επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Πολιτική δεδομένων του ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 20/10/2023
1 min read
Η πολιτική ορίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων από τον ΕΟΠ, διασφαλίζοντας ότι η διαχείριση αυτή γίνεται με συνέπεια και διαφάνεια. Επιδίωξη του ΕΟΠ είναι να προάγει την ανταλλαγή περιβαλλοντικών δεδομένων. Για να συμφωνήσουν με την ανταλλαγή, οι πάροχοι δεδομένων πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι η διαχείριση και η διάδοση των δεδομένων τους, καθώς και η αναφορά της πηγής, θα γίνονται με ορθό τρόπο, σύμφωνα με παρόμοιες αρχές και κανόνες σε όλες τις χώρες και από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Σημειώνεται ότι μόνο η πρωτότυπη αγγλική εκδοχή της πολιτικής του ΕΟΠ είναι νομικά δεσμευτική. Οι μεταφράσεις διατίθενται για λόγους ενημέρωσης και δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα ούτε επιβάλλουν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.

Πολιτική Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)

Η πολιτική δεδομένων του ΕΟΠ εγκρίθηκε αρχικά από το διοικητικό συμβούλιο στις 20 Μαρτίου 2013 και επικαιροποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2018.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η πολιτική ορίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων από τον ΕΟΠ, διασφαλίζοντας ότι η διαχείριση αυτή γίνεται με συνέπεια και διαφάνεια . Ο ΕΟΠ επιδιώκει να προάγει την ανταλλαγή και κοινή χρήση περιβαλλοντικών δεδομένων. Για να συμφωνήσουν όσοι παρέχουν δεδομένα με την κοινοποίησή τους πρέπει είναι σίγουροι ότι η διαχείριση και η διάδοση των δεδομένων τους καθώς και η αναφορά της πηγής θα γίνεται με ορθό τρόπο, σύμφωνα με παρόμοιες αρχές και κανόνες σε όλες τις χώρες και από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Έχοντας υπόψη:

 1. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (Eionet),
 2. τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010,
 3. την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) και τους συναφείς κανόνες εφαρμογής,
 4. την Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
 5. την Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα,
 6. τη σύμβαση του ΟΗΕ του 1998 σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέμα (η σύμβαση του Århus ) και τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα,
 7. την Οδηγία 1996/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων,
 8. τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
 9. τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1159/2013 της 12ης Ιουλίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES), με τη θέσπιση των όρων καταχώρισης και αδειοδότησης των χρηστών του GMES και με τον καθορισμό κριτηρίων για τον περιορισμό της πρόσβασης στα αποκλειστικά δεδομένα του GMES και στις πληροφορίες που παράγονται από τις υπηρεσίες του GMES.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις αρχές του ενιαίου συστήματος πληροφοριών για το περιβάλλον (ΕΣΠΠ-SEIS) ως συνεργατικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΕΟΠ και των κρατών μελών του Οργανισμού και του Eionet. Οι αρχές ορίζουν ότι οι πληροφορίες πρέπει:
  - να αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πηγή,
  - να συλλέγονται άπαξ και να κοινοποιούνται σε τρίτους για πολλαπλούς σκοπούς·να διατίθενται άμεσα για να διευκολύνεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων για υποβολή αναφορών (εκθέσεων),
  - να είναι άμεσα προσπελάσιμες στους τελικούς χρήστες όλων των επιπέδων για τον σχεδιασμό νέων πολιτικών,
  - να είναι προσπελάσιμες ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση συγκρίσεων του περιβάλλοντος στη δέουσα γεωγραφική κλίμακα,
  - να διατίθενται πλήρως στο ευρύ κοινό, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή των πολιτών, υποστηριζόμενες απόκοινά και ελεύθερα πρότυπα λογισμικά ανοικτής πηγής.
 2. Την Υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE), η οποία ασχολείται με θέματα χωρικών δεδομένων που απαιτούνται για περιβαλλοντικές εφαρμογές και επιδιώκει να καταστήσει διαθέσιμες σχετικές, εναρμονισμένες και ποιοτικές γεωγραφικές πληροφορίες με σκοπό τον καθορισμό και την εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών και δραστηριοτήτων που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
  Η οδηγία για την INSPIRE θεσπίζει εναρμονισμένους όρους για την πρόσβαση σε σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων και διευκολύνει την ανταλλαγή συνόλων χωρικών δεδομένων μεταξύ των δημόσιων αρχών μέσα και ανάμεσα στα κράτη μέλη, με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας.
 3. Το έργο της Ομάδας Γεωσκόπησης (GEO), η οποία μέσω των συνεισφορών των μελών και συμμετεχόντων φορέων (συμπεριλαμβανομένου του ΕΟΠ) αναπτύσσει το παγκόσμιο δίκτυο των συστημάτων γεωσκόπησης (GEOSS). Η GEO αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η ανταλλαγή δεδομένων για την επίτευξη του οράματος του GEOSS και των προσδοκώμενων οφελών του για την κοινωνία, και έχει ορίσει τις Αρχές Ανταλλαγής Δεδομένων του GEOSS.
 4. Το πρόγραμμα Copernicus, μέσω του οποίου θεσπίζεται μια ευρωπαϊκή μονάδα γεωσκόπησης και παρέχονται στους χρήστες πληροφορίες μέσω υπηρεσιών που θα έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο τη συστηματική παρακολούθηση και πρόβλεψη της κατάστασης των υποσυστημάτων της Γης. Το πρόγραμμα Copernicus ακολουθεί πολιτική πλήρους, ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης στα δεδομένα.

Λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη:

 • το καθήκον του ΕΟΠ να εξασφαλίζει τη συλλογή, την καταγραφή και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών και κλιματολογικών πληροφοριών, καθώς και τη διαχείριση της διάδοσης και της πρόσβασης σε αυτές, το καθήκον του να καταρτίζει εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης σχετικά με την ποιότητα, την ευαισθησία, τις πιέσεις και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον στο έδαφος της Ένωσης, προκειμένου να διευκολύνεται η χρήση των περιβαλλοντικών δεδομένων και να παρέχονται ομοιόμορφα κριτήρια για την αξιολόγησή τους, καθώς και το καθήκον του ΕΟΠ να προωθεί περαιτέρω την ανάπτυξη και διατήρηση ενός κέντρου αναφοράς περιβαλλοντικών πληροφοριών,
 • το ότι η Επιτροπή θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές όταν κρίνεται σκόπιμο στο πλαίσιο του καθήκοντός της να διασφαλίζει την τήρηση και την εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας της ΕΕ.

Ο ΕΟΠ ΘΕΣΠΙΖΕΙ τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για την ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν το περιβάλλον:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα πολιτική καλύπτει τα περιβαλλοντολογικά δεδομένα που συλλέγει, αποκτά, επεξεργάζεται και διαδίδει ο ΕΟΠ, συμπεριλαμβανομένων των ροών δεδομένων στο πλαίσιο του Eionet. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα πολιτική καλύπτει δεδομένα που ανήκουν στην κυριότητα του ΕΟΠ, καθώς και δεδομένα που ανήκουν στην κυριότητα τρίτων. Πολλά από τα βασικά δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα στον ΕΟΠ εμπίπτουν στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή ανήκουν στην κυριότητα άλλων οργανισμών κυρίως από χώρες μέλη και συνεργαζόμενες χώρες του ΕΟΠ/Eionet. Με βάση τα δεδομένα αυτού του τύπου δημιουργούνται προϊόντα προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο των καθηκόντων του ΕΟΠ. Μέσω της διαδικασίας αυτής μπορεί  επίσης να προστίθεται αξία και στο έργο άλλων οργανισμών ή διαδικασιών, στους οποίους τα εν λόγω δεδομένα παρέχονται ως πηγή πληροφοριών.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι της πολιτικής δεδομένων είναι να στηρίζει, να προωθεί και να καθιστά δυνατή:

 • τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (Eionet),

 • την ευρύτερη αξιοποίηση, περαιτέρω χρήση και ανασύνδεση δεδομένων από διαφορετικές πηγές σε πλαίσια και μέσα διαφορετικά αυτών για τα οποία δημιουργήθηκαν αρχικά,
 • την πλήρη, δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε είδους δεδομένα, όταν είναι δυνατό, αναγνωρίζοντας και δείχνοντας σεβασμό στην ποικιλία/διαφορετικότητα των επιχειρησιακών μοντέλών και των δικαιωμάτωνιδιοκτησίας που έκαναν δυνατή τη δημιουργία των δεδομένων αυτών,
 • την προστασία της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας των περιβαλλοντικών δεδομένων, των αναλύσεων και των προβλέψεων,
 • την αναγνώριση των παρόχων δεδομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους μέσω της αναφοράς τους και της εξασφάλισης αδειών χρήσης των δεδομένων,
 • την τήρηση της οικείας νομοθεσίας και των κρατικών κατευθύνσεων σχετικά με τη διαχείριση και τη διανομή περιβαλλοντικών πληροφοριών,
 • την εφαρμογή της υποδομής INSPIRE, του ΕΣΠΠ, του προγράμματος Copernicus και των αρχών ανταλλαγής δεδομένων του GEOSS,
 • τη διαλειτουργικότητα και τη χρήση ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων,
 • τη χρήση δεδομένων που αποτελούν προϊόν πληθοπορισμού (crowdsourcing) ή της συμμετοχής των πολιτών στο επιστημονικό έργο (citizen science),
 • την αναγνώριση της ποιότητας των δεδομένων μέσω διαδικασιών διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, η τεκμηρίωση των οποίων γίνεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Οργανισμού. Αυτό δεν ισχύει για τα δεδομένα που αποτελούν προϊόν πληθοπορισμού,
 • τη δημοσίευση των  σχετικών μεταδεδομένων,
 • τη διαχείριση και την ανταλλαγή δεδομένων που προέρχονται από ερευνητικά έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠ

Ο ΕΟΠ αναμένει από τους παρόχους δεδομένων να τηρούν την αρχή ότι όλα τα δεδομένα και τα προϊόντα που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους θα πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιμα προς χρήση από δημόσιους φορείς, και ότι τα δεδομένα αυτά θα πρέπει καθίστανται διαθέσιμα προς χρήση από τρίτους με τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς.

Ο εκάστοτε πάροχος δεδομένων οφείλει να προσδιορίζει ρητά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τους όρους χρήσης ή περαιτέρω χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του στατιστικού απορρήτου, και τνα δηλώνει ξεκάθαρα την ποιότητα των δεδομένων μέσω των πληροφοριών που περιέχονται στα μεταδεδομέναγια κάθε τύπο δεδομένων (μεταδεδομένα,  δεδομένα σάρωσης (raster)/δεδομένα εικόνας κ.λπ.).

Ο ΕΟΠ αποδέχεται και ενθαρρύνει την παροχή δεδομένων που αποτελούν προϊόν πληθοπορισμού και της συμμετοχής των πολιτών στο επιστημονικό έργο. Ο ΕΟΠ θα χρησιμοποιεί αυτού του είδους τα δεδομένα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του όποτε το κρίνει σκόπιμο και λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η έννοια της πρόσβασης στα δεδομένα καλύπτει τόσο την τεχνική πρόσβαση όσο και τις πολιτικές που διέπουν την πρόσβαση.

Τα προϊόντα που δημιουργεί ο ΕΟΠ θεωρούνται δημόσιο αγαθό και, όποτε είναι δυνατό, καθίστανται πλήρως, δωρεάν και ελεύθερα διαθέσιμα προς χρήση από τρίτους.

Όλα τα δεδομένα που τηρεί ο ΕΟΠ καθίστανται διαθέσιμα με ελάχιστη χρονική καθυστέρηση και χωρίς χρέωση, εκτός εάν

 • ισχύουν περιορισμοί βάσει δεσμευτικών κανόνων, όπως είναι οι διεθνείς συνθήκες, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα εθνικά δίκαια, που διέπουν μεταξύ άλλων την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το στατιστικό απόρρητο, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και την προστασία της εθνικής ασφάλειας (δηλ. την ασφάλεια του κράτους), την άμυνα ή τη δημόσια ασφάλεια,
 • τα δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα από τον ΕΟΠ συνοδεύονται από άδεια δικαιωμάτων χρήσης δεδομένων. Τα δεδομένα που έχουν διατεθεί στον ΕΟΠ από τρίτους μπορεί να διέπονται από ξεχωριστέςσυμφωνίες για την πρόσβαση σε δεδομένα και ειδικούς όρους παραχώρησης που έχουν συμφωνηθεί με τον ΕΟΠ, και οι οποίοινα θέτουν περιορισμούς ως προς τον τρόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο ο ΕΟΠ δύναται να καθιστά τα δεδομένα διαθέσιμα σε τρίτους,
 • το αίτημα για πρόσβαση σε δεδομένα υπερβαίνει τις δυνατότητες χειρισμού του ΕΟΠ.

Ο ΕΟΠ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρέχει πρόσβαση στα αρχικά δεδομένα στα οποία βασίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του ΕΟΠ σε σχέση με:

 • δεδομένα που τηρεί ο ΕΟΠ τα οποία ανήκουν στην κυριότητα τρίτων,
 • δεδομένα που τηρεί ο ΕΟΠ τα οποία έχουν προσαρμοστεί, συνδυαστεί ή εναρμονιστεί (ώστε να καλύπτουν, για παράδειγμα, όλον τον ευρωπαϊκό χώρο),
 • δεδομένα που τηρούνται, τελούν υπό διαχείριση και είναι διαθέσιμα στο κοινό από άλλους φορείς ή διανέμονται, για παράδειγμα, σε εθνικές διοικητικές αρχές σύμφωνα με τις αρχές του ΕΣΠΠ,
 • δεδομένα για τα οποία ο ΕΟΠ έχει κληθεί να διευκολύνει την πρόσβαση, ενεργώντας για παράδειγμα ως πάροχος δεδομένων για λογαριασμό τρίτων (π.χ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπηρεσιών του Copernicus, προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, άλλων δημόσιων αρχών).

Τα δεδομένα θα παρέχονται μέσω υπηρεσιών αναζήτησης, προβολής και, στο μέτρο του δυνατού, μεταφόρτωσης που συνάδουν με καθιερωμένα πρότυπα των ISO, OGC, INSPIRE και άλλων σχετικών οργανισμών τυποποίησης. Ο ΕΟΠ θα τηρεί τα δεδομένα όταν το κρίνει σκόπιμο και θα επιδιώκει να παρέχει μετα-πληροφορίεςγια όλα τα δεδομένα. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το σύνολο δεδομένων διανέμεται βάσει της ανοιχτής τυποποιημένης άδειας χρήσης ODC-BY ή παρόμοιας άδειας χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά πάγια πρακτική ο ΕΟΠ μνημονεύει την πηγή των δεδομένων και μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες ονοματοσήμανσης (branding) μέσω της συμπερίληψης λογότυπων των παρόχων δεδομένων κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση χρήσης δεδομένων που αποτελούν προϊόν πληθοπορισμού ή της συμμετοχής των πολιτών στο επιστημονικό έργο θα υπάρχει σαφής σχετική επισήμανση από τον ΕΟΠ. Ο ΕΟΠ μπορεί να αναλαμβάνει και να δημοσιεύει συγκριτικές μελέτες αξιολόγησης ως προς την  παροχή δεδομένων σε όρους απόδοσης και ποιότητας.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα δεδομένα του ΕΟΠ παρέχονται «ως έχουν» στους χρήστες χωρίς οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ως προς, μεταξύ άλλων, την ποιότητα και την καταλληλότητά τους για οποιοδήποτε σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Οι πάροχοι δεδομένων διατηρούν την κύρια ευθύνη για την ποιότητα των δεδομένων που παράγουν και διανέμουν. Όσον αφορά τα δεδομένα που παράγει ο ΕΟΠ, ο ΕΟΠ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη δημοσίευση ποιοτικών μεταδεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, όπου αρμόζει, πληροφοριών σχετικά με τη διαφάνεια, ακρίβεια, συνάφεια, εγκαιρότητα, συνέπεια και συγκρισιμότητα.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας επηρεάζουν τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων με καινοτομικούς τρόπους. Στόχος της παρούσας πολιτικής δεδομένων είναι να επιτρέπει τη διερεύνηση και αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων. Για να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των των δυνατοτήτων αυτών, η παρούσα πολιτική θα αναθεωρείται σε τακτά διαστήματα.

Παράρτημα 1 στην Πολιτική Δεδομένων του ΕΟΠ: Ορισμοί

 1. «Πλήρως, δωρεάν και ελεύθερα διαθέσιμα» σημαίνει στην ολότητά τους, χωρίς χρέωση και αδιακρίτως.
 2. «Χωρίς χρέωση» στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου σημαίνει χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τα δεδομένα πλέον του κόστους της αναπαραγωγής και της αποστολής.
 3. Ως «περιβαλλοντικά δεδομένα» νοούνται τα επιμέρους στοιχεία ή αρχεία (ψηφιακά και αναλογικά) που λαμβάνονται συνήθως μέσω μέτρησης, παρατήρησης ή μοντελοποίησης του φυσικού κόσμου και της επίδρασης του ανθρώπου σε αυτόν. Σε αυτόν τον ορισμό περιλαμβάνονται δεδομένα που παράγονται μέσω σύνθετων συστημάτων, όπως είναι οι αλγόριθμοι ανάκτησης πληροφοριών, οι τεχνικές αφομοίωσης δεδομένων και η εφαρμογή μοντέλων.
 4. Ως «χρήστες» νοούνται οι χρήστες που αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα του ΕΟΠ μέσω των πλατφορμών διάδοσης του ΕΟΠ.
 5. Ως «προϊόντα» και «υπηρεσίες» νοούνται όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη μετατροπή ή την επεξεργασία των δεδομένων υπό τη μορφή εκτιμήσεων, υπηρεσιών διαδικτύου, εικόνων, διαγραμμάτων, κειμένου ή αρχείων δεδομένων που ενσωματώνουν ουσιαστική τεχνογνωσία. Συνήθως συνδέονται την προστιθέμενη αξία.
 6. Ως «αναδιανομή» νοείται η διανομή σε τρίτο εφόσον δεν πρόκειται για την πηγή προέλευσης των δεδομένων και των προϊόντων.
 7.  Ως «περαιτέρω χρήση» νοείται η χρήση, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεδομένων και εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, διαφορετικών του αρχικού σκοπού του δημοςσίου έργουγια τον οποίο παρήχθησαν τα δεδομένα/έγγραφα.  Η ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των δημόσιων καθηκόντων τους δεν συνιστά περαιτέρω χρήση.

 

Μπορείτε επίσης να μεταφορτώσετε την πολιτική δεδομένων του ΕΟΠ σε μορφή pdf.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση data management
Ενέργειες Εγγράφων