ďalej
späť
body

Novinky

Nulové znečistenie: prevažná väčšina vôd na kúpanie v Európe spĺňa najprísnejšie kvalitatívne normy

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 01. 06. 2021 Posledná zmena 09. 06. 2023
4 min read
Photo: © Marco Verch/Flickr
Podľa dnes zverejnenej výročnej správy o vode na kúpanie v roku 2020 splnilo tie najprísnejšie normy Európskej únie na „výbornú“ kvalitu vody takmer 83 % európskych lokalít na kúpanie. Najnovšie hodnotenie, ktoré vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou, vychádza z monitorovania z roku 2020, ktoré zahŕňalo 22 276 lokalít na kúpanie v celej Európe. Ide o lokality nachádzajúce sa v členských štátoch EÚ, Albánsku a vo Švajčiarsku, ktoré boli monitorované počas celého roka 2020.

Po štyroch desaťročiach opatrení zameraných na prevenciu a znižovanie znečistenia je kvalita európskych vôd na kúpanie stabilne vysoká. Právne predpisy EÚ nielenže pomohli zvýšiť celkovú kvalitu, ale zároveň pomohli identifikovať oblasti, v ktorých sú potrebné osobitné kroky.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA

Podiel pobrežných a vnútrozemských lokalít na kúpanie s „výbornou“ kvalitou vody sa v Európe v posledných rokoch ustálil na približne 85 %. V roku 2020 dosiahol 82,8 %. Minimálne normy na „dostatočnú“ kvalitu vody boli v roku 2020 splnené v 93 % monitorovaných lokalít. V piatich krajinách – na Cypre, v Rakúsku, Grécku, na Malte a v Chorvátsku – malo výbornú kvalitu 95 % alebo viac vôd na kúpanie.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius v tejto súvislosti uviedol:„Kvalita vody na kúpanie je v Európe aj naďalej vysoká. Pre Európanov, ktorí budú toto leto smerovať na pláže a kúpaliská, je to dobrá správa. Ide o výsledok viac než 40-ročného uplatňovania smernice o vode určenej na kúpanie, tvrdej práce zanietených odborníkov a spolupráce. Vďaka akčnému plánu nulového znečistenia prijatému v máji budú vody zdravé a bezpečné a naše moria a rieky čisté.“

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA, doplnil: „Po štyroch desaťročiach opatrení zameraných na prevenciu a znižovanie znečistenia je kvalita európskych vôd na kúpanie stabilne vysoká. Právne predpisy EÚ nielenže pomohli zvýšiť celkovú kvalitu, ale zároveň pomohli identifikovať oblasti, v ktorých sú potrebné osobitné kroky.“

Dve tretiny lokalít na kúpanie sa nachádzajú pri európskom pobreží. Výsledky sú pre plavcov dobrou nápovedou, kde môžu nájsť najkvalitnejšiu vodu na kúpanie. V súčasnom hodnotení nebolo možné klasifikovať kvalitu vody na kúpanie vo viacerých lokalitách, pretože protipandemické opatrenia neumožnili odobrať dostatočné množstvo vzoriek.

V roku 2020 malo v Európe nevyhovujúcu kvalitu vody 296, resp. 1,3 % lokalít na kúpanie. Hoci podiel lokalít s nevyhovujúcou kvalitou vody od roku 2013 mierne klesol, pretrvávajú problémy najmä pri posudzovaní zdrojov znečistenia a zavádzaní integrovaných opatrení v oblasti vodného hospodárstva. V lokalitách na kúpanie, v prípade ktorých je ťažké zistiť pôvod alebo príčinu znečistenia, sú potrebné osobitné štúdie zdrojov znečistenia.

V rámci akčného plánu nulového znečistenia a v súlade so stratégiou biodiverzity Komisia nedávno začala revíziu smernice o vode určenej na kúpanie. Jej cieľom je posúdiť, či súčasné pravidlá stále postačujú na ochranu verejného zdravia a zlepšovanie kvality vody alebo či treba existujúci rámec zdokonaliť, najmä zameraním sa na nové parametre. V rámci tohto procesu Komisia čoskoro osloví komunitu zainteresovaných strán prostredníctvom online verejnej konzultácie.

Zistenia z tohtoročnej správy budú predstavené 2. júna na zasadnutí v rámci Zeleného týždňa EÚ, ktorého ústrednou témou je tento rok nulové znečistenie. EEA spolu s tohtoročnou správou o vode na kúpanie uverejnila aj aktuálnu interaktívnu mapu s údajmi o kvalite vody v jednotlivých lokalitách. K dispozícii sú aj aktualizované správy o jednotlivých krajinách a ďalšie informácie o uplatňovaní smernice.

 

Súvislosti

Kvalita vody na kúpanie v Európe sa za posledných 40 rokov výrazne zlepšila, a to aj vďaka smernici EÚ o vode určenej na kúpanie. Smernicou sa zaviedlo účinné monitorovanie a riadenie kvality vody, čo v kombinácii s ďalšími právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia, ako je napríklad smernica o čistení komunálnych odpadových vôd (1991), viedlo k tomu, že sa do vody určenej na kúpanie dostáva výrazne menej neupravených alebo len čiastočne upravených komunálnych a priemyselných odpadových vôd. Vďaka tomu v čoraz väčšom počte lokalít dochádzalo k znižovaniu znečistenia, čo viedlo k výraznému zlepšeniu kvality vody. V rámci prebiehajúcej revízie smernice o čistení komunálnych odpadových vôd sa posudzuje, ako možno v celej EÚ prijať lepšie opatrenia na dôsledné riešenie nadmerných tokov odpadových vôd, a to najmä vzhľadom na dôsledky zmeny klímy.

Všetky členské štáty EÚ spolu s Albánskom a so Švajčiarskom monitorujú svoje lokality na kúpanie podľa ustanovení smernice EÚ o kvalite vody určenej na kúpanie.

V právnych predpisoch sa uvádza, kedy možno kvalitu vody na kúpanie klasifikovať ako „výbornú“, „dobrú“, „dostatočnú“ alebo „nevyhovujúcu“, v závislosti od úrovní zistených fekálnych baktérií. Ak je kvalita vody klasifikovaná ako „nevyhovujúca“, mali by členské štáty EÚ podniknúť určité kroky, napr.

vydať zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa. Mali by o tom informovať verejnosť a prijať vhodné nápravné opatrenia.

 

Ďalšie informácie

Hodnotenie kvality vody na kúpanie za rok 2020 vrátane správ o jednotlivých krajinách a interaktívnej mapy

Pripravovaná verejná konzultácia o smernici o vode určenej na kúpanie

Pravidlá EÚ týkajúce sa kvality vody na kúpanie  

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics