Απορρίψεις αζώτου και φωσφόρου

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 19/04/2016
1 min read

Απορρίψεις αζώτου και φωσφόρου

A?inn?oaeo a??oio eae ouoounio

Σημείωση: άμεσες απορρίψεις και παραποτάμιες εισφορές

Πηγή: ΕΟΠ-ΕΘΚ/ΘΠΠ

Back to conclusions

Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100