nākamais
iepriekšējais
temati

Politikas konteksts

Lapa Pēdējās izmaiņas 23.11.2023
Eiropas Savienības Sestās vides rīcības programmas (6. VRP) mērķis ir sasniegt gaisa kvalitātes līmeni, kam nav nepieņemama ietekme uz cilvēka veselību un vidi un kas nerada tām riskus. Lai samazinātu gaisa piesārņojuma iedarbību, ES darbojas daudzos līmeņos: ar likumdošanu, sadarbību ar nozarēm, kas ir atbildīgas par gaisa piesārņošanu, izmantojot valstu, reģionālās varas iestādes un nevalstiskās organizācijas, kā arī ar pētniecību. ES politikas ir vērstas uz gaisa piesārņojuma samazināšanu, samazinot emisijas un nosakot robežas un mērķa vērtības gaisa kvalitātei.

Programma Tīrs gaiss Eiropai (CAFE), kas iedibināta 6. VRP, nodrošina ilglaicīgas, stratēģiskas un integrētas politikas ieteikumus saistībā ar gaisa piesārņošanu. 2005. gada Tematiskā stratēģija par gaisa piesārņojumu, kas balstīta uz programmu CAFE, nosprauž ambiciozus, ber rentablus mērķus un pasākumus Eiropas gaisa kvalitātes politikai līdz 2020. gadam.

Gaisa piesārņotāju emisija

Dalībvalstu līmenī Nacionālā emisijas griestu direktīva (NEC direktīva) nosaka emisijas griestus (jeb robežas) četru galveno gaisa piesārņotāju emisijām (slāpekļa oksīdiem, sēra dioksīdam, gaistošiem organiskiem savienojumiem - neskaitot metānu - un amonjakam), kas kaitē cilvēka veselībai un videi. Eiropas Komisija nāks klajā ar pārskatītu NEC direktīvu 2008. gada beigās. Sīkākas ziņas pieejamas šeit.

Cits galvenais ES likumdošanas akts ir vērsts uz gaisa piesārņotāju emisiju samazināšanu no specifiskiem avotiem, piemēram:

Starptautiski gaisa piesārņotāju emisijas ir risinātas arī UNECE Konvencijā “Par gaisa piesārņojuma pārrobežu pārnesi lielos attālumos” (LRTAP konvencija) un tā protokolos. Gēteborgas ‘vairāku piesārņotāju’ protokols LRTAP konvencijas ietvaros satur valstu emisiju griestus, kas ir vienādi vai mazāk ambiciozi nekā ES NEC direktīvā.

Gaisa kvalitāte

ES jaunā gaisa kvalitātes direktīva, Direktīva par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropaiir viens no galvenajiem pasākumiem, kas paredzēts gaisa piesārņojuma problēmas risināšanai Tematiskās stratēģijas par gaisa piesārņojumu ietvaros. Tā ir pirmā ES direktīva, kas ietver robežvērtības PM2.5 (sīko cietvielu vai šķidrumu daļiņas atmosfērā) koncentrācijai vidē. Tā arī apvieno dažādus esošos tiesību aktus par gaisa kvalitāti vienā direktīvā. Valdībām ir doti divi gadi (no 2008. gada 11. jūnija), lai sakārtotu savu likumdošanu atbilstoši Direktīvas noteikumiem.

Līdz tam paliek spēkā esošais ES gaisa kvalitātes politikas pamats . Šī likumdošana ir noteikusi normas un mērķus vairākiem gaisa piesārņotājiem, vadoties no veselības apsvērumiem, un ietver:

  • Vispārējo gaisa kvalitātes direktīvu. Tā apraksta gaisa kvalitātes novērtēšanas un pārvaldības pamatprincipus dalībvalstīs. Direktīva arī uzskaita piesārņotājus, kuriem ir izstrādātas gaisa kvalitātes normas un mērķi, un kas ir norādīti turpmākajā likumdošanā (četrās "meitu" direktīvās);
  • Lēmums par informācijas apmaiņu, kas iedibina savstarpēju apmaiņu ar informāciju un datiem no tīkliem un atsevišķām apkārtējā gaisa piesārņojuma mērīšanas stacijām ES dalībvalstīs.

Plašāka informācija par gaisa piesārņojuma politiku un likumdošanu: Eiropas Komisijas vides ģenerāldirektorāts

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentu darbības