επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Απορρίψεις αζώτου και φωσφόρου

Απορρίψεις αζώτου και φωσφόρου

A?inn?oaeo a??oio eae ouoounio

Σημείωση: άμεσες απορρίψεις και παραποτάμιες εισφορές

Πηγή: ΕΟΠ-ΕΘΚ/ΘΠΠ

Back to conclusions

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων