При възможност преминете към биологични храни!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
При производството на биологични храни не се използват изкуствени пестициди, отделят се по-малко газове, предизвикващи парников ефект, и има повече възможности за биологично разнообразие в селскостопанските райони.
Действия към документ