ďalej
späť
body

Article

Rozhovor – Čo je Európsky atlas životného prostredia a zdravia?

Zmeniť jazyk
Article Publikované 16. 11. 2023 Posledná zmena 16. 11. 2023
3 min read
Photo: © Mateja Jaušovec , Well with Nature /EEA
Európsky atlas životného prostredia a zdravia agentúry EEA je súborom údajov a máp, ktoré prezentujú kľúčové informácie o kvalite životného prostredia a rizikách v celej Európe. O atlase a o tom, pre koho môže byť užitočný, sme sa porozprávali s Gerardom Sanchezom, odborníkom agentúry EEA na životné prostredie, zdravie a kvalitu života.

Čo je to Európsky atlas životného prostredia a zdravia?

Európsky atlas životného prostredia a zdravia je digitálnym zdrojom, ktorý znázorňuje, ako životné prostredie pozitívne aj negatívne ovplyvňuje zdravie a kvalitu života obyvateľov Európy.

V atlase sme zhromaždili údaje z členských a spolupracujúcich krajín agentúry EEA. Niektoré údaje pochádzajú od nás,  niektoré pochádzajú z iných, dôveryhodných zdrojov. Všetky získané údaje sme premenili na interaktívne mapy a prehliadače, ktoré si môžu ľudia prehliadať, aby sa dozvedeli viac o prepojení medzi životným prostredím, zdravím a kvalitou života. Atlas je produktom agentúry EEA, ale je aj výsledkom v rámci akčného plánu Európskej komisie v oblasti nulového znečistenia.

 

Ako je vytvorený a ako funguje?

V atlase sú prezentované priestorové údaje. Intenzívne sme pracovali na optimalizácii máp a prehliadačov pre všetky druhy zariadení – od osobných počítačov po tablety, smartfóny atď.

Obsahuje štyri hlavné časti vrátane máp usporiadaných podľa tematických oblastí, miniaplikáciu „Skontrolovať vašu lokalitu“ a časť „Viac informácií“. Tematickými oblasťami máp sú vzduch, hluk, voda, zelené plochy, klíma a nerovnosti. V každej oblasti si môžu ľudia pozrieť displeje znázorňujúce hlavné environmentálne riziká a prínosy pre zdravie.

Miniaplikácia „Skontrolovať vašu lokalitu“ umožňuje ľuďom okamžite vytvoriť „hodnotiacu kartu pre životné prostredie a zdravie“ s kľúčovými informáciami o environmentálnych rizikách v mieste, kde žijú, pracujú alebo trávia čas. V časti "dozvedieť sa viac" nájdete ďalšie informácie o každej oblasti, zdroje údajov, kľúčové publikácie a vysvetľujúce videá od odborníkov agentúry EEA.

 

Ako tento atlas súvisí s prácou agentúry EEA?

Atlas vychádza najmä z údajov, ktoré spravuje agentúra EEA, ako aj z analýz a štúdií agentúry. Vo veľkej miere sa napríklad opiera o údaje zo správ agentúry EEA o kvalite ovzdušia v Európe a o hluku, ako aj o informácie z Európskeho strediska pre monitorovanie klímy a zdravia. Okrem toho má atlas slúžiť ako brána k všetkým štúdiám a údajom agentúry EEA o environmentálnych rizikách a aktívach, ktoré by mohli mať nepriaznivý alebo pozitívny vplyv na zdravie.

 

Kto ho podľa vás bude používať?

Atlas je zameraný na širokú verejnosť. Z hľadiska dizajnu sme napríklad nezahrnuli funkcie, ktoré zvyčajne slúžia technickým používateľom (napr. priame sťahovanie). Vysokokvalitné, overené informácie, ktoré sme zahrnuli do atlasu, môžu byť výrazným nástrojom zmeny. Dúfame, že používatelia atlasu budú tieto informácie považovať za užitočné na vykonanie zmien od individuálnej po komunitnú úroveň a v konečnom dôsledku na zmeny politík na všetkých úrovniach.

 

Dostali ste nejakú spätnú väzbu?

Prostredníctvom našej vyhradenej e-mailovej schránky (ehatlas@eea.europa.eu)  sme dostali veľa spätnej väzby k viacerým témam vrátane problémov, ponúk na spoluprácu, stanovísk ku konkrétnym mapám alebo vrstvám atď.

Obzvlášť nás teší spätná väzba, ktorú sme dostali od viacerých miestnych orgánov. Nemali sme pocit, že by to bola jedna z našich kľúčových oslovených skupín, dostávame však od nich veľa otázok a (prevažne pozitívnu) spätnú väzbu.

 

Plánujú sa v budúcnosti ďalšie podobné služby?

Atlas budeme aktualizovať na základe intervalov, v akých budeme dostávať nové údaje. Do atlasu plánujeme zaradiť aj nový produkt, európsky index vplyvov na životné prostredie a zdravie (EHII). Ide o ukazovateľ založený na vplyve najdôležitejších environmentálnych rizík na zdravie a za každú krajinu uvádza jeden číselný údaj, ktorý ilustruje environmentálnu záťaž ochorení jej obyvateľstva. Okrem toho budeme postupne zaraďovať nové produkty, keď budú k dispozícii nové dôležité dátové toky, najmä od našich kolegov z programu Copernicus.

 

 

Gerardo Sanchez
odborník agentúry EEA pre životné prostredie, zdravie a kvalitu života

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu