следващ
предишен
елементи

Споделена информационна система за околната среда (SEIS)

Смяна на език
Страница Последна промяна 15-03-2023
“Споделената информационна система за околна среда (SEIS)“ е създадена, за да подобри събирането, обмена и използването на данни и информация за околната среда в Европа. SEIS има за цел да създаде интегрирана компютърно базирана мрежова информационна система за околната среда, обхващаща целия ЕС чрез опростяване и модернизиране на съществуващите информационни системи и процеси.

Какво представлява SEIS?

История: През февруари 2008 г. в Съобщението на Европейската комисия (ЕК) „За споделена информационна система за околната среда (SEIS)“ беше предложено решение за предизвикателствата пред Европа относно информацията за околната среда. От този момент SEIS се превърна в съвместна инициатива на ЕК, ЕАОС и 39-те държави от Eionet (Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда). В действителност въвеждането на SEIS е в центъра на нашата дейност от 2009 г. и все още е в основата на Многогодишната работна програма за 2014—2018 г. и на ежедневната ни работа.

Цели: SEIS цели да подобри информационната система за околната среда в Европа. Тя е основен двигател за растежа на нашата база от знания и интегрира огромно количество информация от Eionet и от други мрежи и партньори, наука за гражданите, отворена ангажираност и нови инициативи за събиране на информация за околната среда като програмата „Коперник“ (Copernicus). Тези цели се основават на мрежа от доставчици на обществена информация, които обменят технитеданни за околна среда и информация. SEIS допринася да се опростят, рационализират и модернизират съществуващите системи и процеси и прави възможно реализирането им на основата на компютърно базирани мрежови приложения. Тя е децентрализирана, но в същото време интегрирана система, която подобрява качеството, наличността, достъпността и разбирането на информацията за околната среда.

SEIS благоприятства промяна в подхода: от отделни страни или региони докладващи данни за конкретни международни организации към създадаването на онлайн системи с услуги, предоставящи информация за множество потребители — както хора, така и машини. Подобна промяна се извършва на етапи, което гарантира, че SEIS остава двигател за достъп до информация за околната среда и за интегрирането ѝ в икономиката, основана на знанието.

Седем принципа на SEIS: SEIS се основава на седем „принципа“. За информацията се изисква следното:

  1. Управлява се възможно най-близо до източника.
  2. Събира се еднократно и се обменя с други за много цели.
  3. Наличност за лесно изпълнение на задълженията за отчетност.
  4. Лесен достъп за всички потребители.
  5. Достъпност, за да са възможни сравнения при подходящ географски мащаб и участие на гражданите.
  6. Изцяло на разположение на широката общественост и на национално ниво на съответния национален език или езици.
  7. Поддържа се чрез общи, свободни, отворени софтуерни стандарти.


Важна междусекторна цел на SEIS е да се осигури достъп до информация за околната среда и да се оптимизира и разшири нейното използване. Информацията често се създава, за да служи на една цел, но обикновено има широк потенциал и за други цели. Прилагането на принципите на SEIS улеснява това. Например информацията за наводнения е необходима, от една страна, за да се намалят потенциалните неблагоприятни последствия от наводнения, но от друга, е изключително ценна за застрахователните компании и за купувачите на жилища, за да направят оценка на рисковете за собствеността.

Технологични възможности: Определено SEIS трябва да се възползва и да насърчава развитието на съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ). ИКТ все повече улесняват обмена на информация — между хората, затворени групи или цели мрежови общности. Сред примерите за ИКТ са сензори, сателити, интерактивни картографски услуги, мрежови услуги и приложения за мобилни устройства.

ИКТ са особено ценни за предоставянето на данни в реално време, което може да се използва за вземане на бързи решения — от национални правителства, управляващи извънредни ситуации, до граждани, които планират деня си въз основа на информация за местната метеорологична или пътна обстановка.

Намалени разходи: Намаляването на административната тежест за публичните органи и свързаните с това икономии на разходи от подобрената ефективност са допълнителни предимства на SEIS. Например голяма част от човешките ресурси, които понастоящем отиват за обмен на информация, започват да се заменят от автоматизирани електронни системи.

Три основни точки: За да бъде функционална, системата SEIS трябва да се структурира около три основни точки: съдържание, инфраструктура и сътрудничество. Първо, тя трябва да определи видовете необходимо съдържание (данни), както и потенциалните източници. Второ, нужна е ефективна, техническа инфраструктура, основана на мрежови приложения, която използва пълноценно съвременните ИКТ, включително мрежови услуги (при които машините комуникират помежду си без необходимостта от скъпа или по-малко ефективна човешка намеса). На трето място, необходими са сътрудничество и управление, за да се управляват човешките ресурси, входящата информация и работата в мрежа.

Множество приложения: Прилагането на седемте принципа и трите основни стълба на SEIS става все по-важно и необходимо за всяка мрежа, основана на обмен на информация, включително Eionet на ЕАОС.

ЕАОС модернизира собствената си информационна система въз основа на принципите на SEIS. ЕАОС осигурява свързани данни като част от семантична услуга за данни, поддържа интерактивни и съвместни карти и обикновено предоставя онлайн актуална информация за околната среда чрез интернет страницата си.

Други свързани инициатива на SEIS, които днес са от значение, са:

Коперник — прилага услуги за наблюдение, като разгръща потенциала на данните от наблюдение на Земята

INSPIRE — подобрява достъпа до информация за околната среда и нейното стандартизиране за по-добра интеграция

ENI — разширява SEIS в съседните държави на ЕС

GEO/GEOSS — изгражда Глобална система от системи за наблюдение на Земята

UN-GGIM — предоставя данни и информация за целите на ООН за устойчиво развитие

За повече информация относно SEIS:

Permalinks

Geographic coverage

Тагове

Действия към документ