επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Χρήση γης - μήνυμα 1

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Message (Deprecated) Δημοσίευση 28/11/2013
Η γη αποτελεί πεπερασμένο πόρο, η δε χρήση της γης αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που ευθύνονται για την περιβαλλοντική αλλαγή, καθώς συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής και των οικοσυστημάτων και στη διαχείριση των υποδομών. Εξάλλου, η περιβαλλοντική αλλαγή θα επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τις χρήσεις γης στην Ευρώπη, καθώς οι κατά τόπους κοινότητες θα αγωνίζονται να μετριάσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να προσαρμοσθούν σε αυτήν.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση SOER2010, Land, land use, quality of life
Ενέργειες Εγγράφων