Läcker bilen olja?

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Visste du att merparten av oljeföroreningarna i våra hav beror på mänsklig verksamhet på land och inte på utsläpp från tankfartyg. Om du upptäcker att din bil läcker olja, åtgärda det genast! Häll aldrig använd olja i ett dagvattenavlopp.
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100