Гниещият пън е малък природен резерват сам по себе си!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Ако премахнете умрелите или умиращи дървета в гората, част от естествения хранителен цикъл може да изчезне. Липсата на изсъхнали дървета намалява разнообразието на видовете с около 20 %. Не изхвърляйте сухите дървета от двора си, защото рискувате да унищожите хиляди видове безгръбначни и гъби.
Действия към документ