επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Πρωτοτυπήστε!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Παροτρύνετε τους υπευθύνους στον εργασιακό σας χώρο να αναπτύξουν πολιτική βιώσιμων μεταφορών σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά ταξίδια. Μπορείτε να αγοράσετε "πιστώσεις ρύπων" σε πτήσεις που προβλέπουν την αντιστάθμιση ρύπων, να ελαχιστοποιήσετε τις φυσικές συναντήσεις που απαιτούν μετακίνηση αντικαθιστώντας τες με διασκέψεις ή βιντεοκλήσεις, ή να ταξιδέψετε με κλινάμαξα αντί του αεροπλάνου.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Ενέργειες Εγγράφων