następne
poprzednie
pozycje

Kontekst polityczny

Strona Ostatnio modyfikowane 2023-11-23
Celem szóstego programu działań w dziedzinie ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej jest osiągnięcie poziomów jakości powietrza nie powodujących niedopuszczalnych skutków ani zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska. Aby obniżyć narażenie na zanieczyszczenie środowiska, UE podejmuje działania na na wielu szczeblach: poprzez akty legislacyjne, współpracę z sektorami odpowiedzialnymi za zanieczyszczenie powietrza, poprzez władze krajowe i regionalne oraz organizacje pozarządowe, jak również poprzez badania. Polityka UE ma na celu zmniejszenie narażenia na zanieczyszczenie środowiska poprzez ograniczenie emisji oraz określenie poziomów i wartości docelowych jakości powietrza.

Program „Czyste powietrze dla Europy” (CAFE) utworzony w ramach 6. EAP przewiduje długoterminowe, zintegrowane doradztwo strategiczne dotyczące problemu zanieczyszczenia powietrza. Strategia tematyczna dotycząca zanieczyszczenia powietrza, ugruntowana przez program CAFE wytycza ambitne, lecz efektywne kosztowo cele i działania w ramach polityki europejskiej na rzecz jakości powietrza do 2020 r.

Emisje zanieczyszczeń powietrza

Dyrektywa w sprawie krajowych pułapów emisji wyznacza na poziomie państw członkowskich pułapy (limity) emisji czterech najważniejszych czynników zanieczyszczających powietrze (tlenki azotu, dwutlenek siarki, niemetanowe lotne związki organiczne i amoniak), szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska. Pod koniec 2008 r. Komisja Europejska przedstawi projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie krajowych pułapów emisji. Więcej szczegółów na ten temat tu.

Inne ważne regulacje prawne UE ukierunkowane są na zmniejszenie poziomów emisji zanieczyszczeń powietrza z poszczególnych źródeł, np.:

Na arenie międzynarodowej kwestę zanieczyszczenia powietrza podjęto w konwencji w sprawie transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (LRTAP) i protokołach do niej . Protokół z Gothenburga w sprawie zanieczyszczeń powodowanych kilkoma substancjami do konwencji zawiera krajowe pułapy emisji, równe poziomom ustalonym w dyrektywie w sprawie krajowych pułapów emisji lub niższe.

Jakość powietrza

Nowa dyrektywa unijna w sprawie jakości powietrza, dyrektywa w sprawie jakości powietrza otaczającego i czystego powietrza dla Europy, jest jednym z głównych narzędzi w ramach strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza. Jest to zarazem pierwsza dyrektywa UE określająca limity stężeń PM2.5 (drobnych cząstek stałych). Konsoliduje również fragmentaryczne dotą regulacje dotyczące jakości powietrza w jednej dyrektywie. Rządy mają dwa lata (licząc do 11 czerwca 2008 r.) na przyjęcie przepisów transponujących dyrektywę.

Do tego czasu pozostaną w mocy istniejące ramy polityczne dotyczące jakości powietrza. Regulacje te zawierają standardy zdrowotne oraz cele dotyczące niektórych zanieczyszczeń. Zalicza się do nich:

  • dyrektywę ramową w sprawie jakości powietrza. Zawiera podstawowe zasady oceny i zarządzania jakością powietrza w państwach członkowskich. W dyrektywie znalazł się również wykaz zanieczyszczeń, dla których opracowano normy jakości powietrza, które wprowadzono kolejnymi aktami prawnymi (cztery dyrektywy);
  • Decyzja w sprawie wymiany informacji, ustanawiająca sieci wzajemnej wymiany informacji i danych z sieci i pojedynczych stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza na terytoriach państw członkowskich UE.

Więcej informacji na temat regulacji prawnych i polityk dotyczących zanieczyszczenia środowiska: Komisja Europejska, Dyrekcja Genralna ds. Środowiska

Permalinks

Geographic coverage

Akcje Dokumentu