsekvent och öppet sätt. EEA strävar efter att främja utbyte av miljöuppgifter. När uppgiftsleverantörer delar med sig av uppgifter måste de kunna vara försäkrade om att deras uppgifter hanteras, sprids och bekräftas enligt liknande principer och regler i alla länder och bland alla intressenter.
Observera att endast det engelskspråkiga originalet av Europeiska miljöbyråns policy är juridiskt bindande. Översättningarna tillhandahålls i informationssyfte och innebär inga rättigheter eller juridiskt bindande skyldigheter.

Europeiska miljöbyråns (EEA) datapolicy

EEA:s datapolicy godkändes ursprungligen av styrelsen den 20 mars 2013 och uppdaterades den 22 februari 2018.

INLEDNING

Policyn innehåller riktlinjer för EEA:s hantering av uppgifter. Den ska säkerställa att uppgifter hanteras på ett konsekvent och öppet sätt. Europeiska miljöbyrån vill främja delaktighet när det gäller miljöuppgifter. När uppgiftsleverantörerna delar med sig av uppgifter måste de försäkras om att uppgifterna hanteras, sprids och bekräftas enligt liknande principer och regler i alla länder och bland alla intressenter.

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN NOTERAR:

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån (EEA) och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet).
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 377/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010.
 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) och tillhörande genomföranderegler,
 4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG,
 5. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn,
 6. FN:s konvention från 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ.
 7. Europaparlamentets och rådets direktiv 1996/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser,
 8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
 9. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1159/2013 av den 12 juli 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 911/2010 om det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) genom att fastställa registrerings- och licensvillkoren för GMES-användare och kriterier för begränsning av tillgången till särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster.

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN ERKÄNNER:

 1. Principerna i det gemensamma miljöinformationssystemet (SEIS) som ett samarbetsinitiativ för Europeiska kommissionen, EEA och de länder som är medlemmar i byrån och det europeiska nätverket för miljöinformation och övervakning. Enligt principerna ska informationen
  – hanteras så nära källan som möjligt,
  - samlas in en gång och delas med andra av flera skäl samt vara lättillgänglig för att uppfylla redovisningsskyldigheter,
  - vara lättåtkomlig för slutanvändare på alla nivåer för utformningen av nya policyer,
  - vara tillgänglig för att möjliggöra jämförelser mellan miljön på lämplig geografisk nivå,
  - vara fullt tillgänglig för allmänheten så att medborgarna kan vara delaktiga och den ska stödjas genom gemensamma, fria och öppna programvarustandarder,
 2. Infrastrukturen för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) som hanterar teman för rumsliga data som behövs för miljötillämpningar och som syftar till att göra relevant, harmoniserad geografisk information av hög kvalitet tillgänglig för att stödja formulering, genomförande, övervakning och utvärdering av policyer och åtgärder som har en direkt eller indirekt inverkan på miljön.
  I Inspire-direktivet fastställs harmoniserade villkor för tillgång till rumsliga data och tjänster och det underlättar spridning av rumsliga data och tjänster mellan offentliga myndigheter i medlemsstaterna och mellan medlemsstater, samt till gemenskapens institutioner och organ,
 3. Arbetet inom gruppen för jordobservation (GEO) som tack vare bidrag från medlemmar och delaktiga organ (bland annat EEA) bygger det globala systemet av jordobservationssystem (GEOSS). GEO erkänner uttryckligen betydelsen av datadelning när det gäller att uppnå GEOSS vision och förväntade samhällsfördelar och har utarbetat GEOSS principer för datadelning,
 4. Att genom Copernicus inrättas en europeisk kapacitet för jordövervakning som kommer att förse användarna med information via tjänster för systematisk övervakning och prognostisering av tillståndet hos jordens olika delsystem. Copernicus bedriver en fullständig, öppen och fri datapolicy.

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN ERKÄNNER vidare:

 • EEA:s uppgift att samla in, jämföra och bedöma miljö- och klimatrelaterad information och förvalta dess spridning och tillgång, uppgiften att utarbeta expertrapporter om kvalitet, känslighet, påtryckningar och inverkan på miljön inom unionens territorium för att underlätta användningen och tillhandahållandet av enhetliga bedömningskriterier för miljöuppgifter, och att ytterligare utveckla och upprätthålla ett referenscentrum med information om miljön.
 • Kommissionen ska använda informationen om den är relevant för uppdraget att trygga överensstämmelse med och genomförande av relevant EU-lagstiftning.

EEA ANTAR DE GRUNDLÄGGANDE PRINCIPERNA FÖR DATAPOLICY för utbyte av uppgifter om miljön

ARTIKEL 1: SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Policyn omfattar miljöuppgifter som samlats in, förvärvats, behandlats och spridits av EEA, och även uppgiftsflöden inom ramen för Eionet. Policyn omfattar därmed både uppgifter som ägs av EEA och av andra. Många av uppgiftskällorna som gjorts tillgängliga för EEA hör till kategorin som ägs av andra organisationer framför allt EEA/Eionet-medlemmar och samarbetande länder. Från uppgiftskällorna skapas dataprodukter med mervärde som en del av EEA:s uppdrag. Processen kan även tillföra mervärde för andra organisationer eller processer till vilka dessa uppgifter kan spridas och fungera som en informationskälla i deras arbete.

ARTIKEL 2: MÅLSÄTTNINGAR

Målsättningarna med datapolicyn är att stödja, främja och möjliggöra

 • fortsatt tillgänglighet till de senaste uppgifterna och underhåll av långsiktiga serier av observationer,
 • ett bredare utnyttjande, vidareutnyttjande och nya kombinationer av uppgifter från olika källor inom andra ramar och medier än de som de ursprungligen var avsedda för,
 • fullständig, fri och öppen tillgång till alla slags uppgifter när det är möjligt, samtidigt som mångfalden i affärsmodeller och äganderätten till uppgifter som gör det möjligt att ta fram dessa erkänns och respekteras,
 • skydd av integritet, öppenhet och spårbarhet i uppgifter, analyser och prognoser som gäller miljön,
 • erkännande av uppgiftsleverantörer och deras immaterialrättigheter genom citering och datalicenser,
 • uppfyllande av relevant lagstiftning och statliga riktlinjer om hantering och distribution av miljöinformation,
 • genomförande av Inspire, SEIS-principerna, Copernicus och GEOSS principer för uppgiftsdelning,
 • driftskompatibilitet och användning av europeiska eller internationella standarder,
 • användning av uppgifter som samlats in genom crowdsourcing och brukarmedverkan,
 • godkännande av uppgiftskvaliteten genom förfaranden för kvalitetssäkran och kvalitetskontroll, som dokumenterats i byråns kvalitetsledningssystem (QMS). Detta gäller inte uppgifter som samlats inom genom crowdsourcing,
 • publicering av relevanta metadata,
 • förvaltning och delning av uppgifter från EU-finansierande forskningsprojekt.

ARTIKEL 3: INSAMLING AV UPPGIFTER TILL EEA

EEA förväntar sig att uppgiftsleverantörerna följer principen att alla uppgifter och produkter som finansieras med offentliga medel ska vara fullt tillgängliga att använda för offentliga organ, och att dessa uppgifter ska göras tillgängliga för andra att använda med så få restriktioner som möjligt.

Uppgiftsleverantören ska tydligt ange immaterialrättigheter, användar- eller vidareutnyttjandevillkor, inbegripet statistisk konfidentialitet och kvalitetsutlåtanden i metadatainformation för varje typ av uppgift (metadata, raster/bilddata, etc.).

EEA accepterar och uppmuntrar uppgifter från crowdsourcing och brukarmedverkan. EEA kommer att använda denna typ av uppgifter i sina produkter och tjänster när byrån bedömer det som lämpligt och beakta den tillgängliga informationen om kvaliteten på uppgifterna.

ARTIKEL 4: TILLGÅNG TILL OCH OMFÖRDELNING AV UPPGIFTER

Tillgång till uppgifter omfattar både teknisk tillgång och policyer som styr tillgången.

Produkter som skapas av EEA anses som en kollektiv nyttighet och när så är möjligt ska de vara fullständigt, fritt och öppet tillgängliga för andra att använda.

Alla uppgifter som EEA innehar ska göras tillgängliga så snart som möjligt och kostnadsfritt, utom när

 • restriktioner gäller på grund av bindande regler, även internationella fördrag, EU-lagstiftning och nationell lagstiftning inbegripet skydd av personuppgifter, statistisk konfidentialitet, skydd av immaterialrättigheter, liksom skydd av nationell säkerhet (dvs. statens säkerhet), försvar eller allmän säkerhet,
 • uppgifter som gjorts tillgängliga av EEA åtföljs av en datalicens. Uppgifter som ursprungligen gjorts tillgängliga för EEA av en tredje part kan omfattas av egna överenskommelser om tillgång till uppgifter och licensvillkor med EEA, vilket begränsar hur och när EEA kan göra uppgifterna tillgängliga för andra,
 • begäran om tillgång till uppgifter överskrider EEA:s hanteringsförmåga.

EEA kommer att sträva efter att ge tillgång till den datakälla som stödjer EEA:s produkter och tjänster för:

 • uppgifter som innehas av EEA men som ägs av andra,
 • uppgifter som innehas av EEA och som har anpassats, kombinerats eller harmoniserats (exempelvis för att omfatta hela EU),
 • uppgifter som är placerade, förvaltade och offentligt tillgängliga i andra organ eller distribueras exempelvis inom nationella förvaltningar i enlighet med SEIS principer,
 • uppgifter där EEA har uppmanats att skapa tillgång, exempelvis att agera som uppgiftsleverantör till tredje part (dvs. Europeiska kommissionen, Copernicus enheter, FoU-projekt eller andra offentliga myndigheter).

Uppgifterna kommer att tillhandahållas genom angivande, visning och så långt det är möjligt genom nedladdningstjänster som uppfyller etablerade standarder från ISO, OGC, Inspire och andra relevanta standardiseringsorgan. EEA kommer att inneha uppgifterna där det förefaller lämpligt och kommer att sträva efter att tillhandahålla metainformation för alla uppgifter. Om inte annat anges kommer dataset att distribueras under licensen ODC-by eller liknande licens för öppna data.

ARTIKEL 5: GODKÄNNANDE AV UPPGIFTSKÄLLOR

Som standard kommer EEA att citera uppgiftskällan och kan eventuellt erbjuda uppgiftsleverantören att ange logotyp, etc. Samtliga fall av användning av uppgifter från crowdsourcing eller brukarmedverkan ska tydligt märkas som sådana av EEA. EEA kan genomföra och publicera referensvärden för tillhandahållande av uppgifter när det gäller resultat och kvalitet.

ARTIKEL 6: GARANTI

EEA:s uppgifter tillhandahålls i ”befintligt skick” utan någon form av garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, även när det gäller kvalitet och lämplighet och oavsett syfte.

ARTIKEL 7: KVALITET

Uppgiftsleverantörerna är huvudansvariga för kvaliteten på de uppgifter de tar fram och sprider. För uppgifter som tagits fram av EEA ska byrån eftersträva att publicera metadata av hög kvalitet, i förekommande fall inbegripet information om öppenhet, korrekthet, punktlighet, konsekvens och jämförbarhet.

ARTIKEL 8: ÖVERSYN

Teknikskiften inom informations- och kommunikationstekniken påverkar uppgiftsinsamling, behandling och användning på ett innovativt sätt. Datapolicyn är utformad för att göra det möjligt att undersöka och använda dessa möjligheter. För att fördelarna med denna utveckling ska kunna utnyttjas i sin helhet kommer policyn att ses över regelbundet.

Bilaga 1 till EEA:s datapolicy: definitioner

 1. Fullständigt, öppet och fritt tillgängligt innebär komplett, icke-diskriminerande och utan kostnad.
 2. Kostnadsfritt innebär i detta dokument att ingen annan kostnad uppstår än kostnaden för återgivning och leverans, och att uppgifterna är avgiftsfria.
 3. Miljöuppgifter ska definieras som individuella poster eller register (både digitala och analoga) som vanligtvis erhålls genom mätning, observation eller modellering av den naturliga världen och människans påverkan på den. Detta innefattar uppgifter som genererats genom komplexa system, såsom algoritmer för informationsutvinning, dataassimileringsteknik och tillämpning av modeller.
 4. Användare avser användare som har tillgång till EEA-uppgifter via byråns plattformar för spridning.
 5. Produkter och tjänster avser all information som härrör från omvandling eller behandling av uppgifter i form av bedömning, webbtjänster, bilder, tabeller, text eller datafiler som innehåller väsentlig know-how. Är vanligtvis förbundet med mervärde.
 6. Vidarebefordran innebär befordran till en tredje part utöver upphovsmannen till uppgiften och produkterna.
 7. Vidareutnyttjande innebär att fysiska eller juridiska personer använder uppgifter eller dokument som innehas av organ inom den offentliga sektorn, för kommersiella eller icke-kommersiella syften, andra än det ursprungliga syftet, inom det offentliga uppdrag för vilket uppgiften och dokumenten togs fram. Utbyte av uppgifter och dokument mellan organ inom den offentliga sektorn enbart för deras offentliga uppdrag utgör inte vidareutnyttjande.

 

EEA:s datapolicy kan också laddas ned i pdf-format.

Permalinks

Geographic coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under data management
Dokumentåtgärder