ďalej
späť
body

Politika EEA v oblasti údajov

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 20. 10. 2023
12 min read
Táto politika obsahuje usmernenia o tom, ako EEA zaobchádza s údajmi. Zabezpečuje, aby sa s údajmi zaobchádzalo jednotným a transparentným spôsobom. EEA sa usiluje propagovať výmenu údajov o životom prostredí. Pri súhlase s ich výmenou je potrebné uistiť poskytovateľov údajov, že sa s ich údajmi náležite zaobchádza, sú náležite šírené a uznané podľa zásad a pravidiel, ktoré sú podobné pre všetky krajiny a zainteresované strany.
Upozorňujeme, že právne záväzné je len pôvodné znenie tejto politiky agentúry EEA v anglickom jazyku. Preklady sú k dispozícii na informačné účely a nepriznávajú sa nimi žiadne práva, ani nevytvárajú právne záväzné povinnosti.

Politika Európskej environmentálnej agentúry (EEA) v oblasti údajov

Politika EEA v oblasti údajov bola pôvodne schválená správnou radou 20. marca 2013 a aktualizovaná 22. februára 2018.

PREAMBULA

Táto politika obsahuje usmernenia k zaobchádzaniu s údajmi v agentúre EEA. Vďaka nim sa zabezpečí jednotné a transparentné zaobchádzanie s údajmi. Agentúra EEA sa usiluje podporovať výmenu údajov o životnom prostredí. Keď poskytovatelia údajov súhlasia s výmenou údajov, musia byť uistení o tom, že sa s ich údajmi náležite zaobchádza, že sa správne šíria a správne sa uvádza ich zdroj, a to na základe zhodných zásad a pravidiel vo všetkých krajinách a u všetkých zainteresovaných strán.

BERÚC NA VEDOMIE:

 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre (EEA) a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (Eionet).
 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010.
 3. smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire), a súvisiace vykonávacie predpisy;
 4. smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS;
 5. smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora;
 6. Dohovor OSN z roku 1998 o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva.
 7. smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1996/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz;
 8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
 9. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1159/2013 z 12. júla 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) stanovením registračných a licenčných podmienok pre užívateľov GMES a vymedzením kritérií na obmedzenie prístupu k špecializovaným údajom GMES a informáciám služieb GMES.

UZNÁVAJÚC:

 1. zásady spoločného systému environmentálnych informácií (SEIS) ako iniciatívy spolupráce Európskej komisie, agentúry EEA a členských krajín agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (EIONET). V zásadách sa stanovuje, že informácie:
  – sa majú spravovať čo najbližšie ku svojmu zdroju,
  – sa majú zhromaždiť raz a vymieňať s inými subjektmi na mnohé účely,
  – majú byť pohotovo dostupné na účely jednoduchého splnenia reportovacích povinností,
  – majú byť pohotovo dostupné pre koncových používateľov na všetkých úrovniach pri prípravách nových politík,
  – majú byť dostupné tak, aby sa umožnilo porovnanie stavu životného prostredia v primeranej zemepisnej mierke,
  – majú byť plne dostupné širokej verejnosti, aby sa umožnila účasť občanov,
  – majú byť podporované prostredníctvom bežných, bezplatných a otvorených softvérových štandardov;
 2. Infraštruktúru pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire), ktorá sa zaoberá témami priestorových údajov potrebných na použitie v oblasti životného prostredia a ktorej cieľom je sprístupňovať relevantné, harmonizované a kvalitné zemepisné informácie na podporu tvorby, implementácie, monitorovania a hodnotenia politík a činností, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie.
  Smernicou o Inspire sa stanovujú harmonizované podmienky prístupu k priestorovým údajom a súvisiacim službám a zjednodušuje sa výmena priestorových údajov a služieb medzi verejnými orgánmi v členských štátoch a medzi členskými štátmi pre inštitúcie a orgány Spoločenstva;
 3. prácu Skupiny pre pozorovanie Zeme (GEO), ktorá príspevkami od členov a zúčastnených orgánov (vrátane agentúry EEA) vytvára Globálny systém systémov pozorovania Zeme (GEOSS). GEO výslovne uznáva význam výmeny údajov na dosiahnutie vízie GEOSS a očakávaných spoločenských výhod a vymedzila zásady výmeny údajov GEOSS;
 4. skutočnosť, že program Copernicus vytvára európsku kapacitu na monitorovanie Zeme a používateľom poskytne informácie prostredníctvom služieb zameraných na systémové monitorovanie a predpovedanie stavu podsystémov Zeme. Copernicus presadzuje politiku úplného, otvoreného a bezplatného prístupu k údajom,

UZNÁVAJÚC ďalej:

 • Úloha agentúry EEA zhromažďovať, porovnávať a hodnotiť údaje o životnom prostredí a súvisiace s klímou a riadenie ich šírenia a prístupu k nim, úloha vypracúvať znalecké posudky o kvalite, citlivosti, tlakoch a vplyvoch na životné prostredie na území Únie, aby sa zjednodušilo používanie a aby sa poskytli jednotné hodnotiace kritériá pre údaje o životnom prostredí, ďalej rozvíjať a udržiavať referenčné stredisko informácií o životnom prostredí.
 • skutočnosť, že Komisia využije tieto informácie podľa relevantnosti pri plnení svojej úlohy zameranej na zabezpečovanie súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a ich vykonávania,

AGENTÚRA EEA PRIJÍMA ZÁKLADNÉ ZÁSADY POLITIKY V OBLASTI ÚDAJOV týkajúce sa výmeny údajov súvisiacich so životným prostredím

ČLÁNOK 1: PREDMET A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Táto politika sa vzťahuje na environmentálne údaje, ktoré zhromaždila, získala, spracovala a šíri agentúra EEA vrátane tokov údajov v rámci siete EIONET. Táto politika sa ako taká vzťahuje na údaje, ktoré vlastní agentúra EEA, ako aj na údaje vo vlastníctve iných subjektov. Mnohé z prvotných údajov sprístupnených agentúre EEA patria do kategórie údajov vo vlastníctve iných organizácií, najmä členských a spolupracujúcich krajín agentúry EEA/siete EIONET. Agentúra EEA v rámci svojich povinností vytvára z týchto prvotných údajov dátové produkty s pridanou hodnotou. Tento proces môže priniesť pridanú hodnotu aj pre iné organizácie alebo procesy, pre ktoré tieto údaje môžu tvoriť vstupné zdroje ich činnosti.

ČLÁNOK 2: CIELE

Cieľom politiky v oblasti údajov je podporovať, presadzovať a umožňovať

 • neustálu dostupnosť najnovších údajov, uchovávanie a aktualizácia dlhodobých súborov pozorovaní,
 • širšie využitie, opakované použitie a opakované kombinovanie údajov z rôznych zdrojov v rôznych rámcoch a médiách ako sú tie, pre ktoré boli pôvodne určené,
 • úplný, bezplatný a otvorený prístup ku všetkým druhom údajov, pokiaľ je to možné, pričom sa však uznáva a rešpektuje rozmanitosť obchodných modelov a typov vlastníctva údajov, ktoré umožňujú vytváranie týchto údajov,
 • ochranu a zabezpečenie integrity, transparentnosti a spätnej vysledovateľnosti environmentálnych údajov, analýz a predpovedí,
 • uznanie poskytovateľov údajov a ich práva duševného vlastníctva prostredníctvom uvádzania zdroja údajov a licencií na ich využívanie,
 • dodržiavanie príslušných právnych predpisov a vládnych usmernení o spravovaní a šírení environmentálnych informácií,
 • uplatňovanie smernice o Inspire, zásad SEIS, programu Copernicus a zásad výmeny údajov systému GEOSS,
 • interoperabilitu a používanie európskych alebo medzinárodných noriem,
 • používanie údajov získaných metódou tzv. crowdsourcingu (zhromaždením pozorovaní, názorov či nápadov od veľkého počtu ľudí, predovšetkým z internetových komunít) a údajov z vedeckej činnosti občanov,
 • hodnotenie kvality údajov postupmi na zabezpečenie a kontrolu kvality, zdokumentovaných v systéme riadenia kvality (QMS) agentúry. Nevzťahuje sa to na údaje získané metódou crowdsourcingu,
 • uverejňovanie príslušných metaúdajov,
 • správu a výmenu údajov z výskumných projektov financovaných EÚ.

ČLÁNOK 3: POSKYTOVANIE ÚDAJOV PRE AGENTÚRU EEA

EEA očakáva od poskytovateľov údajov dodržiavanie zásady, podľa ktorej všetky údaje a produkty financované z verejných prostriedkov budú plne dostupné na používanie pre verejné orgány a tieto údaje budú sprístupnené pre iné subjekty, aby ich mohli používať s čo najmenším počtom obmedzení.

V popisných informáciách pre každý druh údajov (metaúdaje, rastrové/obrazové údaje atď.) ich poskytovateľ jasne definuje práva duševného vlastníctva, podmienky použitia alebo opakovaného použitia, vrátane štatistickej dôvernosti, a uvedie vyhlásenie o kvalite údajov.

Agentúra EEA prijíma a podnecuje poskytovanie údajov získaných metódou crowdsourcingu a údajov z vedeckej činnosti občanov. Agentúra EEA bude využívať tento druh údajov vo svojich produktoch a službách, pokiaľ to bude považovať za vhodné, a zohľadní dostupné informácie o kvalite údajov.

ČLÁNOK 4: PRÍSTUP K ÚDAJOM A ICH ĎALŠIE ŠÍRENIE

Prístup k údajom zahŕňa tak technický prístup, ako aj politiky, ktorými sa prístup riadi.

Produkty vytvorené agentúrou EEA sa považujú za verejný statok a pokiaľ je to možné, budú úplne, bezplatne a otvorene sprístupnené iným subjektom na využívanie.

Všetky údaje v držbe agentúry EEA musia byť dostupné s minimálnym časovým oneskorením a bez vynaloženia nákladov s výnimkou prípadov, keď

 • sa uplatňujú obmedzenia vyplývajúce zo záväzných pravidiel vrátane medzinárodných zmlúv, právnych predpisov Európskej únie a vnútroštátnych právnych predpisov vrátane ochrany osobných údajov, štatistickej dôvernosti, ochrany práv duševného vlastníctva, ako aj ochrany národnej bezpečnosti (napr. bezpečnosti štátu), obrany alebo verejnej bezpečnosti,
 • sú údaje sprístupnené agentúrou EEA spolu s licenciou na využívanie údajov. V prípade údajov pôvodne poskytnutých agentúre EEA treťou stranou, môžu byť dohodnuté s agentúrou EEA osobitné dohody o prístupe k údajom a licenčné podmienky, ktorými sa obmedzuje to, ako alebo kedy môže agentúra EEA poskytnúť údaje iným subjektom,
 • žiadosť o prístup k údajom presahuje spracovacie kapacity agentúry EEA.

Agentúra EEA sa bude usilovať o zabezpečenie prístupu k prvotným údajom, na ktorých sú založené jej produkty a služby v prípade:

 • údajov v držbe agentúry EEA, ktoré sú vo vlastníctve iných subjektov,
 • údajov v držbe agentúry EEA, ktoré boli prispôsobené, kombinované alebo harmonizované (napr. aby sa vzťahovali na celoeurópsky kontext),
 • údajov umiestnených, spravovaných a verejne dostupných v iných orgánoch alebo šírených, napr. v orgánoch štátnej správy, v súlade so zásadami SEIS,
 • údajov, v prípade ktorých bola agentúra EEA požiadaná, aby zabezpečila prístup, napríklad, aby fungovala ako poskytovateľ údajov pre tretie strany (napr. Európsku komisiu, útvary programu Copernicus, projekty výskumu a rozvoja, iné verejné orgány).

Údaje sa budú poskytovať prostredníctvom služieb pre vyhľadávanie, zobrazovanie a pokiaľ je to možné, služieb na preberanie, ktoré sú v súlade so stanovenými normami ISO, OGC, Inspire a normami ostatných relevantných normalizačných orgánov. Agentúra EEA si uchová údaje, keď to bude považovať za vhodné, a jej cieľom bude poskytovať metainformácie ku všetkým údajom. Pokiaľ nie je uvedené inak, súbor údajov sa bude šíriť v rámci otvorenej štandardnej licencie ODC-BY alebo jej podobnej.

ČLÁNOK 5: UVÁDZANIE ZDROJOV ÚDAJOV

V rámci štandardného prístupu bude EEA uvádzať zdroj údajov a môže poskytnúť možnosť označiť údaje vložením loga ich poskytovateľa, atď. Všetky prípady použitia údajov získaných metódou crowdsourcingu alebo údajov z vedeckej činnosti občanov budú agentúrou EEA jasne označené. Agentúra EEA môže vykonávať a uverejňovať porovnávacie hodnotenie poskytovania údajov z hľadiska jeho naplnenia a kvality poskytnutých údajov.

ČLÁNOK 6: ZÁRUKA

Údaje agentúry EEA sa poskytujú používateľom v pôvodnom stave, bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo implicitnej vrátane záruk týkajúcich sa kvality alebo vhodnosti na akýkoľvek účel.

ČLÁNOK 7: KVALITA

Prvotnú zodpovednosť za kvalitu údajov, ktoré produkujú a šíria, nesú naďalej poskytovatelia údajov. Pokiaľ ide o údaje vypracúvané agentúrou EEA, agentúra sa usiluje uverejňovať kvalitné metaúdaje, a pokiaľ je to vhodné, vrátane informácií o transparentnosti, presnosti, relevantnosti, včasnosti, konzistentnosti a porovnateľnosti.

ČLÁNOK 8: PREHODNOTENIE

Technologické zmeny v informačných a komunikačných technológiách podnecujú inovatívne prístupy k zhromažďovaniu, spracúvaniu a používaniu údajov. Politika EEA v oblasti údajov je navrhnutá tak, aby mohli byť tieto možnosti preskúmané a využité. Aby bolo možné v plnom rozsahu využiť výhody tohto vývoja, bude táto politika podrobená pravidelnému prehodnoteniu.

Príloha 1 k Politike agentúry EEA v oblasti údajov: vymedzenie pojmov

 1. Pojmy „úplne, bezplatne a otvorene“ dostupné znamenajú dostupné v plnom rozsahu, nediskriminačne a bez poplatku.
 2. Pojem „bez nákladov“ v kontexte tohto dokumentu znamená nanajvýš za cenu zodpovedajúcu nákladom za reprodukciu a dodanie, čiže bez poplatku za údaje samotné.
 3. „Environmentálne údaje“ sú vymedzené ako jednotlivé položky alebo záznamy (digitálne aj analógové) zvyčajne získané meraním, pozorovaním alebo modelovaním prírodného prostredia a vplyvu ľudí na toto prostredie. Zahŕňajú aj údaje generované komplexnými systémami, ako sú algoritmy pre vyhľadávanie informácií, metódy asimilácie údajov a použitie modelov.
 4. Pojem „používatelia“ zahŕňa používateľov, ktorí majú prístup k údajom agentúry EEA prostredníctvom platforiem agentúry EEA pre šírenie informácií.
 5. Pod pojmami „produkty a služby“ sa rozumejú všetky informácie, ktoré sú výsledkom  transformácie alebo spracovania údajov vo forme posúdení, webových služieb, obrázkov, grafov, textov alebo údajových súborov obsahujúcich rozsiahle know-how. Zvyčajne sú spojené s vytvorením pridanej hodnoty.
 6. Pojem „ďalšie šírenie“ znamená sprostredkovanie tretej strane, inej než je pôvodca údajov a produktov.
 7. Pojem „opakované použitie“ znamená použitie údajov a dokumentov v držbe subjektov verejného sektora fyzickými alebo právnickými osobami na komerčné alebo nekomerčné účely, ktoré sú iné ako pôvodný účel v rámci verejnej úlohy, pre ktorú boli údaje a dokumenty vytvorené. Výmena údajov a dokumentov medzi subjektmi verejného sektora výhradne na plnenie ich verejných úloh nepredstavuje opakované použitie.

 

Politiku agentúry EEA v oblasti údajov si môžete stiahnuť aj vo formáte pdf.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: data management
Akcie dokumentu