επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Πλαίσιο πολιτικής

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 24/11/2021
1 min read
Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Έκτο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (6ο ΠΠΔ) αποσκοπεί στην επίτευξη επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που δεν έχουν ως αποτέλεσμα απαράδεκτες επιπτώσεις ή κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Η ΕΕ έχει αναλάβει δράση σε πολλά επίπεδα για τη μείωση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση: μέσω της νομοθεσίας, της συνεργασίας με κλάδους που είναι υπεύθυνοι για την ατμοσφαιρική ρύπανση, μέσω των εθνικών και περιφερειακών αρχών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και μέσω της έρευνας. Οι πολιτικές της ΕΕ αποσκοπούν στη μείωση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση μέσω της μείωσης των εκπομπών και της θέσπισης ορίων και τιμών στόχων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Το πρόγραμμα "Καθαρός αέρας για την Ευρώπη" (CAFE), που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του 6ου ΠΠΔ, παρέχει μακροπρόθεσμες, στρατηγικές και ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες πολιτικής αναφορικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η θεματική στρατηγική του 2005 για την ατμοσφαιρική ρύπανση, με την υποστήριξη του προγράμματος CAFE θέτει φιλόδοξους αλλά οικονομικούς στόχους και μέτρα για την ευρωπαϊκή πολιτική για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα έως το 2020.

Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων

Σε επίπεδο κρατών μελών, η οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών επιβάλλει ανώτατα όρια εκπομπών για τέσσερις βασικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους (οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου, πτητικές οργανικές ενώσεις πλην μεθανίου και αμμωνία) που βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει μια αναθεώρηση της οδηγίας για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών κατά τα τέλη του 2008. Εδώ θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. <p >Άλλα βασικά νομοθετήματα της ΕΕ στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από συγκεκριμένες πηγές, όπως:

Διεθνώς, το ζήτημα των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση των ΗΕ/ΟΕΕ και των πρωτοκόλλων της. Το Πρωτόκολλο του Gothenburg για τους πολλαπλούς ρύπους στο πλαίσιο της σύμβασης για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση περιλαμβάνει εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών που είναι εξίσου ή λιγότερο φιλόδοξα από αυτά της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών.

Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

Η νέα οδηγία της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερου αέρα για την Ευρώπη, είναι ένα από τα βασικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι η πρώτη οδηγία της ΕΕ που συμπεριλαμβάνει ανώτατα όρια για τις συγκεντρώσεις των ΑΣ2,5 (λεπτά σωματίδια). Επίσης, ενοποιεί διάφορα υφιστάμενα νομοθετήματα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε μια ενιαία οδηγία. Στις κυβερνήσεις δόθηκε προθεσμία δύο ετών (από τις 11 Ιουνίου 2008) προκειμένου να εναρμονίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τις διατάξεις της οδηγίας.

Έως τότε, το υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα παραμένει σε ισχύ. Η εν λόγω νομοθεσία έχει θέσει πρότυπα και στόχους με γνώμονα την υγεία για μια σειρά από ατμοσφαιρικούς ρύπους και περιλαμβάνει:

  • Την οδηγία πλαίσιο για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Εδώ περιγράφονται οι βασικές αρχές σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στα κράτη μέλη. Η οδηγία επίσης απαριθμεί τους ρύπους για τους οποίους έχουν αναπτυχθεί πρότυπα και στόχοι ως προς την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και οι οποίοι καθορίζονται σε μεταγενέστερα νομοθετικά κείμενα (οι τέσσερις "θυγατρικές" οδηγίες).
  • Την Απόφαση για την ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία θεσπίζει την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων από δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που μετρούν την ατμοσφαιρική ρύπανση στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τη νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση: Γενική Διεύθυνση για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων