следващ
предишен
елементи

Политика относно данните на ЕАОС

Смяна на език
Страница Последна промяна 20-10-2023
1 min read
Политиката предоставя насоки за начина, по който ЕАОС работи с данните. Тя гарантира, че с данните се работи по последователен и прозрачен начин. ЕАОС се стреми към насърчаване подялбата на данни за околната среда. Като дават съгласието си за такъв обмен, доставчиците на данни трябва да имат гаранция, че с техните данни се работи подходящо, разпространяват се и се признават в съответствие със сходни принципи и правила за различните държави и заинтересовани страни.
Моля, имайте предвид, че само оригиналът на английски език на политиката на ЕАОС е правно обвързващ. Преводите се предоставят с информационна цел и не дават никакви права, нито създават правно обвързващи задължения.

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) - Политика относно данните

Политиката относно данните на ЕАОС е одобрена от управителния съвет на 20 март 2013 г.

ПРЕАМБЮЛ

Тази политика предоставя насоки за начина, по който ЕАОС работи с данните. Тя гарантира, че с данните се обработват по последователен и прозрачен начин. ЕАОС се стреми към насърчаване подялбата на данни за околната среда. Като дават съгласието си за такъв обмен, доставчиците на данни трябва да имат гаранция, че с техните данни се работи подходящо, разпространяват се и се признават в съответствие със сходни принципи и правила за различните държави и заинтересовани страни.

КАТО ОТБЕЛЯЗВА:

 1. Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (ЕМИНОС),
 2. Регламент (ЕО) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010.
 3. Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) и съответните правилата за прилагане,
 4. Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета,
 5. Директива 2003/98/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (Директива за ИОС),
 6. Конвенцията на ООН от 1998 г. за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) и Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността,
 7. Директива 1996/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни,
 8. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
 9. Делегиран регламент (ЕС) № 1159/2013 на Комисията от 12 юли 2013 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) чрез определяне на условията за регистрация и лицензиране на ползвателите на ГМОСС и чрез установяване на критериите за ограничаване на достъпа до специалните данни по ГМОСС и до информацията от услугите по ГМОСС.

КАТО ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ:

 1. Принципите на Споделената информационна система за околната среда (SEIS) като инициатива за сътрудничество на Европейската комисия, ЕАОС и държавите-членки на Агенцията и Eionet. Принципите определят, че информацията следва да бъде:
  - управлявана максимално близо до източника си;
  - събрана веднъж и споделена с други за много цели; лесно достъпна за лесно изпълнение на задълженията за докладване;
  - лесно достъпна за крайните потребители на всички нива за изработване на нови политики;
  - достъпна, за да даде възможност за сравнения на околната среда при съответния географски мащаб;
  - напълно достъпна за широката общественост, за да даде възможност за участие на гражданите; подкрепяна чрез общи, безплатни и открити софтуерни стандарти.
 2. Инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), адресираща тематични пространствени данни, необходими за приложения в околната среда, и имаща за цел да направи достъпна съответна, хармонизирана и качествена географска информация в подкрепа на формулирането, осъществяването, мониторинга и оценката на политиките и дейностите, които имат пряко или косвено въздействие върху околната среда.
  Директивата за INSPIRE установява хармонизирани условия за достъп до набори от пространствени данни и услуги и улеснява обмена на набори от пространствени данни и услуги между публичните органи в държавите членки и между държавите членки с институциите и органите в Общността.
 3. Работната на Групата за наблюдение на Земята (GEO), която с участието на членовете и участващите органи (включително ЕАОС) изгражда глобална система от системи за наблюдения на Земята (GEOSS). GEO признава изрично значението на обмена на данни за постигане на визията на GEOSS и очакваните обществени ползи и определи принципите за обмен на данни на GEOSS.
 4. Програмата „Коперник“ създава европейска възможност за наблюдение на Земята и ще предоставя на потребителите си информация посредством услуги, предназначени за систематично наблюдение и прогноза на състоянието на подсистемите на Земята. „Коперник“ се придържа към пълна, отворена и безплатна политика за обмен на данни.

 

КАТО ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ освен това:

 • задачата на ЕАОС да събира, съпоставя и оценява информация относно околната среда и климата и да управлява разпространението на тази информация и достъпа до нея; задачата да съставя експертни доклади за качеството, чувствителността, натиска и въздействието върху околната среда на територията на Общността; да съдейства за използването на данните за околната среда и да осигурява прилагането на еднакви критерии за оценка на тези данни; да доразвива и поддържа референтен център за информация за околната среда;
 • Комисията следва да използва тази информация като свързана с нейната задача да осигури спазването и прилагането на съответното законодателство на ЕС.

ЕАОС ПРИЕМА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО ДАННИТЕ за обмена на данни, свързани с околната среда

ЧЛЕН 1: ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Настоящата политика обхваща данните, събрани, получени, обработени и разпространени от ЕАОС, включително потоците данни в рамките на Eionet. По този начин политиката обхваща данните, собственост на ЕАОС, както и данните, притежавани от други субекти. Много от изходните данни, с които разполага ЕАОС, попадат в категорията собственост на други организации, по-специално на държавите членки и сътрудничещите държави в ЕАОС/Eionet. От тези изходни данни се създават продукти от данни с добавена стойност като част от задълженията на ЕАОС. Този процес може също така да добави стойност за други организации или процеси, до които тези данни могат да бъдат изпратени като изходни за тяхната работа.

ЧЛЕН 2: ЦЕЛИ

Целите на политиката относно данните са да подкрепя, насърчава и дава възможност за

 • продължаващия достъп до най-новите данни и поддържането на дългосрочни серии от наблюдения,
 • по-широко използване, повторна употреба и повторно комбиниране на данни от различни източници в различни структури и среди различни от онези, за които са били първоначално предназначени,
 • пълен, безплатен и отворен достъп до всички видове данни, където това е възможно, като същевременно се признава и зачита разнообразието от бизнес модели и собственост на данните, които правят възможно създаването на тези данни,
 • защита на неприкосновеността, прозрачността и възможността за проследяване на данните за околната среда, анализа и прогнозите,
 • признаване на правата върху интелектуалната собственост на доставчиците на данни чрез цитиране и лицензи за предоставяне на данни,
 • изпълнение на съответните законодателни и правителствени указания относно управлението и разпространението на информация за околната среда,
 • изпълнение на принципите на INSPIRE и SEIS, както и на принципите на „Коперник“ и GEOSS за обмен на данни,
 • оперативна съвместимост и използване на европейски или международни стандарти,
 • използване на данни от публични източници и граждански научни инициативи,
 • признание на качеството на данните чрез процедури за осигуряване на качеството и контрол на качеството, документирани в системата за управление на качеството (СУК) на Агенцията. Това не се прилага за данни от публични източници,
 • публикуване на съответни метаданни,
 • стопанисване и споделяне на данни от научни проекти, финансирани от ЕС.

ЧЛЕН 3: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ НА ЕАОС

ЕАОС очаква от доставчиците на данни да спазват принципа, че всички данни и продукти, финансирани с публични средства, следва да бъдат изцяло на разположение за използване от публичноправните органи и че тези данни следва да се предоставят за използване от други с минимално възможни ограничения.

Доставчикът на данни следва ясно да посочи правата върху интелектуалната собственост, условията за използване и повторна употреба, включително поверителния характер на статистическите данни, и декларации за качество в информацията от метаданни за всеки вид данни (метаданни, растерни/изображение данни и пр.).

ЕАОС приема и насърчава данни, предоставени от публични източници и граждански научни инициативи. ЕАОС ще използва този вид данни в своите продукти и услуги, където прецени, че е уместно да стори това, и с оглед на наличната информация за качеството на данните.

ЧЛЕН 4: ДОСТЪП ДО И ПОВТОРНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАННИТЕ

Достъпът до данни включва както техническия достъп, така и политиките, управляващи достъпа.

Продуктите, създадени от ЕАОС, се считат за обществени блага и където е възможно те ще бъдат напълно, свободно и открито налични за използване от други.

Достъп до всички данни, съхранявани от ЕАОС, се дава в най-кратки срокове и без разноски, с изключение на случаите, когато

 • се прилагат ограничения, породени от обвързващи правила, включително от международни договори, законодателството на Европейския съюз и националните законодателства, в това число защитата на личните данни, поверителния характер на статистическите данни, защитата на правата на интелектуална собственост, както и защитата на националната сигурност (напр. държавната сигурност), отбраната или обществената сигурност,
 • данните, предоставени от ЕАОС, са придружени от лиценз за данни. Данните, предоставени първоначално на ЕАОС от трета страна, могат да имат свои собствени споразумения за достъп до данни и условия за лицензиране, уговорени с ЕАОС, които ограничават кога и как ЕАОС може да предоставя тези данни на други,
 • искането за достъп до данните надхвърля капацитета за обработване на ЕАОС.

ЕАОС ще положи усилия да предоставя достъп до изходните данни, които са в основата на продуктите и услугите на ЕАОС, за:

 • данни, държани от ЕАОС, които са собственост на други,
 • данни, държани от ЕАОС, които са били адаптирани, комбинирани или хармонизирани (напр. за да покрият общоевропейски обхват),
 • данни, намиращи се, управлявани и публично достъпни в други органи, или разпределени, например в националните администрации, в съответствие с принципите на SEIS,
 • данни, за които ЕАОС е получила искане за организиране на достъп, например да действа като доставчик на данни за трети страни (като Европейската комисия, услугите на програма „Коперник“, научноизследователски проекти, други публични органи).

Данните ще бъдат предоставени чрез услуги за откриване, преглед и при възможност за изтегляне, които са в съответствие с установените стандарти от ISO, OGC, INSPIRE и други съответни органи по стандартизация. ЕАОС ще съхранява данните, където счита това за уместно, и ще се стреми да предоставя метаинформация за всички данни. Ако не е посочено друго, наборът от данни ще се разпространява при условията на отворен стандартен лиценз ODC-by или подобен лиценз.

ЧЛЕН 5: ПРИЗНАВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ДАННИ

Като стандартен подход ЕАОС ще цитира източника на данни и може да предложи възможности за  маркиране чрез включване на лого на доставчика на данни и пр. Всички случаи на използване на данни от публични източници или граждански научни инициативи ще се означават ясно като такива от ЕАОС. ЕАОС може да предприеме и публикува сравнителни анализи относно предоставянето на данни по отношение на изпълнението и качеството.

ЧЛЕН 6: ГАРАНЦИЯ

Данните на ЕАОС се предоставят „такива, каквито са“ на потребителите без каквато и да било гаранция, изрична или косвена, включително за качество и пригодеността за каквато и да е цел.

ЧЛЕН 7: КАЧЕСТВО

Доставчиците на данни запазват основната отговорност за качеството на данните, които произвеждат и разпространяват. За данните, произведени от ЕАОС, ЕАОС се стреми да публикува метаданни за качеството, включително, където е уместно, информация относно прозрачността, точността, адекватността, своевременността, последователността и сравнимостта.

ЧЛЕН 8: ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

Технологичните промени в информационните и комуникационните технологии оказват въздействие върху събирането, обработването и използването на данните по иновационни начини. Настоящата политика относно данните има за цел да направи възможно проучването и използването на тези възможности. За да могат да бъдат изцяло реализирани ползите от тези развития, настоящата политика ще бъде  преразглеждана на редовни интервали.

Приложение 1 към Политиката относно данните на ЕАОС: Определения

 1. „Пълен, свободен и открит достъп“ означава достъп, който е пълен, недискриминационен и без такса.
 2. „Без разноски“ в контекста на настоящия документ означава заплащане единствено на разходите за възпроизвеждане и доставка, без такса за данните.
 3. „Данните за околната среда“ се определят като отделни елементи или записи (както цифрови, така и аналогови), получени обикновено чрез измерване, наблюдение или моделиране на природния свят и въздействието на хората върху него. Това включва данни генерирани посредством сложни системи, като алгоритми за извличане на информация, техники за асимилиране на данни и приложение на модели.
 4. „Потребители“ означава ползватели, получаващи достъп до данните посредством платформите за разпространяване на ЕАОС.
 5. „Продукти и услуги“ означава цялата информация, получена чрез преобразуване или преработване на данни под формата на оценки, уебуслуги, снимки, карти, текст или файлове с данни, съдържащи съществено ноу-хау. Последните обикновено се свързват с добавяне на стойност.
 6. „Повторно разпределяне“ означава разпределяне за трета страна, различна от създателя на данните и продуктите.
 7. „Повторна употреба“ означава използването от страна на физически или юридически лица на данни и документи, притежание на институциите в обществения сектор, за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел в рамките на обществената задача, за която данните и документите са били създадени. Обменът на данни и документи между органите от обществения сектор само с цел преследването на техните обществени задачи не представлява повторна употреба.

 

Имате също така възможност да изтеглите политиката относно данните на ЕАОС във формат pdf.

Permalinks

Geographic coverage

Тагове

категории:
категории: data management
Действия към документ