nākamais
iepriekšējais
temati

EVA datu politika

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 20.10.2023
11 min read
Ar politiku nosaka vadlīnijas EVA veiktajai datu apstrādei. Ar to nodrošina konsekventu un pārredzamu datu apstrādi. EVA cenšas veicināt vides datu apmaiņu. Piekrītot apmaiņai, datu sniedzējiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņu datus atbilstoši apstrādā, izplata un atzīst, ievērojot līdzīgus principus un noteikumus visās valstīs un visām ieinteresētajām personām.
Juridiski saistošs spēks ir EVA politikas oriģinālam angļu valodā. Tulkojumi ir pieejami informatīvā nolūkā, tie nepiešķir nekādas tiesības vai neuzliek juridiski saistošus pienākumus.

Eiropas Vides aģentūras (EVA) datu politika

Valde pirmo reizi apstiprināja EVA datu politiku 2013. gada 20. martā, bet atjaunināja 2018. gada 22. februārī.

PREAMBULA

Ar šo politiku tiek nodrošinātas EVA datu apstrādes pamatnostādnes. Ar to tiek nodrošināta datu konsekventa un pārredzama apstrāde. EVA nolūks ir veicināt vides datu koplietošanu. Piekrītot datu apmaiņai, datu nodrošinātājiem jābūt pārliecinātiem par to, ka viņu nosūtītie dati tiek pareizi apstrādāti, izplatīti un atzīti, visām valstīm un ieinteresētajām personām ievērojot vienādus principus.

ŅEMOT VĒRĀ

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru (EVA) un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (Eionet).
 2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regula (EK) Nr. 377/2014, ar ko izveido programmu Copernicus un atceļ Regulu (ES) Nr. 911/2010.
 3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīvu 2007/2/EK, kas ievieš Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE), un saistītos īstenošanas noteikumus,
 4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu,
 5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīvu 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (PSIdirektīvu),
 6. ANO 1998. gada Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (Orhūsas konvencija) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem.
 7. Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 11. marta Direktīvu 1996/9/EK par datubāzu tiesisko aizsardzību,
 8. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
 9. Komisijas 2013. gada 12. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 1159/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 911/2010 par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES), paredzot licencēšanas un reģistrācijas nosacījumus GMES lietotājiem un nosakot kritērijus attiecībā uz piekļuves ierobežošanu GMES datiem un GMES pakalpojumu informācijai.

ATZĪSTOT

 1. principus, kas noteikti Eiropas Komisijas, EVA un Aģentūras un Eionetdalībvalstu sadarbības iniciatīvā — Kopīgā vides informācijas sistēma (SEIS); saskaņā ar šiem principiem informācija:
  - jāpārvalda iespējami tuvu tās avotam;
  - reiz ievākta, jādala ar citiem un kopīgi jāizmanto dažādām vajadzībām; ir viegli pieejama, lai bez grūtībām būtu iespējams izpildīt ziņošanas pienākumu;
  - ir viegli pieejama galalietotājiem visos līmeņos, lai nodrošinātu iespēju izstrādāt jaunas stratēģijas;
  - ir pieejama, lai nodrošinātu iespēju salīdzināt vides datus attiecīgajā ģeogrāfiskajā mērogā;
  - ir pilnīgi pieejama sabiedrībai, lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību; informācija tiek atbalstīta ar kopējām, brīvi pieejamām atvērtā pirmkoda programmatūrām;
 2. telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE), kura attiecas uz telpisko datu tematiem vides programmatūrā un kuras mērķis ir nodrošināt piekļuvi svarīgai, saskaņotai un kvalitatīvai ģeogrāfiskajai informācijai, lai atbalstītu tādu stratēģiju un darbību izveidi, īstenošanu un novērtēšanu, kas tieši vai netieši ietekmē vidi.
  INSPIRE direktīvā paredzēti saskaņoti nosacījumi par piekļuvi telpisko datu kopām un pakalpojumiem un atvieglināta telpisko datu kopu un pakalpojumu koplietošana dalībvalstu publiskajās iestādēs un dalībvalstīs, kā arī Kopienas iestādēs un struktūrās;
 3. darbu Zemes novērošanas darba grupā (GEO), ar kuras locekļu un piesaistīto struktūru (arī EVA) palīdzību tiek veidota Zemes novērošanas sistēmu globālā sistēma (GEOSS).GEOskaidri atzīst datu kopīgas izmantošanas nozīmiGEOSSatpazīstamības īstenošanas procesā un šīs sistēmas sagaidāmās sociālās priekšrocības, kā arī ir noteikusiGEOSSDatu kopīgas izmantošanas principus;
 4. programmuCopernicus, kas rada Eiropas Zemes novērošanas kapacitāti un nodrošinās lietotājiem informāciju, sniedzot pakalpojumus Zemes apakšsistēmu pastāvīgas novērošanas un prognozēšanas jomā. ProgrammāCopernicustiek īstenota pilnīga, atvērta un brīva datu politika;

turklāt ATZĪSTOT,

 • EVA uzdevums vākt, salīdzināt un novērtēt ar vidi un klimatu saistītu informāciju un pārvaldīt tās izplatīšanu un piekļuvi tai, uzdevums sagatavot ekspertu ziņojumus par vides kvalitāti, slepenību, spiedienu un ietekmi uz vidi Savienības teritorijā, nodrošināt vienotus vides datu vērtēšanas kritērijus un veicināt to lietošanu, turpmāk attīstīt un uzturēt vides informācijas uzziņu centru.
 • ka Komisijai šī informācija ir būtiska, lai pildītu uzticēto uzdevumu — nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES tiesību aktiem un to īstenošanu,

EVA PIEŅEM DATU POLITIKAS PAMATPRINCIPUS par vides datu koplietošanu

1. PANTS. PRIEKŠMETS UN PIEMĒROŠANAS JOMA

Šo politiku piemēro vides datiem, ko savāc, iegūst, apstrādā un izplata EVA, kā arī datu plūsmāmEionetsistēmā. Būtībā šo politiku piemēro gan datiem, kas pieder EVA, gan datiem, kas pieder citām personām. Vairākums datu, kas nodoti EVA rīcībā, klasificējami kā dati, kas pieder citām organizācijām, proti, EVA/Eionetdalībvalstīm un valstīm, kas sadarbojas ar šīm organizācijām. EVA, pildot uzticētos pienākumus, no šiem izejas datiem izveidojusi datu produktus ar pievienoto vērtību. Šis process var palielināt vērtību citām organizācijām vai procesiem, kam šos datus var izplatīt kā savā darbā izmantojamu avotu.

2. PANTS. MĒRĶI

Datu politikas mērķi ir atbalstīt, veicināt un atļaut:

 • jaunāko datu pastāvīgu pieejamību un secīgu ilgtermiņa novērojumu uzturēšanu;
 • dažādu avotu datu plašāku izmantošanu, atkallietošanu un atkārtotu kombinēšanu citās sistēmās un plašsaziņas līdzekļos, kas atšķiras no sākotnēji paredzētajiem;
 • ja iespējams, pilnīgu, brīvu un atvērtu piekļuvi visu viedu datiem, vienlaikus atzīstot un cienot komercdarbības modeļu daudzveidību un datu īpašumtiesības, kas nodrošina iespēju šos datus izveidot;
 • vides datu, analīžu un prognožu viengabalainības, pārredzamības un izsekojamības aizsardzību;
 • izmantojot atsauces un datu licences, atzīt datu nodrošinātājus, to intelektuālā īpašuma tiesības;
 • pildīt attiecīgo tiesību aktu noteikumus un valdības norādījumus par vides informācijas pārvaldību un izplatīšanu;
 • īstenotINSPIREunSEISprincipus,CopernicusunGEOSSdatu koplietošanas principus;
 • Eiropas vai starptautisko standartu savietojamību un izmantošanu;
 • izmantot tīmekļa kolektīvo resursu un iedzīvotāju zinātniskos datus;
 • atzīt datu kvalitāti, izmantojot kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles procedūras, kas dokumentētas Aģentūras Kvalitātes pārvaldes sistēmā (QMS). Šo nosacījumu nepiemēro tīmekļa kolektīvo resursu datiem,
 • svarīgu metadatu publicēšanu,
 • ES finansētu pētniecības projektu vadībai un datu koplietošanu.

3. PANTS. DATU NOSŪTĪŠANA EVA

EVA cer, ka datu nodrošinātāji ievēros principu, kas paredz, ka visiem datiem un to produktiem, ko finansē no publiskiem līdzekļiem, jābūt pilnībā pieejamiem izmantošanai publiskajās struktūrās un ka citu personu piekļuve šo datu izmantošanai jānodrošina, piemērojot pēc iespējas mazāk ierobežojumu.

Datu nodrošinātājam skaidri jānorāda intelektuālā īpašuma tiesības, lietošanas vai atkallietošanas nosacījumi, piemēram, statistikas konfidencialitāte, kā arī katram datu veidam (metadati, rastra/attēla dati utt.) informācijā ir jāapliecina metadatu kvalitāte.

EVA pieņem un atbalsta tīmekļa kolektīvo resursu datus un iedzīvotāju zinātniskos datus. EVA savos produktos un pakalpojumus izmanto šādus datus, ja uzskata, ka šāda izmantošana ir atbilstoša, ņemot vērā pieejamo informāciju par datu kvalitāti.

4. PANTS. PIEKĻUVE DATIEM UN TO TĀLĀKA IZPLATĪŠANA

Piekļuve datiem nozīmē gan tehnisku piekļuvi, gan politiku, ar ko regulē piekļuvi.

EVA izstrādātie produkti uzskatāmi par sabiedrisku ieguvumu, un iespēju robežās ir jānodrošina citu personu pilnīga, brīva un atvērta piekļuve šiem datiem.

Visi dati, kas ir EVA rīcībā, jāpublisko maksimāli drīz un bez maksas, izņemot gadījumus, kad:

 • tiek piemēroti ierobežojumi, kas paredzēti saistošos noteikumos, piemēram, starptautiskos līgumos, Eiropas Savienības tiesību aktos un valstu tiesību aktos, arī noteikumos par personas datu aizsardzību, statistikas konfidencialitāti, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, kā arī valsts drošību, aizsardzības sfēru vai sabiedrisko drošību;
 • EVA publiskotie dati ir licencēti dati. Datiem, ko kāda trešā puse sākotnēji nodevusi EVA, var tikt piemēroti īpaši noteikumi par piekļuvi un licencēšanas nosacījumi, par kuriem notikusi vienošanās ar EVA un ar kuriem nosaka ierobežojumus, kā un kad EVA drīkst nodrošināt citu personu piekļuvi datiem;
 • pieprasījums par piekļuvi datiem pārsniedz EVA rīcībā esošās apstrādes iespējas.

EVA cenšas nodrošināt piekļuvi izejas datiem, kas veido EVA produktus un pakalpojumus, proti:

 • citām personām piederošiem datiem, kas ir EVA rīcībā;
 • datiem, kas ir EVA rīcībā un ir pielāgoti, kombinēti vai saskaņoti (piemēram, lai aptvertu Eiropas teritoriju);
 • datiem, kas tiek glabāti, pārvaldīti un ir publiski pieejami citās struktūrās vai tiek izplatīti, piemēram, valstu administrācijās saskaņā arSEISprincipiem;
 • datiem, kuriem no EVA ir pieprasīts nodrošināt piekļuvi, piemēram, trešo personu datu nodrošinātāja statusā (piem., Eiropas Komisijai, programmasCopernicuspakalpojumiem, pētniecības un izstrādes projektiem, citām valsts varas iestādēm).

Dati tiek nodrošināti, sniedzot meklēšanas, skatīšanās un iespēju robežās lejupielādes pakalpojumus, kas atbilstISO,OGC,INSPIREun citu atbilstošu standartizācijas organizāciju iedibinātajiem standartiem. EVA glabā datus, kurus uzskata par atbilstošiem, kā arī cenšas sniegt metainformāciju par visiem datiem. Ja nav norādīts citādi, datu kopu izplata atbilstoši atvērta standarta licencei, piemēram,ODC-byvai tamlīdzīgai licencei.

5. PANTS. DATU AVOTU ATZĪŠANA

EVA standarta pieeja ir atsauce uz datu avotu, un Aģentūra var piedāvāt marķēšanas iespējas, pievienojot datu nodrošinātāja logotipu u.tml. Visos gadījumos, kad tiek izmantoti tīmekļa kolektīvo resursu vai iedzīvotāju zinātniskie dati, EVA tas skaidri jānorāda. EVA var veikt un publicēt datu nodrošināšanas salīdzinošu veiktspējas un kvalitātes vērtēšanu.

6. PANTS. GARANTIJA

EVA dati lietotājiem tiek nodrošināti tādi, kādi tie ir, nesniedzot nekādas garantijas — nedz tiešas, nedz netiešas, nedz arī garantijas par kvalitāti un piemērotību kādam mērķim.

7. PANTS. KVALITĀTE

Datu nodrošinātājam ir primārā atbildība par izveidoto un izplatīto datu kvalitāti. EVA izveidotajiem datiem EVA cenšas publicēt augstvērtīgus metadatus, attiecīgi arī informāciju par pārredzamību, pareizību, nozīmību, savlaicīgumu, konsekvenci un salīdzināmību.

8. PANTS. PĀRSKATĪŠANA

Informācijas un sakaru tehnoloģiju pārmaiņas ietekmē datu vākšanu, apstrādi un inovatīvu izmantošanu. Šī datu politika izstrādāta, lai veicinātu šo iespēju izpēti un izmantošanu. Lai pilnībā izmantotu attīstības tendenču radītās priekšrocības, šī politika tiek regulāri pārskatīta.

EVA datu politikas 1. pielikums. Definīcijas

 1. “Pilnīga, atvērta un brīva” piekļuve ir pilnvērtīga, nediskriminējoša piekļuve, ko nodrošina bez maksas.
 2. “Bez maksas” šā dokumenta kontekstā nozīmē izmaksas, kas nepārsniedz pavairošanas un piegādes izmaksas, neuzliekot maksu par datiem.
 3. “Vides dati” tiek definēti kā atsevišķi vienumi vai ieraksti (gan digitāli, gan analogi), ko parasti iegūst, veicot mērījumus, novērojumus vai modelējot reālo pasauli un cilvēka ietekmi uz to. Tie ir dati, kas ģenerēti, izmantojot sarežģītas sistēmas, piemēram, informācijas izguves algoritmus, datu pielāgošanas paņēmienus un modelēšanu.
 4. “Lietotāji” ir lietotāji, kas EVA datiem piekļūst EVA izplatīšanas platformās.
 5. “Produkti un pakalpojumi” ir visa informācija, ko iegūst, pārveidojot vai apstrādājot datus novērtējumu, tīmekļa pakalpojumu, attēlu, tabulu, teksta vai datu datņu veidā, kuru izveidei vajadzīgas noteiktas prasmes. Parasti tie ir saistīti ar vērtības pievienošanu.
 6. “Tālāka izplatīšana” ir izplatīšana trešai pusei, kas nav datu un produktu izcelsmes puse.
 7. “Atkallietošana” ir publiskā sektora struktūru datu un dokumentu izmantošana, ko veic fiziskas vai juridiskas personas komerciālā vai nekomerciālā nolūkā, kas nav publiskā pienākuma izpildes sākotnējais nolūks, kura vajadzībām dati un dokumenti tika izveidoti. Datu un dokumentu apmaiņa, ko veic publiskā sektora struktūras, lai pildītu tām uzticētos publiskos pienākumus, nav uzskatāma par atkallietošanu.

 

EVA datu politiku iespējams lejupielādēt arī PDF formātā.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: data management
Dokumentu darbības