neste
forrige
elementer

Om klimaendringer

Side Sist endret 03.06.2016
Topics:
Klimaendringene er en av våre største miljømessige, sosiale og økonomiske trusler. Ifølge FNs klimapanel (IPCC) er oppvarmingen av klimasystemet utvetydig. Observasjoner viser økninger i gjennomsnittlige luft- og havtemperaturer globalt, omfattende smelting av snø og is og et stigende globalt gjennomsnittlig havnivå. Det er svært sannsynlig at mesteparten av oppvarmingen kan tilskrives utslippene av klimagasser fra menneskelige aktiviteter.

Klimaendringene representerer den største og mest vidtrekkende markedssvikten som noensinne er sett.

Sir Nicholas Stern, økonomisk rådgiver for den britiske regjeringen
og tidligere sjefsøkonom i Verdensbanken, 2006

I løpet av de siste 150 årene har gjennomsnittstemperaturen steget med nesten 0,8 ºC globalt og med om lag 1 ºC i Europa. Elleve av de siste tolv årene (1995–2006) rangerer blant de 12 varmeste årene i den instrumentelle registreringen av global overflatetemperatur (siden 1850). Uten globale tiltak for å begrense utslippene regner FNs klimapanel (IPCC) med at de globale temperaturene kan stige ytterligere med 1,8 til 4,0 ºC innen 2100. Dette betyr at temperaturøkningen siden førindustriell tid vil overstige 2 °C. Over denne terskelen er det langt mer sannsynlig at det vil oppstå uopprettelige og muligens katastrofale endringer. (Mer informasjon)

Konsekvensene av klimaendringene er allerede observert og forventes å bli mer uttalte. Ekstreme værhendelser, inkludert hetebølger, tørke og flom, forventes å forekomme hyppigere og blir mer intense. I Europa finner de største temperaturøkningene sted i Sør-Europa og i det arktiske området. Nedbøren minker i Sør-Europa og øker i nord/nordvest. Dette har implikasjoner for naturlige økosystemer, menneskers helse og vannressurser. For økonomiske sektorer som skogbruk, landbruk, turisme og bygg og anlegg, vil konsekvensene først og fremst være negative. Landbrukssektoren i Nord-Europa kan kanskje dra fordel av en begrenset temperaturøkning.

For å stanse klimaendringene må globale klimagassutslipp reduseres vesentlig, og dette må gjøres ved hjelp av politiske tiltak.

De viktigste kildene til menneskeskapte klimagasser er:

  • forbrenning av fossile brensler i elektrisitetsproduksjon, transport, industri og husholdninger
  • endringer i landbruk og arealbruk, f.eks. avskoging
  • deponering av avfall på fyllplasser
  • bruk av fluorholdige gasser i industrien

 

Selv om de politiske tiltakene og initiativene for å redusere utslippene virker, er noen klimaendringer uunngåelige. Derfor må vi utvikle strategier og tiltak for å tilpasse oss konsekvensene av klimaendringene i Europa og ikke minst utenfor Europas grenser, siden de minst utviklede landene er blant de mest sårbare, da de er dårligst rustet til å tilpasse seg, både økonomisk og teknisk.

Permalinks

Topics

Topics:
Dokumenter handlinger