naslednji
prejšnji
zadetki

Politični okvir

Stran Zadnja sprememba 23.11.2023
V Evropski uniji je cilj Sedmega okoljskega akcijskega programa (7EAP) doseči stopnje kakovosti zraka, ki nimajo nesprejemljivih vplivov in tveganj za zdravje ljudi in okolja. EU deluje na številnih ravneh za zmanjšanje izpostavljenosti onesnaženosti zraka, in sicer prek zakonodaje in raziskav ter sodelovanja s sektorji, ki so odgovorni za onesnaževanje zraka, pa tudi z mednarodnimi, nacionalnimi in regionalnimi pristojnimi organi ter nevladnimi organizacijami. Cilj politik EU je zmanjšati izpostavljenost onesnaženosti zraka z zmanjšanjem emisij ter določitvijo omejitev in ciljnih vrednosti za kakovost zraka.

Tematska strategija o onesnaženosti zraka iz leta 2005 podpira politiko Evropske unije glede onesnaževanja zraka. Določa ambiciozne, vendar stroškovno učinkovite cilje in ukrepe za evropsko politiko o kakovosti zraka do leta 2020.

Predlagan paket ukrepov o kakovosti zraka

Konec leta 2013 je Evropska komisija za Evropo predlagala nov paket ukrepov za kakovost čistega zraka, katerega cilj je doseči popolno izpolnjevanje obstoječe zakonodaje o kakovosti zraka do leta 2020 in nadaljnje izboljšanje zraka v Evropi do 2030 in kasneje.

Vsebuje:

  • predlog za revidirano direktivo o nacionalnih zgornjih mejah emisij z novimi nacionalnimi zavezami za zmanjšanje emisij med leti 2020 in 2030 za štiri trenutno vključena onesnaževala in dve dodatni (drobni trdni delci in metan);
  • predlog za novo direktivo o srednje velikih kurilnih napravah o omejevanju emisij dušikovega oksida, žveplovega dioksida in trdnih delcev iz srednje velikih kurilnih naprav, v kateri so predlagane mejne vrednosti emisij iz novih in obstoječih naprav;
  • dodatne predlagane ukrepe, osredotočene na kakovost zraka v mestih, nacionalne in lokalne ukrepe, financirane s sredstvi EU, ter okrepljen program raziskav in inovacij.

Več informacij o predlaganem paketu: Generalni direktorat Evropske komisije za okolje

Agencija EEA je skrbno spremljala delo Evropske komisije v zvezi s predlaganim paketom ukrepov za kakovost čistega zraka, med drugim tudi z vodenjem dejavnosti pilotnega projekta izvajanja politike na področju zraka v nekaterih izbranih evropskih mestih.

Emisije onesnaževal zraka

Na ravni držav članic so v Direktivi o nacionalnih zgornjih mejah emisij (Direktiva NEC) določene zgornje meje (ali omejitve) emisij za štiri ključna onesnaževala zraka (dušikov oksid, žveplov dioksid, nemetanske hlapne organske spojine in amoniak), ki škodujejo zdravju ljudi in okolju.

Druga ključna zakonodaja EU je usmerjena na zmanjšanje emisij onesnaževal zraka iz posebnih virov, na primer:

Na mednarodni ravni vprašanje emisij v zvezi z onesnaževanjem zraka obravnavajo tudi Konvencija Gospodarske komisije ZN za Evropo o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje (Konvencija LRTAP) in njeni protokoli. Göteborški protokol „o več onesnaževalih“ v sklopu Konvencije LRTAP vključuje nacionalne zgornje meje emisij, ki so za države članice EU enako ali manj ambiciozne od tistih, določenih v direktivi NEC EU. Protokol je bil leta 2012 dopolnjen z nacionalnimi zavezami o zmanjšanju emisij, ki naj bi bile dosežene do leta 2020 in kasneje, vključno za drobne trdne delce.

Kakovost zraka

Direktiva EU o kakovosti zraka (Direktiva o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo iz leta 2008) in Direktiva o težkih kovinah in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku iz leta 2004 obravnavata onesnaženost zraka na podlagi tematske strategije o onesnaženosti zraka. Obe opisujeta osnovna načela, ki zadevajo ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka ter določata mejne koncentracije onesnaževal, ki se ne smejo preseči. V primeru prekoračitev morajo pristojni organi pripraviti in izvesti načrt o upravljanju kakovosti zraka.

Nove zahteve v zvezi s poročanjem in izmenjavo informacij o kakovosti zraka veljajo od 1. januarja 2014, potem ko je bil leta 2011 odobren Sklep Komisije o vzajemni izmenjavi informacij in poročanju.

Več informacij o politikah in zakonodaji o onesnaževanju zraka: Generalni direktorat Evropske komisije za okolje

Permalinks

Geographic coverage

Akcije dokumenta