nästa
föregående
poster
Press Release Troff document Fyrtio års investeringar har gett bättre badvatten i Europa — 2016-05-20
EU:s insatser för renare vatten vid våra badplatser inleddes för fyrtio år sedan, då man antog det första badvattendirektivet. Enligt årets badvattenrapport som släpps i dag uppfyllde 96 % av badplatserna i EU miniminormerna för vattenkvalitet under 2015. Badvattnet har hela tiden förbättrats tack vare lagstiftning och flera års investeringar i avloppsinfrastruktur och andra åtgärder för att minska föroreningarna.
Press Release Europas miljö 2015 – framtidens välstånd är beroende av modigare steg inom politik, kunskap, investeringar och innovation — 2015-02-23
Europas miljö- och klimatpolitik har lett till betydande vinster, förbättrat miljön och livskvaliteten och samtidigt drivit på innovation, ökad sysselsättning och tillväxt. Trots dessa framsteg står Europa fortfarande inför en rad svårlösta och växande miljöutmaningar. För att möta utmaningarna kommer det att krävas genomgående förändringar av de produktions- och konsumtionsmönster som ligger till grund för miljöproblemen.
Press Release Många EU-invånare utsätts fortfarande för skadliga luftföroreningar — 2012-09-24
Nästan en tredjedel av EU:s stadsbefolkning utsätts för koncentrationer av luftburna partiklar som överskrider gränsvärdena. Partiklar hör till de viktigaste föroreningarna om man går efter vilken skada de gör på människors hälsa om de tränger in i de känsliga delarna av vårt andningssystem. Under de senaste årtiondena har EU gjort framsteg med att minska sådana luftföroreningar som leder till försurning, men en ny rapport som i dag lades fram av Europeiska miljöbyrån visar att man på många håll i Europa fortfarande har problem med för höga partikelkoncentrationer i utomhusluften och med marknära ozon.
Press Release Octet Stream Rent vatten i de flesta semesterdestinationerna i EU — 2012-05-22
Goda nyheter om du planerar en strandsemester i Europa i sommar: 92,1 % av Europeiska unionens badvatten uppfyller nu minimikraven för vattenkvalitet enligt badvattendirektivet. Hit hör till och med Serpentine Lake i London, där flera olympiska tävlingar kommer att gå av stapeln, bland annat maratonsimmet i öppet vatten och simgrenen av triathlon.
Press Release Miljö: Badvattnet i EU håller fortsatt hög kvalitet — 2011-06-15
Badvattnets kvalitet i Europa försämrades något mellan 2009 och 2010, men generellt sett är kvaliteten fortfarande hög. På mer än nio av tio badplatser uppfyller vattnet minimikraven.
Press Release Miljö: Tack vare nya kartor får vi närbilder av luftföroreningar från diffusa källor — 2011-05-25
Det Europa-omfattande registret har som mål att hjälpa oss européer att aktivt bli engagerade i frågor som rör miljön. De nya online-kartor som offentliggjordes idag av EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån, i nära samarbete med gemensamma forskningscentrumet som är kommissionens interna avdelning för vetenskap och forskning, gör det möjligt för EU:s invånare att för första gången exakt lokalisera de viktigaste diffusa källorna till luftföroreningar, t.ex. transport och luftfart. Den nya uppsättningen med 32 kartor visar var utsläppen av vissa föroreningar som kväveoxider och partikelemissioner görs. Kartorna kompletterar de existerande uppgifterna om utsläpp från enskilda industrianläggningar i det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar.

Permalinks

Dokumentåtgärder