další
předchozí
položky

Article

Evropa směrem k nulovému znečištění

Změnit jazyk
Article Publikováno 08.04.2021 Poslední změna 29.08.2023
6 min read
Photo: © Terezie Polívková, REDISCOVER Nature/EEA
Koronavirus během několika týdnů uplynulého jara změnil svět. Mnoho věcí, které jsme považovali za samozřejmost, se náhle stalo nedostupnými. Pandemie svět zaskočila, ale pokud byste se zeptali vědeckého pracovníka působícího v oboru infekčních chorob, byla to jen otázka času.

Nelze se ubránit hledání paralel mezi pandemií, klimatickou krizí a krizí v oblasti biologické rozmanitosti. Vědci nás na pandemii upozorňovali, existovaly poměrně přesné scénáře, ale nikdo nevěděl přesně, jak se situace vyvine.

Nemůžeme přesně popsat svět, který je o dva až čtyři stupně teplejší. Nevíme přesně, co bude únosnou mírou zátěže pro ekosystémy. Víme, že pokud nepřijmeme silná opatření a nezaměříme se na systémové změny, vyhlídky nebudou příznivé a čas se krátí. Doufáme, že pandemii bude možné v relativně krátké době dostat pod kontrolu. Může se ukázat, že mnohem obtížnější bude zvrátit škody způsobené dosažením únosné míry zátěže v případě změny klimatu nebo zhoršování stavu přírody.

Souvislosti mezi těmito rychle a pomalu se vyvíjejícími krizemi a znečištěním jsou jasné. Snižování znečištění ovzduší a emisí skleníkových plynů jdou téměř vždy ruku v ruce. Přínosem pro přírodu by bylo omezení znečištění vody a půdy. Menšího znečištění by bylo dosaženo i snížením využívání zdrojů a přechodem na oběhové hospodářství.

Mnoho zdravotnických institucí upozornilo na to, že lidé s některými již existujícími onemocněními mohou být v souvislosti s onemocněním COVID-19 zranitelnější. K těmto onemocněním patří respirační onemocnění, která jsou v některých případech důsledkem zhoršené nebo zhoršující se kvality ovzduší.

Díky přísným omezením volného pohybu osob se v mnoha evropských městech dramaticky snížily koncentrace některých klíčových látek znečišťujících ovzduší. Tyto významné změny nebyly chtěné – nejsou vzorem pro dobře řízený přechod – ukázaly však, že kvalitu ovzduší ve městech lze výrazně zlepšit omezením automobilové dopravy a změnou našich současných modelů mobility. 

Lidé a instituce jimi vytvořené, jsou pevně odhodláni účinně čelit jasnému a aktuálnímu nebezpečí. Obtížnější je pochopit a řešit nejasné, neviditelné nebo pomalu se projevující katastrofy. Jedním z takových problémů je znečištění.

Na většině míst v Evropě ovzduší nevypadá, není cítit, nezapáchá ani nechutná znečištěně. Zhoršená kvalita ovzduší však každoročně způsobuje předčasné úmrtí téměř půl milionu Evropanů. Voda z vodovodu je v Evropě obecně bezpečná. V mnoha evropských řekách, jezerech a pobřežních oblastech můžeme lovit a plavat. Přesto mnoho evropských vodních útvarů není v dobrém stavu. Evropské půdy stále trpí znečištěním, k němuž došlo před desetiletími nebo staletími.

Problémy jsou zjevné, ale neměli bychom rovněž zapomínat na to, že opatření a politiky v oblasti boje proti znečištění přinesly určité zlepšení. Počet předčasných úmrtí Evropanů v důsledku zhoršené kvality ovzduší je o polovinu nižší než na počátku 90. let 20. století. Evropský průmysl se stává čistším a vypouští méně emisí do ovzduší a vody. Pokročilé technologie čištění odpadních vod využívá stále více komunit. Používané zemědělské postupy se pomalu mění k lepšímu.

Přesto můžeme a měli bychom toho dělat mnohem více. To bude vyžadovat lepší implementaci stávajících politik a rovněž nastavení ambiciózních cílů, které v rámci této zásadní transformace k udržitelnému rozvoji ukazují cestu ke klimatické neutralitě, nulovému znečištění, oběhovému hospodářství, zdravé přírodě a sociální spravedlnosti.

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, stanovila ambiciózní program pro politické priority svého týmu na příštích pět let. Zelená dohoda pro Evropu a její cíl nulového znečištění nastiňují opatření, která odrážejí skutečnost, že evropští občané požadují řešení klimatické krize a krize v oblasti biologické rozmanitosti, a která zároveň zajišťují spravedlivý přechod, který nezapomíná na lidi. Jedná se o program, který by mohl být pro Evropu trvalým dědictvím. 

Z činnosti Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) vyplynulo, že naše neudržitelné systémy výroby a spotřeby – zejména ty, které souvisejí s potravinami, mobilitou a energetikou – jsou jádrem našich problémů v oblasti udržitelného rozvoje, včetně znečištění. Tyto systémy jsou hluboce integrovány do našeho způsobu života a nelze je změnit přes noc. Musíme však jít správným směrem a naše ambice musí odpovídat našim schopnostem.

Poprvé v moderní historii máme prostředky k dosažení výroby tepla a elektřiny, k cestování, a k pěstování potravin bez znečištění. Znečištění, které má dopad na lidi a životní prostředí, již není třeba akceptovat jako nevyhnutelný vedlejší produkt pokroku.

Evropa ukázala, že můžeme dosáhnout pokroku prostřednictvím silných a závazných právních předpisů. Pokud jsou škodlivé technologie zakázány, nalezneme způsoby, jak postupovat lépe. Ukázalo se, že zlepšení znalostí a stanovení dostatečně vysokých cen za znečištění se osvědčilo. Existuje mnoho politických nástrojů, z nichž si lidé mohou vybrat, a pokud jsou ambice správné, najdou se způsoby, jak postupovat správným směrem.

EEA má k dispozici mnoho znalostí a odborných poznatků o znečištění a dalších problémech v oblasti životního prostředí, jakož i jejich řešení. Signály EEA 2020 přináší přehled problémů, které se snažíme řešit. 

„Již nikdy…“ je slovní spojení, které si lidstvo muselo říkat příliš často. Nicméně odhodlání neopakovat chyby z minulosti a nedovolit, aby se odehrály stejné tragédie, také vedlo k hnutím a ke vzniku institucí, včetně Evropské unie, které chrání jednotlivce a posilují naši společnost.

Cílem balíčku na podporu oživení „Next Generation EU“ je napravit hospodářské a sociální škody způsobené koronavirovou pandemií. Balíček je zaměřen na příští generace, naši budoucnost a na obnovu našeho hospodářství a společnosti způsobem, který respektuje limity naší planety a zajišťuje dlouhodobý blahobyt lidí.

I přes pokrok dosažený v posledních desetiletích ze zásadního hodnocení EEA „Evropské životní prostředí – stav a výhled 2020“ jasně vyplynulo, že Evropa nyní čelí výzvám v oblasti životního prostředí nebývalého rozsahu a naléhavosti. V příštím desetiletí musíme bezodkladně přijmout opatření na ochranu životního prostředí, klimatu a lidí. 

 Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx
výkonný ředitel EEA

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Kategorie:
Kategorie: signals, signals2020
Akce dokumentů