neste
forrige
elementer

EEAs aktiviteter

Side Sist endret 05.09.2018
1 min read
This page was archived on 05.09.2018 with reason: No more updates will be done
EEAs arbeid når det gjelder data om, indikatorer for og vurderinger av biologisk mangfold fokuserer på bevaringstiltak (som verneområder eller artsvern) og på integrasjon av biodiversitetshensyn i sektorer som skogbruk, landbruk og fiskerier. Sentrale aktiviteter omfatter også ”Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators”-prosessen og administrasjon av Det europeiske fellesskaps Clearing-house-mekanisme (lenke). EEA er utpekt til å bli det europeiske datasenteret for biologisk mangfold.

Se dypt, dypt inn i naturen, så vil du forstå alt bedre.

Albert Einstein

Data

I løpet av de neste årene vil EEA bli det europeiske datasenteret for biologisk mangfold og lagre og vedlikeholde EEA-datasett med koblinger til supplerende datasett eid av andre, utvikle indikatorsett for biologisk mangfold, og gi tilgang til data om biologisk mangfold i Europa mer generelt.

Prosjektet ”Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators” ( SEBI 2010) skal bidra til å overvåke utviklingen fram mot 2010-målet. SEBI 2010 strømlinjeformer nasjonale, regionale og globale indikatorer og sikrer at datastrømmene til produksjonen av indikatorer er på plass.

EEA oppdaterer også jevnlig sentrale indikatorer på biologisk mangfold under byråets kjernesett av indikatorer.

EUNIS-databasen gir allmenn tilgang til arter, habitattyper og områder i Europa.

Vurderinger

Med datastrømmer av god kvalitet på plass vil det legges økt vekt på å gjøre integrerte vurderinger av hvor godt politikken om biologisk mangfold fungerer, hvordan andre politiske tiltak påvirker det biologiske mangfoldet, og hvilke politiske endringer det kan være behov for. Nyere vurderinger finnes i EEA-rapporten Tilstand og utsikter 2005 og byråets fjerde felleseuropeiske vurdering.

Viktige kommende vurderinger er:

  • en vurdering av framdriften mot det europeiske 2010-målet om biologisk mangfold, basert på et sett med spesifikke indikatorer på biologisk mangfold, planlagt til 2008
  • en økosystemvurdering for Europa, som skal være ferdig i 2012

Spesifikke prosjekter fra EEAs styringsplan omfatter vurderinger av:

  • Natura 2000-nettverket
  • landbruksarealer og landdistrikter
  • landbruksarealer av høy naturverdi
  • økosystemer i skogområder
  • økonomisk evaluering av fordelene ved naturforvaltning

Som støtte til Konvensjonen om biologisk mangfold leder EEA også Det europeiske fellesskaps Clearing-house-mekanisme (CHM). CHM fremmer teknisk samarbeid og teknologioverføring innenfor Den europeiske union og medlemsstatene, innenfor den felleseuropeiske regionen og i resten av verden.

EEAs gruppe for biologisk mangfold og økosystemer leder byråets arbeid på dette feltet. Gruppen samarbeider tett med Europeisk emnesenter for biologisk mangfold (ETC/BD) og med EEAs nettverk av land (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger