ďalej
späť
body

Article

Európa v roku 2050: zdravšia, čistejšia a odolnejšia

Zmeniť jazyk
Article Publikované 30. 03. 2021 Posledná zmena 23. 06. 2021
5 min read
Aj po roku života s vírusom COVID-19 a jeho dôsledkami Európa naďalej pracuje na politických riešeniach ambicióznych cieľov vytýčených v Európskej zelenej dohode. Je Dôležité, aby sa Európa naďalej uberala správnym smerom ku svojim cieľom, a aby sa do roku 2050 stala odolnou spoločnosťou postavenou na solidarite, poskytujúcou zdravé životné prostredie pre nás všetkých.

Presne pred rokom zaviedli mnohé krajiny v Európe a vo svete opatrenia ku spomaleniu šírenia koronavírusu. COVID-19 priniesol obrovskú záťaž pre spoločnosť aj ekonomiku. Po celom svete sa doteraz nakazilo viac ako 120 miliónov ľudí a zomrelo viac ako 2,6 milióna, pričom tento vírus postihuje najmä zraniteľné skupiny, ako sú napríklad seniori. Pandémia postihla aj veľa  odvetví, ako cestovný ruch, kultúru, reštauračné služby, a zároveň aj životy ľudí, ktorí v nich pracujú. Zmenila mnoho aspektov nášho života, od sociálnych aktivít cez každodennú rutinu až po spôsob práce a vzdelávania.

Po roku pandémie čelíme nielen zdravotnej a hospodárskej kríze, ale aj faktu, že naša spoločnosť je už unavená z koronavírusu. Európska únia a jej členské štáty prijali opatrenia v podobe iniciatív na zmiernenie aspoň niektorých z týchto negatívnych dosahov. Európa sa rozhodla uprednostniť zdravie svojich občanov a v čo najväčšej miere znížiť straty na životoch. Čas je veľmi vzácny: očkovacie programy súperia so šírením mutácií vírusu v nádeji, že našej spoločnosti sa aspoň sčasti podarí v nadchádzajúcich mesiacoch vrátiť do normálneho života. Dnes ešte nevieme odhadnúť, ako dlho to bude trvať, a ako sa budúcim generáciám podarí splatiť rastúce dlhy. 

 

Prechod na udržateľnosť Európy v časoch pandémie COVID-19 

Je to práve v týchto pohnutých časoch, kedy je EÚ na ceste k udržateľnosti. Krátko pred zavedením obmedzení kvôli koronavírusu Európska komisia predstavila Európsku zelenú dohodu, ktorá sa stala politickým programom na dosiahnutie udržateľného a uhlíkovo neutrálneho hospodárstva do roku 2050, formou tzv. spravodlivej transformácie, ktorá zaručuje, aby sa na nikoho nezabudlo. Európska zelená dohoda je odpoveďou na krízu v oblasti klímy a biodiverzity. 

Spoločné ciele sú premietnuté do súboru politických balíkov, do ktorého okrem iného patrí Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity na rok 2030, stratégia „Z farmy na stôl“, Akčný plán pre obehové hospodárstvo, Stratégia priemyselných emisií, Európsky právny predpis v oblasti klímy a Klimatický pakt. Vo februári bol na schválenie predložený ďalší dôležitý právny akt, a to Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, ktorá je zameraná na inteligentnejšiu, rýchlejšiu a systematickejšiu adaptáciu. Ďalšie iniciatívy, ako je Stratégia udržateľnosti chemických látok, Akčný plán nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy, a balík s názvom „Fit for 55“, zameraný na dosiahnutie zníženia emisií o 55 % do roku 2030, budú predstavené v blízkej budúcnosti. 

Viac informácií o vplyve zmeny klímy na ľudské zdravie:  Európske stredisko pre monitorovanie klímy a zdravia

Európska environmentálna agentúra podporuje tieto politiky prostredníctvom spoľahlivých údajov, hodnotení a informačných platforiem. Naša činnosť je zameraná na rôzne témy a systémy, ako je napríklad kvalita ovzdušia, mobilita, emisie skleníkových plynov, vplyv zmeny klímy na zdravie, a analýza ekosystémov. Poukazujeme na dosiahnutý pokrok v týchto oblastiach, na ďalšie potrebné opatrenia, a súčasne poskytujeme naše údaje a poznatky príslušným tvorcom politík a širokej verejnosti.  

 

Stanovenie úrovne ambícií a ich dosiahnutie 

Pri zverejnení výsledkov našej práce alebo pri predložení nového politického návrhu sa opakovane vynára rovnaká otázka: stačí to? Sú ciele v predloženom návrhu postačujúce? Môžu Európa alebo členské štáty urobiť ešte viac? Niekto môže tvrdiť, že vždy sa dá urobiť viac. V tejto jednoduchej odpovedi sa však neodráža mimoriadna zložitosť otázok, pred ktorými stojíme.  

Vytýčenie nedosiahnuteľných a nerealistických cieľov v Európe alebo v globálnom rozmere, či bez nástrojov na meranie ich dosahovania, len podkopáva dôveru v  tieto procesy. Na druhej strane však podľa vedcov takéto ambiciózne politiky potrebujeme. Potrebujeme politiky, ktoré podporia rýchle a rozsiahlejšie prelomové riešenia. Napríklad naše údaje o emisiách skleníkových plynov už teraz ukazujú, že na zníženie emisií je potrebné oveľa väčšie úsilie ako doteraz. V označovaní chránených morských oblastí sa nám zas podarilo niektoré ciele dosiahnuť , no otázka biodiverzity je naďalej problematická. Otázkou nie je či sú ciele dostatočne ambiciózne alebo či musíme naše úsilie zintenzívniť. Otázkou je čo musíme robiť inak, aby sme ich dosiahli.

Ďalším faktorom je čas. Udržateľnosť sa nedá dosiahnuť cez noc. Vyžaduje si čas a rad cielených politických krokov. Niektoré z nich by mohli byť väčšie a jednoznačnejšie pokiaľ ide o zmenu v našom prístupe.

Taktiež je jasné, že zmena smerom k udržateľnej Európe ovplyvní určité skupiny viac ako iné, podobne ako v prípade koronavírusu alebo environmentálnych hrozieb, ako je znečistenie ovzdušia alebo vplyvy zmeny klímy. Niektorých z nás sa zmena dotkne viac ako iných a sme zraniteľnejší. EÚ ako celok by mohla zaujať otvorenejší prístup k sociálnej problematike a viac sa zamerať na riešenie sociálnej nerovnosti.

Napriek súčasnej zdravotnej a hospodárskej kríze je však naozaj obdivuhodné, že Európska únia a jej členské štáty zotrvávajú na ceste k cieľom Európskej zelenej dohody. Európska zelená dohoda pozoruhodne odoláva pandémii vírusu COVID-19.

 

Formovanie Európy roku 2050 

Vedci a vedecké inštitúcie dokážu úspešne modelovať budúcnosť a navrhovať scenáre. Tu však nejde o predpovedanie budúcnosti, ale o formovanie budúcnosti Európy — o premenu našej spoločnosti na takú, v ktorej chceme žiť. Má to byť spoločnosť založená na solidarite, ktorá nám všetkým poskytne zdravé životné prostredie odolné voči budúcim škodám — taká, akou má byť celý svet.

V tejto súvislosti prichádza oznámenie európskych lídrov, vrátane predsedu Európskeho parlamentu Davida Sassoliho, predsedu vlády Portugalska Antónia Costu v mene predsedníctva Rady EÚ, a predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktoré prezentovali minulý týždeň na konferencii s názvom Budúcnosť Európy, v pravý čas. Toto oznámenie vyzýva ľudí zo všetkých kútov Európy, aby sa podelili o svoje nápady a predstavy o Európe zajtrajška — Európe, ktorá bude odolnejšia, a ktorej stredobodom bude životné prostredie, spokojnosť a zdravie všetkých Európanov.

 

Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx 

Výkonný riaditeľ agentúry EEA  

Úvodník uverejnený vo vydaní spravodajcu EEA č. 01/2021 v marci 2021  

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage