neste
forrige
elementer
Note: new versions of the publication are available!

Dobris-rapporten - En oversikt

Bakgrunn

Side Sist endret 19.04.2016
2 min read

BAKGRUNN

1 Rapportering om Europas miljø

Forklarer hvordan rapporten kom i stand og er oppbygget og hvilke funksjoner den fyller. Dekning, rammebetingelser, informasjonsutvelgelse og vurderingsmetoder blir presentert og drøftet. Modellen nedenfor viser rapporteringens analytiske struktur og definerer forholdet mellom miljøanalyser og utforming og gjennomføring av miljøpolitikken.

Rapportens analytiske modell og dens rolle for utforming og gjennomføring av miljøpolitikken. Sterkt forenklet kan vi si at menneskelige aktiviteter øver press på miljøet og derved forårsaker miljøproblemer.

2 Miljøendringer og menneskelig utvikling

Gir bakgrunnen for vurderingen av Europas miljø, hvor mennesket nå er i ferd med å forandre det globale miljø i hittil ukjent omfang. Vekselvirkningene mellom miljø og utvikling blir gjennomgått i forhold til endringer i menneskets inngrep i bio-geokjemiske kretsløp. Befolkningsveksten og den økonomiske vekst er nøkkelfaktorer for å forstå hvordan mennesket med sine aktiviteter øver press på naturen, og bærekraft og tålegrense er viktige begreper som må tas med når disse problemene analyseres. Europas bidrag til miljøproblemene har ofte vært uforholdsmessig stort.

I løpet av de siste 100 år er verdens befolkning tredoblet, verdens økonomi 20-doblet, forbruket av fossilt brensel 30-doblet og industrien 50-doblet.

Siden 1700-tallet har verdens skogsareal blitt redusert med 6 millioner km2 - et område større enn Europa.

Globalt sett står menneskelige aktiviteter for like store utslipp av svovel og nitrogen som naturen selv.

3 Europa: kontinentet

Europa er verdens nest minste kontinent, med bare litt over 7 % av jordens landareal. Kontinentet er omringet av ni hav, inkludert verdens to største innlandshav, Kaspihavet og Svartehavet. Området innbefatter 46 stater, hvorav 19 i EU- og EFTA-området, 21 i Sentral-, Øst- og Sørøst-Europa, 4 småstater på kontinentet og 2 små øystater. Kontinentet strekker seg over tre klimasoner: polarsonen, den tempererte sone og den subtropiske sone. Dette kapitlet drøfter klimabeltene og de geologiske og bio-geografiske faktorer som har gitt kontinentet dets jord- og vegetasjonsmønstre, og avsluttes med en redegjørelse for arealbruken i Europa.

Landbrukets andel av Europas areal varierer fra under 10 % i Finland, Sverige og Norge, til over 70 % i Ungarn, Irland, Ukrania og Det forente kongeriket.

Skogen dekker fra 6 % av landarealet (Irland) til 66 % (Finland).

Hvert tiår går 2 % av landbruksarealet tapt til utbyggingsformål.

Europa er mellom to og tre ganger så tett befolket som De forente stater og Afrika, men bare halvparten så tett befolket som Asia.

   
 

Permalinks

Dokumenter handlinger