næste
forrige
emner

EEA's datapolitik

Skift sprog
Webside Sidst ændret 20/10 2023
9 min read
EEA’s datapolitik udstikker retningslinjer for EEA's datahåndtering. Den sikrer, at data håndteres på en konsekvent og gennemsigtig måde. EEA ønsker at fremme deling af miljødata. Når dataudbydere giver tilsagn om at dele disse data, skal de have sikkerhed for, at deres data håndteres, formidles og bekræftes korrekt, og følger samme principper og regler på tværs af lande og interessenter.
Bemærk venligst, at kun den engelske originalgave af EEA's politik er juridisk bindende. Oversættelserne stilles til rådighed af informationshensyn og giver ingen rettigheder og skaber ingen juridisk bindende forpligtelser.

Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) datapolitik

EEA's datapolitik blev oprindeligt godkendt af bestyrelsen den 20. marts 2013 og opdateret den 22. februar 2018.

PRÆAMBEL

Denne politik udstikker retningslinjerne for EEA's databehandling. Politikken sikrer, at data behandles på en konsekvent og gennemsigtig måde. EEA sigter mod at fremme deling af miljødata. Når dataudbydere giver tilsagn om at formidle data, skal de have sikkerhed for, at deres data behandles, formidles og anerkendes korrekt i henhold til principper og regler, der gælder for alle lande og interessenter.

IDET DER HENVISES TIL:

 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet
 2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af Copernicus-programmet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010
 3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) og tilknyttede gennemførelsesbestemmelser
 4. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF
 5. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer
 6. FN's konvention af 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århuskonventionen) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer
 7. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser
 8. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF
 9. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1159/2013 af 12. juli 2013 om indføjelse af bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) vedrørende etablering af registrerings- og licensbetingelser for GMES-brugere og fastsættelse af kriterier for begrænsning af adgang til specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne.

HAR EEA UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER:

 1. Principperne for det fælles miljøinformationssystem (SEIS) er et samarbejdsinitiativ mellem Europa-Kommissionen, EEA og de lande, der er medlem af agenturet og Eionet. Ifølge disse principper skal information:
  – forvaltes så tæt ved kilden som muligt
  – indsamles én gang og deles med andre med mange forskellige formål
  – være let tilgængelig med henblik på opfyldelse af rapporteringsforpligtelser
  – være let tilgængelig for slutbrugere på alle niveauer med henblik på udformning af nye politikker
  – være tilgængelig med henblik på sammenligninger af miljøer i den relevante geografiske målestok
  – være fuldt tilgængelig for offentligheden med henblik på at styrke borgernes deltagelse
  – understøttes gennem fælles, gratis og åbne softwarestandarder.
 2. Infrastrukturen for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) behandler geodatatemaer til brug i miljøapplikationer og sigter mod at give adgang til relevante, harmoniserede geoinformationer af høj kvalitet for at støtte udviklingen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af politikker og aktiviteter med en direkte eller indirekte indvirkning på miljøet.
  Med Inspire-direktivet er der indført harmoniserede vilkår for adgang til geodatasæt og -tjenester, og det letter deling af geodatasæt og -tjenester mellem offentlige myndigheder i medlemsstaterne og mellem medlemsstater og til Fællesskabets institutioner og organer.
 3. Gruppen for Jordobservation (GEO) udvikler med bidrag fra medlemmer og deltagende organer (herunder EEA) det globale system af jordobservationssystemer (GEOSS). GEO anerkender udtrykkeligt vigtigheden af datadeling for at opfylde visionen for GEOSS og opnå de forventede samfundsmæssige fordele og har defineret GEOSS-principper for datadeling.
 4. Med Copernicus er der etableret en europæisk kapacitet for jordovervågning, som tilvejebringer information til brugerne gennem tjenester, der er dedikeret til en systematisk overvågning og prognosticering af jordens subsystemer. Copernicus arbejder efter en politik om fuldstændige, åbne og gratis data

OG VIDERE UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER:

 • EEA's opgave med at indsamle, sammenstille og vurdere miljø- og klimarelateret information samt forvaltningen af denne informations formidling og adgangen hertil, opgaven med at udarbejde ekspertrapporter om miljøets kvalitet og følsomhed samt pres og indvirkning på miljøet inden for EU's område for at lette brugen af og opstille ensartede kriterier for vurderingen af miljødata samt videreudvikling og opretholdelse af et referencecenter for miljøoplysning
 • Kommissionen anvender, for så vidt som det er relevant, denne information til sikring af overholdelse og gennemførelse af relevant EU-lovgivning.

VEDTAGET DE GRUNDLÆGGENDE DATAPOLITISKE PRINCIPPER for udveksling af miljødata

ARTIKEL  1 GENSTAND OG ANVENDELSESOMRÅDE

Denne politik dækker miljødata, der er indsamlet, erhvervet, behandlet og formidlet af EEA, herunder datastrømme i Eionet. Den dækker data, som ejes af EEA, og data, der ejes af andre. Mange af de kildedata, som EEA har adgang til, ejes af andre organisationer, især medlemmer af EEA/Eionet og samarbejdslande. På baggrund af disse kildedata skaber EEA værdiforøgede dataprodukter som led i sine opgaver. Denne proces kan også tilføre værdi til andre organisationer eller processer, som disse data kan formidles til som inputkilde til deres arbejde.

ARTIKEL  2: MÅL

Målene med datapolitikken er at støtte, fremme og muliggøre

 • løbende adgang til de seneste data og vedligeholdelse af langsigtede observationsserier
 • bredere udnyttelse, genanvendelse og genkombinering af data fra forskellige kilder i andre rammer og medier end dem, de oprindelig er bestilt til
 • fuldstændig, gratis og åben adgang til alle typer data, hvor dette er muligt, i anerkendelse af og respekt for de mange forskellige forretningsmodeller og ejerskaber, der gør det muligt at udvikle disse data
 • beskyttelse af integritet, gennemsigtighed og sporbarhed i miljødata, -analyser og -prognoser
 • anerkendelse af dataudbydere og deres intellektuelle ejendomsrettigheder gennem omtale og datalicenser
 • opfyldelse af relevant lovgivning og rådgivning af myndigheder om forvaltning og formidling af miljøinformation
 • gennemførelse af principperne for Inspire og SEIS samt principperne om datadeling for Copernicus og GEOSS
 • interoperabilitet og brug af europæiske eller internationale standarder
 • brug af videnskabelige data tilvejebragt via større borgergrupper (crowd sourcing) og videnskabelige initiativer, som inddrager borgerne (citizen science)
 • anerkendelse af datakvalitet gennem kvalitetssikrings- og kvalitetskontrolprocedurer, der er dokumenteret i agenturets kvalitetsstyringssystem (QMS). Dette gælder ikke for data, der stammer fra crowd sourcing
 • offentliggørelse af relevante metadata
 • forvaltning og deling af data fra EU-finansierede forskningsprojekter.

ARTIKEL  3: LEVERING AF DATA TIL EEA

EEA forventer, at dataudbydere følger princippet om, at alle data og produkter, der finansieres gennem offentlige midler, skal stilles fuldstændig til rådighed for offentlige organer, og at disse data stilles til rådighed for andre med så få restriktioner som muligt.

Dataudbyderen angiver klart eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, brugs- eller genbrugsbetingelser, herunder statistisk fortrolighed, samt kvalitetserklæringer i metadatainformation for hver type data (metadata, raster/billeddata osv.).

EEA accepterer og tilskynder til tilvejebringelse af data fra crowd sourcing og citizen science. EEA vil anvende denne type data i sine produkter og ydelser, hvor det vurderer, at dette er relevant, og her tage hensyn til tilgængelig information om datakvaliteten.

ARTIKEL  4: ADGANG TIL OG VIDEREFORMIDLING AF DATA

Adgang til data dækker både teknisk adgang og de politikker, der bestemmer adgangen.

Produkter skabt af EEA betragtes som et offentligt gode, og de vil, hvor det er muligt, blive stillet fuldstændigt, gratis og åbent til rådighed for andre.

Alle data, der er i EEA's besiddelse, stilles til rådighed med den kortest mulige tidsfrist og omkostningsfrit, medmindre

 • der findes restriktioner på grund af bindende bestemmelser, herunder internationale traktater, EU-lovgivning og national lovgivning, beskyttelse af personoplysninger, statistisk fortrolighed, beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder samt beskyttelse af national sikkerhed (dvs. staters sikkerhed), forsvar eller folkesundhed
 • data, der er stillet til rådighed for EEA, er omfattet af en datalicens, data, som EEA oprindeligt har fået adgang til via tredjemand, kan være omfattet af deres egen dataadgangsaftale og licensbetingelser, der er indgået med EEA, og som medfører en begrænsning af, hvordan eller hvornår EEA kan stille data til rådighed for andre
 • anmodningen om dataadgang ligger ud over EEA's behandlingskapacitet.

EEA vil bestræbe sig på at give adgang til kildedata, som ligger til grund for EEA's produkter og ydelser, nemlig for:

 • data, som er i EEA's besiddelse, men ejes af andre
 • data, som er i EEA's besiddelse, og som er blevet tilpasset, kombineret eller harmoniseret (f.eks. for at få et tværeuropæisk omfang)
 • data, der findes, administreres og er offentligt tilgængelige hos andre organer, eller som formidles, f.eks. i nationale forvaltninger, i henhold til SEIS-principper
 • data, som EEA er blevet anmodet om at give adgang til, f.eks. for at fungere som dataudbyder for tredjepart (f.eks. Europa-Kommissionen, Copernicustjenester, F&U-projekter eller andre offentlige myndigheder).

Data vil blive leveret gennem søge-, visnings- og i videst muligt omfang downloadtjenester, der overholder anerkendte standarder fra ISO, OGC, Inspire og andre relevante standardiseringsorganer. EEA opbevarer data efter eget valg og vil sigte mod at tilvejebringe metainformation for alle data.

ARTIKEL  5: ANERKENDELSE AF DATAKILDER

EEA vil som standard anføre datakilden og kan tilbyde mulighed for branding ved at medtage dataudbyderens logoer osv. Alle tilfælde af brug af data fra crowd sourcing eller citizen science skal være angivet som sådan af EEA. EEA kan gennemføre og offentliggøre benchmarkingundersøgelser af datalevering i henseende til resultater og kvalitet. Medmindre andet er angivet, distribueres datasættet i henhold til den åbne standardlicens ODC-by-licens eller lignende.

ARTIKEL  6: GARANTI

EEA's data leveres til brugerne uden ændringer og uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, herunder også hvad angår kvalitet eller egnethed, uanset formål.

ARTIKEL  7: KVALITET

Dataudbydere er de primært ansvarlige for kvaliteten af de data, de udvikler og formidler. For data udarbejdet af EEA bestræber EEA sig på at offentliggøre metadata af god kvalitet, herunder eventuelt information om gennemsigtighed, nøjagtighed, relevans, rettidighed, konsekvens og sammenlignelighed.

ARTIKEL  8: REVISION

Teknologiske forandringer inden for informations- og kommunikationsteknologi har betydning for udviklingen af nyskabende metoder til indsamling, behandling og anvendelse af data. Denne datapolitik sigter mod at gøre det muligt at afsøge og udnytte disse muligheder. Politikken vil blive revideret med regelmæssige mellemrum for at gøre det muligt at udnytte fordelene ved denne udvikling.

Bilag 1 til EEA's datapolitik: Definitioner

 1. Fuldstændig, åben og gratis betyder komplet, ikkediskriminerende og uden beregning.
 2. I dette dokument betyder levering uden omkostninger, at der alene kan være tale om omkostninger til gengivelse og levering, ikke til data.
 3. Miljødata defineres som individuelle data eller registreringer (både digitalt og analogt), som normalt indhentes ved måling, observation eller modellering af den naturlige verden og indvirkningen af menneskelige aktiviteter på den. Dette omfatter data, der er genereret gennem komplekse systemer såsom algoritmer til udtræk af information, dataassimileringsteknikker og anvendelse af modeller.
 4. Brugere betyder brugere, der får adgang til EEA's data gennem EEA's formidlingsplatforme.
 5. Produkter og tjenester betyder al information, der er et resultat af omdannelse eller behandling af data i form af vurderinger, webtjenester, billeder, diagrammer, tekst eller datafiler, som indeholder betydelig knowhow. Ofte i forbindelse med værdiforøgelse.
 6. Videreformidling betyder formidling til anden tredjemand end den, der fremstiller dataene og produkterne.
 7. Videreanvendelse betyder personers eller retlige enheders anvendelse af offentlige myndigheders data og dokumenter til andre kommercielle eller ikke-kommercielle formål end det oprindelige formål i forbindelse med den offentlige opgave, som dataene og dokumenterne blev udarbejdet til. Udveksling af data og dokumenter mellem organer i den offentlige sektor, som udelukkende anvender dokumenterne til at varetage deres offentlige opgaver, udgør ikke videreanvendelse.

 

EEA's datapolitik kan også downloades i pdf-format.

Permalinks

Geographic coverage

tags

Arkiveret under
Arkiveret under data management
Handlinger