следващ
предишен
елементи

Новини

Нулево замърсяване: По-голямата част от водите за къпане в Европа отговарят на най-високите стандарти за качество

Смяна на език
Новини Публикуван 01-06-2021 Последна промяна 09-06-2023
1 min read
Photo: © Marco Verch/Flickr
Според публикувания днес годишен доклад за водите за къпане почти 83 % от обектите за къпане в Европа през 2020 г. са отговаряли на най-строгите „отлични“ стандарти на Европейския съюз за качество на водите за къпане. Последната оценка, изготвена от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Европейската комисия, се основава на мониторинга на 22 276 места за къпане в цяла Европа — разположени на териториите на държавите — членки на ЕС, както и в Албания и Швейцария.

Качеството на водите за къпане в Европа остава високо след четири десетилетия на действия, насочени към предотвратяване и намаляване на замърсяването. Политиката на ЕС не само спомогна за повишаване на цялостното качество, но и за набелязване на областите, в които са необходими конкретни действия

Изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Брюнинкс

През последните години делът на обектите с „отлично“ качество в крайбрежните и вътрешните места за къпане се стабилизира на около 85 %, а през 2020 г. е 82,8 % в цяла Европа. Минималните стандарти за „задоволително“ качество на водата са изпълнени в 93 % от обектите, предмет на мониторинг през 2020 г., а в пет държави — Кипър, Австрия, Гърция, Малта и Хърватия — 95 % или повече от водите за къпане са с отлично качество.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Качеството на водите за къпане в Европа остава високо и това е добра новина за европейците, които ще се насочат към плажовете и местата за къпане това лято. Това е резултат от над 40-годишното прилагане на Директивата относно водите за къпане, усилената работа на отговорни професионалисти и сътрудничеството. Планът за действие за постигане на нулево замърсяване, приет през месец май, ще спомогне за поддържането на качеството и безопасността на водите, както и на чистотата на нашите морета и реки“.

Изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Брюнинкс от своя страна заяви: „Качеството на водите за къпане в Европа остава високо след четири десетилетия на действия, насочени към предотвратяване и намаляване на замърсяването.Политиката на ЕС не само спомогна за повишаване на цялостното качество, но и за набелязване на областите, в които са необходими конкретни действия“.

Две трети от местата за къпане са разположени по бреговете на Европа. Резултатите дават възможност на летовниците добре да се ориентират къде могат да намерят най-добрите в това отношение води за къпане. В рамките на настоящата оценка не беше възможно да се класифицира качеството на водите на няколко места за къпане, тъй като ограниченията, свързани с пандемията, не позволиха вземането на достатъчен брой проби.

През 2020 г. 296 или 1,3 % от местата за къпане в Европа са с лошо качество. Въпреки че делът на обектите с лошо качество е намалял леко от 2013 г. насам, продължават да са налице проблеми, особено при оценката на източниците на замърсяване и въвеждането на мерки за интегрирано управление на водите. Необходими са специални проучвания на източниците на замърсяване на местата за къпане, за които е трудно да се установят причините за замърсяването.

Като част от Плана за действие за постигане на нулево замърсяване и в съответствие със стратегията за биологичното разнообразие наскоро Комисията започна преглед на Директивата относно водите за къпане. Целта е да се прецени дали настоящите правила все още изпълняват предназначението си за опазване на общественото здраве и подобряване на качеството на водите, или е необходимо да се подобри съществуващата рамка, по-специално чрез разглеждане на нови параметри. Като част от този процес скоро Комисията ще започне да работи с общността на заинтересованите страни чрез обществена консултация онлайн.

Резултатите от тазгодишния доклад ще бъдат представени на 2 юни на сесията по време на Зелената седмица на ЕС, като тази година акцентът ще бъде поставен върху постигането на нулево замърсяване. Наред с тазгодишния доклад за водите за къпане ЕАОС публикува и актуализирана интерактивна карта с данни за отделните места за къпане. Вече има и актуализирани доклади по държави, както и повече информация за прилагането на директивата в държавите.

Контекст

Качеството на водите за къпане в Европа се подобри значително през последните 40 години, включително благодарение на Директивата относно водите за къпане в ЕС. С въведеното в резултат на директивата ефективно наблюдение и управление, както и благодарение на останалото законодателство на ЕС в областта на околната среда, като Директивата за пречистването на градските отпадъчни води от 1991 г., делът на нетретираните или частично третираните битови и промишлени отпадъци, попадащи във водата, рязко намаля. В резултат на това на все по-голям брой обекти се наблюдава намаляване на замърсяването, което доведе до значително подобряване на качеството на водите. В рамките на текущото преразглеждане на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води се прави оценка на това как в целия ЕС могат да се предприемат по-ефективни действия за последователно справяне с отпадъчните води, особено с оглед на последиците от изменението на климата.

Всички държави членки на ЕС, както и Албания и Швейцария, наблюдават обектите си за къпане в съответствие с разпоредбите на Директивата относно водите за къпане в ЕС.

В законодателството се уточнява дали качеството на водите за къпане може да се класифицира като „отлично“, „добро“, „задоволително“ или „лошо“ в зависимост от констатираното количество фекални бактерии. Когато качеството на водата е оценено като „лошо“, държавите членки на ЕС са длъжни да предприемат определени мерки, като например да забранят или да препоръчат да се избягва къпането, да осведомят обществеността, както и да предприемат подходящи корективни действия.

За повече информация

Оценка за 2020 г. на качеството на водите за къпане, в т.ч. доклади по държави и интерактивна карта

Предстояща обществена консултация за Директивата относно за водите за къпане

Правила на ЕС относно качеството на водите за къпане  

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ