nästa
föregående
poster

Article

Intervju: Ett hållbart finansieringssystem – vad ska det användas till?

Ändra språk
Article Publicerad 2023-05-22 Senast ändrad 2023-08-29
6 min read
Vad är hållbar finansiering och vilken roll kan den spela i Europas övergång till koldioxidneutralitet? Vi bad EEA:s ledande expert på hållbar finansiering, Andreas Barkman, att förklara vad EU har gjort för att finanssektorn ska uppfylla sin del av miljöanpassningen av vårt finansieringssystem till stöd för hållbar tillväxt.

 

Vad innebär hållbar finansiering för EU när den ska omsättas i praktiken?

De investeringar som behövs för att finansiera omställningen av EU:s ekonomi till en klimatneutral, klimatsäker, resurseffektiv och rättvis ekonomi ligger långt bortom vad myndigheter och skattebetalare på egen hand förmår. Det är därför som EU har utarbetat en politik för hållbar finansiering som på lång sikt kommer att vara avgörande för att mobilisera, skala upp och kanalisera privata investeringar i mer hållbara tekniker och företag och finansiera en hållbar ekonomisk tillväxt.

Hållbar finansiering spelar en central roll för att nå de politiska målen under den europeiska gröna given liksom EU:s internationella åtaganden för klimatet och hållbarhetsmål.

Inom hållbar finansiering tar vi miljömässig, social och styrningsrelaterad hänsyn när vi fattar våra beslut om investeringar. Miljörelaterad hänsyn innefattar huruvida investeringarna skulle bevara den biologiska mångfalden, förebygga föroreningar, stärka den cirkulära ekonomin eller hjälpa till att begränsa eller upprätta anpassningar till klimatförändringarna. Vi tar även hänsyn till frågor om mänskliga rättigheter, förhållandet mellan arbetsmarknadens parter och investeringar i samhället.

Politiken syftar alltså till att uppmuntra och underlätta investeringar som bidrar på ett betydande sätt till miljömålen och främjar bredare hållbarhetsmål. En politik för hållbar finansiering är nödvändig både för att ställa om finanssektorn till att bli mer hållbar i sig och för att förbättra finansieringen av ekonomins hållbarhetsomställning.

 

Hur långt har EU kommit när det gäller att införa hållbara finansieringsregler för investerare?

EU har gjort betydande insatser för att utveckla politiken för hållbar finansiering, inräknat rättsliga och icke-rättsliga politiska åtgärder från 2018 års handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och 2021 års strategi för hållbar finansiering under den europeiska gröna given.

Viktig lagstiftning, såsom taxonomiförordningen, förordningen om hållbarhetsupplysningar samt förordningen om EU-referensvärden för klimat, har redan införts som del av handlingsplanen för hållbar finansiering.

 

Vad gör reglerna och förordningarna?

EU:s politikpaket för hållbar finansiering gör en hel del, och banar på många sätt vägen. EU försöker ta fram en bred metod för hållbar finansiering som bemöter centrala interventionspunkter och som på ett betydande sätt kan förändra hur finansieringssystemet stöder hållbarhet. Regler och förordningar är inriktade på en rad olika aktörer, finansiella produkter och instrument.

En av de gemensamma punkterna är den ökade upplysningen om finansiella och icke-finansiella företags och finansiella produkters prestanda vad gäller deras grad av miljömässig hållbarhet, exponering för hållbarhetsrisker osv. Med andra ord används mer transparens som drivkraft för förändring, så att alla kan se vilka investeringar som är hållbara och hjälpa till att minska risken för grönmålning.

 

Vilken roll spelar EEA i säkerställandet av ett hållbart finansieringssystem?

Europeiska miljöbyrån har hjälpt till att utforma EU:s politik för hållbar finansiering genom att delta aktivt i och bidra till flera expertgrupper som bistår Europeiska kommissionens arbete inom handlingsplanen för hållbar finansiering och dess komponenter, såsom EU-taxonomin. Europeiska miljöbyrån är en permanent medlem av plattformen för hållbar finansiering, som bildats i enlighet med EU:s taxonomiförordning och bistår kommissionen, och har även ställning som rådgivare inom specifika ämnen kopplade till förordningen om hållbarhetsupplysningar.

Europeiska miljöbyrån deltog i högnivågruppen för hållbara finanser 2016–2018 som lämnade viktiga bidrag till handlingsplanen 2018 och när det gäller att ta fram EU:s taxonomi för hållbara verksamheter genom sitt deltagande i den tekniska expertgruppen för hållbara finanser (2018–2020). EEA är permanent medlem inom ramen för plattformen för hållbar finansiering sedan 2020.

Europeiska miljöbyrån kommer att fortsätta arbeta för att bistå en politisk utveckling som ska omdirigera kapitalflödena till hållbara verksamheter genom att stödja en rad av EU:s policyprocesser, däribland rapporteringsstandarder enligt direktivet om företagens hållbarhetsrapportering.

 

Kan du förklara vad EU-taxonomin är och hur den kommer att fungera?

Taxonomin definierar de villkor enligt vilka en ekonomisk verksamhet kan anses vara miljömässigt hållbar. Den definierar de tekniska kriterierna för miljöprestandanivåer och sociala minimiskyddsåtgärder för ett antal verksamheter som måste vara uppfyllda för att de ska vara juridiskt klassificerade som miljömässigt hållbara.

Taxonomin avser främst upplysningar, varvid företag som omfattas av EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering måste lämna upplysningar om hur utförandet av deras ekonomiska verksamheter uppfyller taxonomikriterierna och vilken del av deras verksamhet som kan anses vara miljömässigt hållbar. Upplysningskraven gäller även dessa företags kommande investeringar.

Banker behöver till exempel lämna upplysningar om sin andel gröna tillgångar, som visar andelen tillgångar som har investerats i taxonomiförenliga ekonomiska verksamheter i förhållande till alla deras tillgångar. Taxonomin påverkar även upplysningar om finansiella produkter och leder till att nya finansiella produkter med hållbarhetsfunktioner uppstår.

 

Hur kan vi veta om Europas investeringssektor övergår till grönare investeringar och rör sig bort från industrier/sektorer baserade på fossila bränslen?

Ett av de centrala målen för hållbar finansiering är att hjälpa till att omdirigera kapitalflödena mot mer hållbara ekonomiska verksamheter, och kontrollen av dessa kapitalflöden kommer att öka i betydelse som indikator för huruvida systemet verkligen är på väg att bli mer hållbart.

Under 2021 års strategi för hållbar finansiering kommer Europeiska kommissionen att ta fram en robust kontrollram i samarbete med plattformen för hållbar finansiering och EU:s finansiella tillsynsmyndigheter. Detta arbete kommer att inledas 2023.

 

Hur bra är EU:s insatser för hållbar finansiering jämfört med liknande åtgärder som vidtas i andra regioner och länder?

EU är internationellt ledande när det gäller att upprätta en övergripande politisk ram för hållbar finansiering. Med tanke på de finansiella marknadernas internationella karaktär påverkar EU på så vis också andra aktörer, och intensivt samarbete sker med jurisdiktioner utanför EU, t.ex. under G20-paraplyet och den internationella plattformen för hållbar finansiering.

 

Kan vi någonsin uppnå ett finansieringssystem som är hållbart till 100 procent? Är det realistiskt?

Ett fullständigt hållbart finansieringssystem är beroende av en ekonomi som är fullständigt hållbar och vice versa. Inget av dessa förhållanden gäller för närvarande. Samspelet mellan policyer avsedda för realekonomin och policyer avsedda för finansieringssystemet kommer att vara avgörande när vi ska övergå till en mer hållbar utveckling på alla fronter.

Som mycket annat är finansieringssystemet verkligen globalt, och därför måste andra regioner och länder också göra sitt bästa för att miljöanpassa sina ekonomier. Att uppnå fullständig hållbarhet förblir en stor utmaning, men att sträva mot högre nivåer av hållbarhet inom hela ekonomin är ett måste med tanke på de klimat- och miljöutmaningar vi står inför.

 

Andreas Barkman

Andreas Barkman

EEA:s expert på hållbar finansiering

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under signals, signals 2022
Dokumentåtgärder