Научете повече за специалните видове флора и фауна в мястото, където живеете.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Застрашени видове могат да се открият във всички екосистеми, малки и големи. Проучете кoи видове са сред застрашените във вашия район и подпомагайте опазването на средата им.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100