следващ
предишен
елементи

Article

Шумовото замърсяване все още е широко разпространено в Европа, но има начини за намаляване на силата на звука

Смяна на език
Article Публикуван 15-02-2021 Последна промяна 29-08-2023
Photo: © Máté Ladjánszki, REDISCOVER Nature/EEA
Много от нас все по-често се сблъскват с шум в ежедневието си. Шумните автомобили на улицата, ниско прелитащите самолети над главите ни или намиращият се в близост влак често водят със себе си дискомфорт и неудовлетвореност. Тяхното въздействие върху здравето и околната среда обаче може да бъде много по-лошо, отколкото предполагаме.

Често мислим за замърсяването във връзка с мястото, където може да бъде открито: във въздуха, водата или почвата. Съществуват обаче някои много специфични видове замърсяване, които вредят на хората и дивата флора и фауна.

Понастоящем най-малко един от всеки петима европейци е изложен на нива на шум от пътното движение, които се считат за вредни за здравето. Този брой е още поголям в градските райони, а проблемът е широко разпространен в повечето градове в Европа. Според неотдавнашния доклад на ЕАОС относно шума, който разглежда шума от пътищата, железниците, летищата и промишлеността, пътният трафик засега е найголемият източник на шумово замърсяване в Европа. Тези източници са в съответствие с Директивата относно шума в околната среда, която не обхваща например шума от домашни дейности или от съседи, нито шума на работните места.

Шумът може да бъде вреден за вашето здраве

Приблизително 113 милиона души в Европа са засегнати от дългосрочна експозиция на шума от трафика през периода ден-вечер-нощ, при ниво на шума от поне 55 децибела (dB(A)). В допълнение, 22 милиона души са изложени на високи нива на шум от железопътния транспорт, 4 милиона души на високи нива на самолетен шум и по-малко от 1 милион души на високи нива на шум, предизвикани от промишлеността.

Това, което много хора вероятно не знаят, е, че дългосрочната експозиция на шум, дори на нивата, на които сме свикнали в градските райони, оказва значително въздействие върху здравето. В повечето европейски страни над 50 % от живеещите в градските зони хора са изложени на нива на шум, предизвикани от трафика, равняващи се на 55 децибела или по-високи, през периода ден-вечер-нощ. Според Световната здравна организация (СЗО) съществува вероятност дългосрочната експозиция на това равнище вероятно да окаже отрицателно въздействие върху здравето.

По оценки на ЕАОС дългосрочната експозиция на шум в околната среда причинява 12 000 случая на преждевременна смърт и допринася за 48 000 нови случая на исхемична болест на сърцето всяка година в Европа. Агенцията изчислява също, че 22 милиона души страдат от високи нива на хронична раздразнителност, а 6,5 милиона души страдат от сериозни хронични смущения на съня.

Според данните на СЗО тези въздействия върху здравето започват да се проявяват дори под нивото на шум от 55 децибела за периода ден-вечер-нощ и под нивото на шум от 50 децибела за нощния период, които са праговете за докладване, определени в Директивата на ЕС относно шума в околната среда. Поради това е вероятно тези данни да бъдат подценени. Освен това информацията, предоставена от държавите съгласно правото на ЕС, не обхваща всички градски райони, пътища, железопътни линии и летища, нито всички източници на шум.

Какво прави ЕС за намаляване на шумовото замърсяване

Експозицията на хората на шум се контролира в съответствие с Директивата относно шума в околната среда спрямо две граници за докладване; индикатор за периода ден-вечернощ (Lden), който измерва експозицията на нива на шум, свързани с „раздразнителността“ и индикатор за нощния период (Lnight), който е проектиран да оценява смущенията на съня. Тези прагове за докладване са по-високи от стойностите, препоръчани от Световната здравна организация (СЗО) и понастоящем няма наличен механизъм, който да проследява напредъка спрямо по-новите и по-ниски стойности.

Дивата флора и фауна също е засегната

Шумът оказва отрицателно въздействие и върху дивата флора и фауна, както на сушата, така и във водата. Шумовото замърсяване може да причини редица физически и поведенчески въздействия върху животните и да увеличи техния стрес.

Например шумът от пътното движение може да затрудни комуникацията между жабите и пойните птици, особено по време на сезона за чифтосване. Това може да намали способността им да се размножават или да ги принуди да избягат от местообитанията си.

Друг повод за безпокойство е подводният шум от корабоплаването, производството на енергия, строителството и други дейности. Например научните изследвания са установили увреждане на слуха при китовете, което може да навреди на способността им да общуват помежду си и да намират храна.

Шшт! Тихо, моля!

Европейските държави предприеха редица мерки за намаляване и управление на нивата на шума. Същевременно според доклада на ЕАОС относно шума е трудно да се оценят ползите от тях по отношение на положителните резултати за здравето.

Примерите за най-популярните мерки за понижение на нивата на шум в градовете включват смяната на старите павирани пътища с гладък асфалт, по-добро управление на потоците на трафика и понижение на ограничението на скоростта до 30 километра в час. Някои градове са реализирали проекти, насочени към маскиране на шума от движението, като поставят в центъра на градовете по-приятен за ухото шум, например течащи водопади. Предприети са също мерки, свързани с повишаване на осведомеността и промяна на поведението на хората чрез използване на по-малко шумни методи за транспорт, например велосипеди, ходене пеша или електрически автомобили.

Някои страни, градове и региони са въвели и т.нар. тихи зони, повечето от които са паркове и други зелени пространства, където хората могат да избягат от градския шум. Според доклад на ЕАОС от 2016 г. относно тихите райони в Европа тези области, чието създаване, определяне и защита се насърчават от правилата на ЕС, могат да донесат значителни ползи за околната среда и здравето.

Същевременно изследванията на ЕАОС установиха проблеми, свързани с наличността и достъпа до тези обекти, особено в пошумните градски центрове, където е трудно да се намерят тихи зелени площи и те не са достъпни в рамките на 10-минутен пешеходен път от домовете на хората.

COVID-19 и шумът

Шумовото замърсяване от транспортни източници като автомобилен, железопътен или въздушен транспорт е свързано с икономическата дейност. Поради това може да се очаква значително краткосрочно намаляване на нивата на шума от транспорта в резултат на ограничителните мерки, свързани с COVID-19. Нивата на шума в околната среда се докладват за продължителен период от време, тъй като въздействието върху здравето възниква, когато експозицията е дългосрочна. Поради това краткосрочното намаляване на нивата на шума няма да намали значително годишния показател за нивото на шума, използван за измерване на въздействието на шума.

Научете повече на: https://www.eea.europa.eu/post-corona-planet/explore.

Намаляване на силата на звука

Ясно е, че не можем да живеем без звук или шум и намаляването на шумовото замърсяване до нула е нереалистично. Същевременно ЕС полага усилия да гарантира, че нивата на шум са намалени, така че те да вредят в по-малка степен на нашата околна среда и здраве. Това е голяма задача.

Вече е ясно, че целта на ЕС за 2020 г. за намаляване на шумовото замърсяване, определена в 7-ата програма за действие на ЕС за околната среда66, а именно намаляване на шумовото замърсяване и преминаване към препоръчани от СЗО нива на експозиция на шум, няма да бъде постигната. Много държави — членки на ЕС, трябва да направят повече, за да предприемат необходимите стъпки за справяне с шумовото замърсяване, особено при прилагането на Директивата на ЕС относно шума в околната среда.

Научете повече на

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals2020
Действия към документ