volgende
vorige
items

Beleidscontext

Pagina Laatst gewijzigd 23-11-2023
Binnen de Europese Unie is het Zesde Milieuactieprogramma (6e EAP) erop gericht niveaus van luchtkwaliteit te behalen die geen onacceptabele gevolgen en risico's hebben voor de menselijke gezondheid en het milieu. De EU is op veel niveaus actief als het gaat om het terugdringen van blootstelling aan luchtverontreiniging: middels wetgeving, door samenwerking met sectoren die verantwoordelijk zijn voor luchtverontreiniging, via nationale en regionale overheden en non-gouvernementele organisaties en door middel van onderzoek. EU-beleid is erop gericht de blootstelling aan luchtverontreiniging terug te brengen door uitstoot te verminderen en limieten en doelwaarden te stellen voor luchtkwaliteit.

The Clean Air for Europe (CAFE) programme, established under the 6th EAP, provides long-term, strategic and integrated policy advice concerning air pollution. De thematische strategie inzake luchtverontreiniging, gestoeld op het CAFE-programma, stelt ambitieuze maar rendabele doelen en maatregelen voor het Europese luchtkwaliteitsbeleid tot 2020.

Uitstoot van luchtvervuilers

Op het niveau van de lidstaten legt de Richtlijn inzake nationale emissieplafonds (NEC-richtlijn) emissieplafonds (of emissielimieten) op voor de uitstoot van vier belangrijke luchtvervuilers (stikstofoxides, zwaveldioxide, vluchtige organische stoffen (niet-methaan) en ammoniak), die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. De Europese Commissie komt eind 2008 met een voorstel voor herziening van de NEC-richtlijn. Meer informatie vindt u hier.

Andere belangrijke EU-wetgeving is gericht op het terugbrengen van de uitstoot van luchtvervuilers van specifieke bronnen, bijvoorbeeld:

Internationaal wordt het probleem van luchtvervuiling ook behandeld in het verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand van de UNECE (het CLRTAP) en de bijbehorende protocollen. Het Gothenburg-protocol ('multi pollutant-multi effect protocol') onder het CLRTAP bevat nationale emissieplafonds die gelijk zijn aan of minder ambitieus zijn dan die in de NEC-richtlijn van de EU.

Luchtkwaliteit

De nieuwe EU-richtlijn inzake luchtkwaliteit, de Richtlijn luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa, is een van de belangrijkste maatregelen voor het aanpakken van luchtverontreiniging onder de thematische strategie inzake luchtverontreiniging. Het is de eerste EU-richtlijn waarin limieten zijn opgenomen voor concentraties PM2,5 (fijne zwevende deeltjes) in de omgevingslucht. Het consolideert bovendien verschillende onderdelen van bestaande luchtkwaliteitwetgeving in een enkele richtlijn. Overheden hebben twee jaar de tijd gekregen (vanaf 11 juni 2008) om hun wetgeving in lijn te brengen met de voorzieningen van de richtlijn.

Tot die tijd geldt nog het bestaande EU-beleidskader inzake luchtkwaliteit. Voor een aantal luchtvervuilers zijn in deze wetgeving op de gezondheid gebaseerde normen en doelstellingen vastgelegd en zijn de volgende zaken opgenomen:

  • De Kaderrichtlijn luchtkwaliteit. Hierin worden de basisprincipes beschreven die betrekking hebben op de beoordeling en het beheer van luchtkwaliteit in de lidstaten. In de richtlijn worden ook de vervuilers opgesomd waarvoor in opvolgende wetgeving (de vier 'dochter-richtlijnen') luchtkwaliteitsnormen en -doelstellingen zijn ontwikkeld en gespecificeerd;
  • Het 'Besluit betreffende de uitwisseling van informatie', waarin een onderlinge uitwisseling is vastgelegd van informatie en gegevens van netwerken en individuele stations voor het meten van de verontreiniging van omgevingslucht binnen de EU-lidstaten.

Meer informatie over beleid en wetgeving inzake luchtverontreiniging: Directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties