dalje
prethodno
stavke

Kontekst politike

Page Zadnja izmjena 2021-11-24
U okviru Europske unije, Sedmi program djelovanja za okoliš (7EAP) ima za cilj postići razine kvalitete zraka koje nemaju neprihvatljivi utjecaj i rizik za ljudsko zdravlje i okoliš. EU djeluje na brojnim razinama za smanjenje izloženosti onečišćenju zraka: putem zakonodavstva, suradnjom sa sektorima koji su odgovorni za onečišćenje zraka, te nacionalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama te putem istraživanja. Politike EU-a imaju za cilj smanjiti izloženost onečišćenju zraka smanjenjem emisija i utvrđivanjem ograničenja i ciljnih vrijednosti za kvalitetu zraka.

Tematska strategija o onečišćenju zraka iz 2005. podupire politiku EU-a protiv onečišćenja zraka. Njome se utvrđuju ambiciozni, ali troškovno učinkoviti ciljevi i mjere za Europsku politiku kvalitete zraka do 2020.

Predloženi paket politika za čisti zrak

Na kraju 2013. Europska komisija predložila je novi paket politika za čisti zrak za Europu koji ima za cilj postići punu sukladnost s postojećim zakonodavstvom o kvaliteti zraka do 2020. i dalje poboljšati kvalitetu europskog zraka do 2030. i nakon toga.

On uključuje:

  • Prijedlog za revidiranu Direktivu NEC (Direktiva EU-a o nacionalnim gornjim granicama emisije) s novim nacionalnim obvezama za smanjenje emisija od 2020. i 2030. za četiri glavne onečišćujuće tvari u zraku i dvije dodatne (lebdeće čestice i metan).
  • Prijedlog za novu Direktivu o srednje velikim postrojenjima za izgaranje za ograničenje emisija oksida dušika, sumporova dioksida i lebdećih čestica iz velikih postrojenja za izgaranje. Predlažu se granične vrijednosti emisija za nova i postojeća postrojenja.
  • Dodatne predložene djelatnosti usmjerene na kvalitetu zraka u gradovima, nacionalne i lokalne aktivnosti koje se financiraju iz fondova EU-a kao i pojačani plan za istraživanje i inovacije.

Više informacija o predloženom paketu: Glavna uprava Europske komisije za okoliš.

EEA usko podupire razvoj predloženog paketa politika za čisti zrak Europske komisije, uključujući vođenje aktivnosti s odabranim europskim gradovima u okviru pokusnog projekta u vezi s provedbom politike u području kakvoće zraka (Air Implementation Pilot).

Emisije onečišćivača zraka

Na razini država članica postojećom Direktivom o nacionalnim gornjim granicama emisija (Direktiva NEC) određuju se gornje granice emisija (ili ograničenja) za emisije četiri glavne onečišćujuće tvari u zraku (oksida dušika, sumporova dioksida, nemetanskih hlapljivih organskih spojeva i amonijaka) koje narušavaju zdravlje ljudi i okoliš.

Ostalo glavno zakonodavstvo EU-a usmjereno je na smanjenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz posebnih izvora, na primjer:

Na međunarodnoj razini pitanje emisija u vezi onečišćenjem zraka uređuje također i Konvencija UNECE-a o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (Konvencija LRTAP) i njezini protokoli. Protokol iz Göteborga o više onečišćujućih tvari u zraku na temelju Konvencije LRTAP sadrži nacionalne gornje granice emisija koje su za države članice EU-a jednako ili manje ambiciozne od gornjih granica iz Direktive EU-a o nacionalnim gornjim granicama emisija. Protokol je izmijenjen 2012. kako bi uključio obveze za smanjenje nacionalnih emisija koje je potrebno postići do 2020. i nakon toga uključujući lebdeće čestice.

Kvaliteta zraka

Direktive EU-a o kvaliteti zraka (Direktiva o kvaliteti okolnog zraka i čišćem zraku za Europu iz 2008. i Direktiva o teškim metalima i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku iz 2004.) bave se onečišćenjem zraka u okviru tematske strategije o onečišćenju zraka. Obje opisuju osnovna načela u vezi s procjenom onečišćenja zraka i upravljanja onečišćenjem i utvrđuju granice koncentracija onečišćujućih tvari koji se ne smiju prijeći. U slučaju prekoračenja nadležna tijela moraju razviti i provesti planove upravljanja kvalitetom zraka.

Novi zahtjevi u pogledu izvješćivanja i razmjene informacija o kvaliteti zraka primjenjuju se od 1. siječnja 2014., nakon odobrenja u 2011. Odluke Komisije o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju.

Više informacija o politikama i zakonodavstvu o onečišćenju zraka: Glavna uprava Europske komisije za okoliš.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Radnje vezane za dokument