další
předchozí
položky

Systém sdílení informací o životním prostředí (SEIS)

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 15.03.2023
"Systém sdílení informací o životním prostředí (SEIS)“ byl zaveden za účelem zlepšení shromažďování, výměny a používání dat a informací o životním prostředí v Evropě. Cílem systému SEIS je vytvořit integrovaný celoevropský internetový informační systém zaměřený na životní prostředí prostřednictvím zjednodušení a modernizace stávajících informačních systémů a procesů.

Co je SEIS?

Historie: V únoru 2008 Evropská komise (EK) ve svém sdělení „Směrem ke sdílenému informačnímu systému o životním prostředí (SEIS)“ navrhla řešení evropského problému v oblasti informací o životním prostředí. Systém SEIS se poté stal iniciativou spočívající ve spolupráci mezi EK, EEA a 39 členskými státy sítě Eionet (Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí). Vytváření systému SEIS představuje jednu z našich klíčových aktivit již od roku 2009 a je stále základem víceletého pracovního programu na období 2014–2018 a naší každodenní činnosti.

Cíle: Cílem systému SEIS je vytvořit lepší systém sdílení informací o životním prostředí pro Evropu. Je klíčovou hnací silou pro rozšiřování naší znalostní základny a sjednocuje velké množství informací ze sítě Eionet i dalších sítí a partnerských organizací, vědeckých iniciativ občanů, crowdsourcingu a nových iniciativ zaměřených na shromažďování informací o životním prostředí, jako je evropský program Copernicus. Uvedené cíle podporuje síť veřejných poskytovatelů informací, kteří sdílejí svá data a informace o životním prostředí. Systém SEIS pomáhá zjednodušit, zefektivnit a modernizovat jejich stávající systémy a procesy a zajišťuje jejich zpřístupnění na internetových stránkách. Jedná se o decentralizovaný, přesto však integrovaný systém, který zlepšuje kvalitu, dostupnost, přístup a výklad informací o životním prostředí.

Systém SEIS rovněž usiluje o změnu přístupu ze stavu, kdy jednotlivé země či regiony poskytují data různým mezinárodním organizacím, k vytvoření online systému služeb, které informace zpřístupňují mnoha uživatelům (lidem i počítačům). K této změně dochází postupně tak, aby systém SEIS zůstal hnací silou pro přístup k informacím o životním prostředí a jejich integraci do znalostní ekonomiky.

Sedm principů systému SEIS: Systém SEIS je založen na sedmi „principech“. Informace by měly být:

  1. spravovány co nejblíže svému zdroji;
  2. shromažďovány pouze jednou a sdíleny s ostatními dotčenými stranami pro různé účely;
  3. snadno k dispozici a měly by umožňovat snadno plnit reportingové povinnosti;
  4. snadno dostupné všem uživatelům;
  5. dostupné tak, aby umožnily srovnání v příslušném geografickém měřítku a spoluúčast občanů;
  6. plně dostupné široké veřejnosti a na národní úrovni v příslušném jazyce či jazycích;
  7. podporované pomocí běžných volně dostupných, otevřených  softwarových standardů. 

 

Hlavním průřezovým cílem systému SEIS je poskytovat přístup k  informacím o životním prostředí a co nejvíce rozšířit jejich využívání. Informace jsou často vytvářeny jen pro jeden účel, ale zpravidla mohou najít využití i v řadě jiných oblastí. Uplatňování principů systému SEIS toto usnadňuje. Například informace o povodních, nezbytné pro zmírnění možných následků povodní, jsou zároveň velmi cenné pro pojišťovny a kupce nemovitostí kvůli posouzení rizik s nemovitostí spojených.

Technologické příležitosti: Je jasné, že systém SEIS musí využívat a podporovat rozvoj moderních informačních a komunikačních technologií. Informační a komunikační technologie stále více usnadňují sdílení informací, ať již mezi jednotlivci, uzavřenými skupinami či celými internetovými komunitami. Příkladem takových technologií jsou senzory, družice, interaktivní mapy, internetové služby a mobilní aplikace.

Informační a komunikační technologie jsou obzvlášť cenné při poskytování dat v reálném čase, na jejichž základě lze přijímat okamžitá rozhodnutí, a to od vlád jednotlivých států řešících mimořádné události po občany plánující svůj denní rozvrh podle aktuálních informací o místním počasí nebo dopravní situaci.

Snížení nákladů: Dalším přínosem systému SEIS je snížení administrativní zátěže veřejných orgánů a související úspory nákladů díky vyšší efektivitě. Například většinu lidských zdrojů zajišťujících výměnu informací nyní začínají nahrazovat automatické elektronické systémy.

Tři pilíře: Funkční systém SEIS by měl být strukturován na základě tří pilířů: obsah, infrastruktura a spolupráce. Systém musí za prvé identifikovat druhy požadovaného obsahu (data) i potenciální zdroje. Za druhé je zapotřebí efektivní internetová technická infrastruktura, která plně využívá většinu nejnovějších informačních a komunikačních technologií, včetně internetových služeb (kde vzájemná komunikace probíhá mezi jednotlivými počítači bez nákladné nebo méně účinné lidské práce). Za třetí je zapotřebí spolupráce a správní struktura pro řízení lidských zdrojů, vstupů a vytváření sítí.

Široké uplatnění: Uplatňování sedmi principů a tří pilířů systému SEIS je stále důležitější a nezbytnější pro jakoukoli síť založenou na sdílení informací, včetně sítě agentury EEA Eionet.

Agentura EEA na základě principů systému SEIS modernizuje vlastní informační systém. Agentura EEA poskytuje propojená data v rámci služby poskytování sémantických dat, provozuje interaktivní a spolupracující mapové prohlížeče a celkově podporuje online přístup k aktualizovaným informacím o stavu životního prostředí prostřednictvím svých internetových stránek.

Další významné současné iniciativy spojené se systémem SEIS:

Copernicus – poskytování služeb na základě dat pozorování Země

INSPIRE – zlepšování přístupu k datům o životním prostředí a jejich standardizace pro jejich lepší integraci

ENI – rozšíření systému SEIS na země evropského sousedství

GEO/GEOSS – budování globálního systému pozorování Země

UN-GGIM – poskytování dat a informací pro cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje

Více informací o systému SEIS:

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů