ďalej
späť
body

Article

Kvalita ovzdušia je stále aktuálnou témou pre mnohých Európanov

Zmeniť jazyk
Article Publikované 01. 02. 2017 Posledná zmena 11. 05. 2021
Minulý mesiac Európska environmentálna agentúra (EEA) zverejnila svoju najnovšiu správu Kvalita ovzdušia v Európe, v ktorej poukazuje na to, že aj keď sa kvalita ovzdušia pomaly zlepšuje, znečistenie vzduchu stále predstavuje najväčšie environmentálne zdravotné riziko v Európe. Stretli sme sa s Albertom Gonzálezom Ortizom, expertom agentúry EEA pre kvalitu ovzdušia, aby sme prediskutovali zistenia zo správy a porozprávali sa o tom, ako technológie, ako napríklad zobrazovanie satelitných snímok, prispievajú k zlepšeniu výskumu kvality ovzdušia.

Aké boli hlavné zistenia správy z roku 2016?

V tohoročnej správe sa zdôrazňuje skutočnosť, že koncentrácie znečistenia ovzdušia v Európe sa pomaly zlepšujú. Stále však majú významný vplyv na zdravie. Znečistenie ovzdušia je stále príčinou nižšej kvality života v dôsledku chorôb. V našej aktualizovanej správe sa uvádza aj nový odhad vplyvov na zdravie najškodlivejších látok znečisťujúcich ovzdušie. Napríklad PM2,5 zodpovedali v 41 európskych krajinách v roku 2013 za približne 467 000 predčasných úmrtí. Zdravotné riziká v dôsledku znečistenia ovzdušia sú dobre známe vďaka organizáciám ako je Svetová zdravotnícka organizácia a ľudia v celej Európe si čoraz viac uvedomujú, že ide o vážny problém. Tomuto znečisteniu sme vystavení každý deň. Nevidíme ho, ale keď sú úrovne znečistenia ovzdušia vysoké, reálne ho pociťujeme.

Ako je to s cestnou dopravou a znečisťovaním ovzdušia v mestách? 

V správe sa poukazuje na vplyv cestnej dopravy na znečisťovanie ovzdušia, o ktorom sa nedávno hovorilo v správach v súvislosti s niektorými európskymi mestami vrátane Paríža a Londýna.

Cestná doprava je hlavným zdrojom oxidu dusičitého (NO2), ktorý je jedným z hlavných znečisťujúcich látok poškodzujúcich zdravie. Táto znečisťujúca látka je tiež prekurzorom ozónu a tuhých častíc, ktoré sa môžu tvoriť vo vzduchu. Doprava je tiež významným zdrojom primárnych tuhých častíc nielen v dôsledku spaľovania palív, ale aj opotrebovania pneumatík a bŕzd a v neposlednom rade je veľmi významným zdrojom emisií skleníkových plynov.

Cestná doprava prispieva napríklad k zaberaniu veľkej časti verejných priestranstiev, ako aj k preťaženiu dopravy a spôsobuje hluk. Je teda multidimenzionálnym problémom.

Nikto, samozrejme, nespochybňuje význam dopravy a mobility v našom každodennom živote, ale cestovať sa dá udržateľnejším spôsobom. Vidíme, že mnohé európske mestá už prijímajú opatrenia a pokúšajú sa rozvíjať udržateľnejšiu mobilitu. Opatrenia, ako napríklad poplatky za dopravné preťaženie, sú krátkodobé prostriedky, takže je potrebné zvážiť dlhodobé, zásadné a inovačné zmeny nášho dopravného systému zamerané na zlepšenie našej celkovej pohody.

Správy upozorňujú aj na emisie z obytných a komerčných budov. Aký veľký problém predstavujú? 

Hlavne v zimnom období predstavujú kachle na drevo a kozuby väčší problém, než si ľudia myslia. Mnohé domácnosti, najmä vo východnej a severnej Európe, používajú kozuby alebo kachle na drevo, ktoré produkujú množstvo častíc PM2,5. Spaľovanie palív v prípade všetkých typov vykurovania domácností, komerčných a iných inštitucionálnych budov zodpovedá v súčasnosti za najväčší zdroj častíc PM2,5. Celý tento sektor vyprodukuje viac než polovicu celkového množstva častíc PM2,5 na európskej úrovni.

Ďalším problémom v zime môže byť, že v bezvetrí sa v dôsledku inverzie väčšina týchto emisií drží a zotrváva blízko zeme. Za týchto podmienok sa chladnejší vzduch drží v spodných vrstvách atmosféry. Chladnejší vzduch bráni zmiešaniu a rozptylu emisií vyššie do atmosféry, takže znečistenie sa drží nízko nad povrchom zeme.

Čo robí agentúra EEA pre zlepšenie kvality ovzdušia v Európe?

Jedným z hlavných prínosov agentúry EEA je poskytovanie potrebných poznatkov a údajov tvorcom politík, ktorí potom môžu prijímať informovanejšie rozhodnutia o kvalite ovzdušia. A čo je rovnako dôležité, naša práca prispieva aj k zvyšovaniu informovanosti verejnosti o probléme.

Zhromažďujeme oficiálne údaje o znečistení ovzdušia z európskych krajín, ktoré potom využívame na účely našich pravidelných hodnotení kvality ovzdušia prostredníctvom správ a ukazovateľov. Údaje poskytujeme mnohým zainteresovaným stranám vrátane širokej verejnosti, vnútroštátnych alebo regionálnych orgánov, prípadne si ich vymieňame napríklad so satelitným programom EÚ Copernicus. Pravidelne sa zúčastňujeme aj na seminároch, konferenciách a stretnutiach v rámci Európy a na medzinárodnej úrovni si vymieňame informácie a diskutujeme o tejto otázke a o našich zisteniach, ktoré prispievajú k podnecovaniu činnosti tvorcov politík. Problematika znečisťovania ovzdušia sa spája s celým radom politických oblastí, preto jednou z našich priorít je podpora integrovaných medziodvetvových politík a opatrení.

Používajú sa niektoré nové technológie na zlepšenie monitorovania ovzdušia?

Prevažná väčšina našich údajov sa získava prostredníctvom monitorovacích staníc kvality ovzdušia, ktoré prevádzkujú vnútroštátne a miestne orgány v členských krajinách. V súčasnosti však zaznamenávame aj používanie iných technológií, napríklad získavanie údajov pomocou satelitov v rámci programu EÚ Copernicus, čo je pomerne nový spôsob. Agentúra EEA spolupracuje s atmosférickými službami Copernicus a v tíme EEA pre kvalitu vzduchu tiež využívame niektoré z týchto údajov v našej práci. Kombinovaním informácií zo satelitov s modelovaním môžeme získať informácie o lepšom priestorovom rozdelení koncentrácií znečisťujúcich látok. Takže namiesto získavania údajov v určitých intervaloch len z určitých meracích staníc môžeme získať oveľa širší obraz. Výsledky modelovania je však potrebné potvrdiť pozorovaniami z reálneho života a v prípade, keď sa údaje získavajú z krajín celej Európy, je to povinné.

Začíname tiež pozorovať monitorovanie znečistenia ovzdušia pomocou senzorov na základnej úrovni, ktoré uskutočňujú občania. Je to nový zdroj informácií, pri kotorm je ešte  potrebné zlepšiť presnosť týchto prístrojov. Prístroje zatiaľ nie sú úplne spoľahlivé, ide však o nové technológie a predstavujú skvelý spôsob na zvýšenie informovanosti verejnosti a účasti spoločnosti na riešení znečisťovania ovzdušia. V budúcnosti by aj táto technológia mohla predstavovať dobrý doplnkový zdroj informácií.

 

Alberto González Ortiz

Rozhovor uverejnený v Spravodajcovi EEA č. 04/2016

Permalinks

Geographic coverage