nākamais
iepriekšējais
temati

Kopīgā vides informācijas sistēma (SEIS)

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 15.03.2023
“Kopīgā vides informācijas sistēma (Shared Environmental Information System — SEIS)” tika izveidota, lai uzlabotu vides datu un informācijas iegūšanu, apmaiņu un izmantošanu visā Eiropā. Ar SEIS paredzēts izveidot integrētu, tīmeklī balstītu ES mēroga vides informācijas sistēmu, vienkāršojot un modernizējot esošās informācijas sistēmas un procesus.

Kas ir SEIS?

Vēsture. Eiropas Komisija (EK) savā paziņojumā “Ceļā uz kopīgu vides informācijas sistēmu (SEIS)” 2008. gada februārī piedāvāja risinājumu Eiropas vides informācijas problēmai. Kopš tā brīža SEIS ir kļuvusi par EK sadarbības iniciatīvu kopā ar Eiropas Vides aģentūru (EVA) un 39 Eionet (Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkla) valstīm. Patiesībā SEIS ieviešana ir mūsu darba centrā kopš 2009. gada un joprojām ir svarīga Daudzgadu darba programmā 2014.–2018. gadam un mūsu ikdienas darbā.

Mērķi. ArSEIS ir paredzēts izveidot uzlabotu vides informācijas sistēmu Eiropā. Tā ir arī galvenais dzinējspēks mūsu datu bāzes paplašināšanai, un tajā ir integrēts liels informācijas apjoms noEionet un citiem tīkliem un partneriem, iedzīvotāju zinātniskās darbības, pūļpakalpojumiem un jaunām informācijas iegūšanas iniciatīvām, piemēram,Copernicus. Šo mērķu sasniegšanas pamatā ir publiskas informācijas sniedzēju tīkls, kurā tie sniedz savus vides datus un informāciju.SEIS palīdz vienkāršot, racionalizēt un modernizēt esošās sistēmas un procesus un nodrošina tām tīmekļa pamatu. Tā ir decentralizēta, taču integrēta sistēma, kas uzlabo vides informācijas kvalitāti, pieejamību, piekļuves iespējas un izpratni par to.

SEISarī rada pieejas maiņu — atsevišķas valstis vai reģioni, kuri sniedz datus konkrētām starptautiskām organizācijām, var veidot tiešsaistes sistēmas ar pakalpojumiem, kas padara informāciju pieejamu vairākiem lietotājiem — gan cilvēkiem, gan aparatūrai. Šādas pārmaiņas notiek pakāpeniski, nodrošinot, kaSEISir galvenais avots, lai piekļūtu vides informācijai un lai to integrētu uz zināšanām balstītā ekonomikā.

Septiņi SEIS principi. SEIS ir balstīta uz septiņiem “principiem”. Informācijai jābūt tādai, kā norādīts turpmāk.

  1. Pārvaldītai pēc iespējas tuvāk tās avotam.
  2. Iegūtai vienu reizi un kopīgotai ar citām personām dažādiem mērķiem.
  3. Viegli pieejamai, lai varētu vienkārši īstenot ziņošanas pienākumus.
  4. Viegli piekļūstamai visiem lietotājiem.
  5. Piekļūstamai tādā veidā, lai varētu veikt salīdzinājumu atbilstošā ģeogrāfiskā mērogā un lai iedzīvotāji varētu sniegt savu ieguldījumu.
  6. Pilnībā pieejamai plašai sabiedrībai un valsts līmenī pieejamai attiecīgajā(-s) valsts valodā(-s).
  7. Pieejamai, izmantojot plaši izplatītus, bezmaksas, atvērtus programmatūras standartus.

 

Galvenais vispārējaisSEISmērķis ir nodrošināt piekļuvi vides informācijai un maksimāli palielināt un paplašināt tās izmantošanu. Informācija bieži vien paredzēta kādam vienam nolūkam, taču parasti ir daudz citu iespēju, kā izmantot šo informāciju.SEISprincipu piemērošana atvieglo šo procesu. Piemēram, kamēr informācija par plūdiem nepieciešama, lai novērstu plūdu iespējamo ietekmi, vienlaicīgi tā ir ļoti vērtīga apdrošinātājiem un nekustamā īpašuma pircējiem īpašuma risku novērtēšanai.

Tehnoloģiskās iespējas. SEIS, protams, ir jāizmanto, un ar to ir jāveicina moderno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstības iespējas. IKT arvien vairāk vienkāršo informācijas kopīgošanu gan indivīdu, gan slēgtu grupu, gan visu tīmekļa kopienu starpā. Kā IKT piemēri jāmin sensori, satelīti, interaktīvu karšu pakalpojumi, interneta pakalpojumi un mobilās lietotnes.

IKT ir sevišķi nozīmīgas, sniedzot reāllaika datus, ko var izmantot tūlītējiem lēmumiem, kurus var pieņemt gan valstu valdības ārkārtas situācijās, gan iedzīvotāji, plānojot savu dienu, pamatojoties uz informāciju par vietējiem laika vai satiksmes apstākļiem.

Samazinātas izmaksas. PapilduSEIS ieguvumi ir valsts sektora iestāžu administratīvā sloga samazināšana un attiecīgie izmaksu ietaupījumi saistībā ar uzlabotu efektivitāti. Piemēram, ar automatizētām elektroniskām sistēmām sāk aizstāt lielu daļu cilvēkresursu, kuri šobrīd nodrošina informācijas apmaiņu.

Trīs pīlāri. FunkcionālaiSEIS jābūt balstītai uz trīs pīlāriem: saturu, infrastruktūru un sadarbību. Pirmkārt, sistēmai jāidentificē nepieciešamā satura (datu) veidi, kā arī to iespējamie avoti. Otrkārt, nepieciešama efektīva, tīmeklī balstīta tehniskā infrastruktūra, kurā pilnā mērā izmantotas vismodernākās IKT, tostarp, interneta pakalpojumi (ar kuru starpniecību aparatūra sazinās savā starpā un nav nepieciešams izmantot dārgus vai mazāk efektīvus cilvēkresursus). Treškārt, nepieciešama sadarbības un vadības struktūra cilvēkresursu, ievades un tīklošanas pārvaldībai.

Daudzas piemērošanas iespējas. SEIS septiņu principu un trīs pīlāru piemērošana ir arvien svarīgāka un nepieciešamāka jebkuram tīklam, kura pamatā ir informācijas kopīgošana, tostarp, EVAEionet.

EVA modernizē savu informācijas sistēmu, pamatojoties uzSEISprincipiem. EVA nodrošina saistītus datus kā daļu no semantisku datu pakalpojuma, uztur interaktīvus un sadarbību sekmējošus karšu skatītājus un vispārēji veicina tiešsaistes un aktuālas informācijas sniegšanu savā tīmekļa vietnē.

Citas arSEISsaistītas svarīgas šābrīža iniciatīvas ir norādītas turpmāk.

Copernicus — uzraudzības pakalpojumu īstenošana, piedāvājot potenciālus Zemes novērošanas datus.

INSPIRE — piekļuves vides datiem uzlabošana un to standartizēšana labākai integrācijai.

ENI — piekļuvesSEIS nodrošināšana Eiropas kaimiņvalstīs.

GEO/GEOSS — Zemes novērošanas sistēmu globālā tīkla veidošana

UN-GGIM — datu un informācijas nodrošināšana ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem

Plašāka informācija par SEIS

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentu darbības