επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Τι κάνουμε

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 15/03/2023
Ο ΕΟΠ παρέχει ευρύ φάσμα πληροφοριών και αξιολογήσεων, το οποίο καλύπτει την κατάσταση του περιβάλλοντος και τις διαγραφόμενες τάσεις μέσα σε αυτό, τις πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον, καθώς και τις οικονομικές και κοινωνικές κινητήριες δυνάμεις που τις ασκούν. Επίσης, ο Οργανισμός ασχολείται με την ανάπτυξη σεναρίων, την αξιολόγηση των πολιτικών και τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, ενώ παράλληλα συντονίζει το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων για το περιβάλλον (ΕΙΟΝΕΤ).

Τα προϊόντα του ΕΟΠ περιλαμβάνουν πενταετείς εκθέσεις περιβαλλοντικής κατάστασης, θεματικές και τεχνικές εκθέσεις, σύντομες ενημερώσεις, εκδόσεις με τα κυριότερα σημεία και υπηρεσίες πληροφόρησης στο διαδίκτυο, πολυμεσικά και διαδραστικά εκπαιδευτικά προϊόντα μέσω διαδικτύου. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φορείς χάραξης πολιτικής, τη διοργάνωση διασκέψεων και επισκέψεων, τα συστήματα πληροφόρησης, τα δίκτυα και τις υπηρεσίες επικοινωνίας για το κοινό.

Τηλεφορτώστεε τη Στρατηγική  του ΕΟΠ, τη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΟΠ και το Ετήσιο Σχέδιο Διαχείρισης.

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων