volgende
vorige
items
Infografiek — 11-03-2015
Infographic Hoe houden het milieu en ons welzijn en onze gezondheid verband met elkaar? — 12-03-2015
Zonder natuurlijke hulpbronnen is er geen productie en consumptie. Ze zorgen voor rijkdom en banen, en dragen daarmee bij aan de kwaliteit van ons leven en ons welzijn. Maar ons gebruik van hulpbronnen ondermijnt het vermogen van onze ecosystemen om ons in de toekomst te onderhouden.
Infographic Europa’s afvalstromen — 12-03-2015
In 2010 werd in de 28 EU-lidstaten plus Noorwegen in totaal ongeveer 2 500 miljoen ton afval geproduceerd. Hieronder staat vermeld waar het afval vandaan kwam en waaruit het bestond.
Infographic Hoe kunnen we een circulaire economie tot stand brengen met een efficiënt gebruik van hulpmiddelen? — 11-03-2015
Momenteel gebruiken we meer hulpbronnen dan onze planeet in een bepaalde tijd kan produceren. Het is belangrijk dat we minder afval produceren en minder grondstoffen winnen.
Infographic Welke milieueffecten heeft het voedsel dat we kopen, eten en weggooien? — 12-03-2015
Ons voedsel wordt geproduceerd, verwerkt, verpakt, vervoerd en gedistribueerd, voordat het ons bord bereikt. Bij elke stap worden hulpbronnen verbruikt en ontstaat er meer afval en vervuiling.
Infographic Octet Stream Waardoor ontstaat voedselafval in Europa? — 12-03-2015
Ongeveer een derde van het wereldwijd geproduceerde voedsel gaat verloren of wordt als afval afgedankt. Voedselafval betekent een substantieel verlies van andere hulpbronnen als land, water, energie en arbeid.
Infographic chemical/x-ncbi-asn1-binary Hoeveel van ons gemeentelijk afval recyclen we? — 12-03-2015
Veel van het afval dat we weggooien, kan worden gerecycled. Recycling is goed voor het milieu. Afval komt dan niet op stortplaatsen terecht en er ontstaan grondstoffen voor nieuwe producten. Recycling kan tevens innovatie bevorderen en banen scheppen.
Infographic Hoe kunnen we afval beperken en beter gebruiken? — 12-03-2015
De beste manier om de milieueffecten van afval te beperken, is preventie. Veel dingen die we weggooien, kunnen worden hergebruikt of gerecyled.
Infographic Troff document Hoe ontstaat zeeafval en wat zijn de gevolgen ervan? — 12-03-2015
Steeds meer afval komt in de oceanen terecht. Daardoor worden ecosystemen aangetast, sterven dieren en loopt de gezondheid van mensen gevaar. Dat probleem kan worden opgelost door afvalpreventie en beter afvalbeheer op het land.
Infographic Octet Stream Klimaatverandering in Europa — 15-10-2015
Een veranderend klimaat zal gevolgen hebben voor vrijwel alle aspecten van ons leven. In vele regio’s van Europa zal de neerslag qua intensiteit en frequentie toenemen, wat tot meer en ernstigere overstromingen zal leiden en tot de verwoesting van huizen en infrastructuur (bijvoorbeeld voor vervoer en energie) in risicogebieden. In andere delen van Europa, zoals het Zuiden, kunnen tal van gebieden worden geconfronteerd met droogten als gevolg van hogere temperaturen en afnemende neerslag.
Infographic Zijn we klaar voor de klimaatverandering? — 15-10-2015
De klimaatverandering heeft uiteenlopende gevolgen voor onze gezondheid, onze ecosystemen en de economie. Deze gevolgen zullen in de komende decennia naar alle waarschijnlijkheid steeds ernstiger worden. Als we niets doen, zouden deze gevolgen wel eens hoge kosten met zich kunnen brengen in de vorm van gezondheidsproblemen, schadelijke effecten voor ecosystemen en beschadigde gebouwen en infrastructuur.
Infographic Klimaatverandering en de zee — 15-10-2015
Door de klimaatverandering worden de oceanen warmer, wat tot verzuring van het mariene milieu en veranderende neerslagpatronen leidt. Deze combinatie van factoren leidt vaak tot een verergering van de door de mens veroorzaakte belasting van de zee, met een afname van de mariene biodiversiteit als gevolg.
Infographic Klimaatverandering en landbouw — 15-10-2015
De landbouw draagt bij tot de klimaatverandering, maar ondervindt ook de gevolgen ervan. De EU moet de door de landbouw veroorzaakte broeikasgasemissies verminderen en haar voedselproductie aanpassen om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering. De voedselproductie en -consumptie in de EU moeten in het licht van de wereldwijd groeiende vraag en de mondiale concurrentie om hulpbronnen in een breder perspectief worden gezien, waarbij aandacht wordt besteed aan de onderlinge verbanden tussen landbouw, energie en voedselzekerheid.
Infographic Bodem en klimaatverandering — 15-10-2015
De bodem is een belangrijk — en vaak veronachtzaamd — element van het klimaatsysteem. Na de oceanen vormt de bodem de grootste koolstofput. Het herstel van cruciale ecosystemen op het land en een duurzaam grondgebruik in stedelijke en plattelandsgebieden kunnen bijdragen tot de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering.
Infographic Beperking van de klimaatverandering — 15-10-2015
De inspanningen van de Europese Unie ter beperking van de broekiasgasemissies hebben succes. De EU zal haarunilaterale doelstelling van een vermindering met 20 % (ten opzichte van het niveau van 1990) naar verwachting vóór 2020, dat wil zeggen vóór de vastgestelde termijn, halen. Bovendien is de EU voornemens de Europese tegen 2030 met ten minste 40 % te verminderen en de economie tegen 2050 nog koolstofarmer te maken. De EU is momenteel verantwoordelijk voor circa 10 % vand e wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
Infographic Brandstoftypen en uitstoot van broeikasgassen — 09-09-2016
Transport is nauw verbonden met economische activiteit: in perioden van groei stijgt de economische output, worden meer goederen vervoerd en reizen meer mensen. De gevolgen van transport voor menselijke gezondheid, milieu en klimaatverandering zijn nauw verbonden met de brandstofkeuze. Andere schone brandstoffen, zoals elektriciteit, zijn al beschikbaar en kunnen levensvatbare alternatieven vormen voor petroleum en diesel. De lengte van de reis speelt een rol bij de selectie van het geschikte type brandstof.
Infographic chemical/x-genbank Efficiëntie en uitstoot voertuigen — 09-09-2016
Wegtransport op fossiele brandstof is de belangrijkste bron van luchtvervuiling door transport. Elk voertuig stoot verontreinigende stoffen met diverse herkomst uit.
Infographic Blootstelling aan luchtvervuiling in steden — 09-09-2016
Veel Europeanen worden blootgesteld aan een schadelijk luchtverontreinigingsniveau. Tot 30 % van de Europese stedelingen wordt blootgesteld aan luchtverontreinigingsniveaus die hoger zijn dan de EU-norm voor luchtkwaliteit. En ongeveer 98 % van de Europese stedelingen wordt blootgesteld aan luchtverontreinigingsniveaus die volgens de strengere richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie schadelijk zijn voor de gezondheid.
Infographic Octet Stream Geluidshinder in Europa — 09-09-2016
Geluidshinder is een groeiend milieuprobleem, met diverse oorzaken. De nadelige gevolgen van geluidshinder zijn vindbaar in het welzijn van blootgestelde menselijke populaties, in de gezondheid en verspreiding van dieren in het wild, en in het leervermogen van kinderen op school.
Infographic Troff document EU-doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen — 09-09-2016
Er zijn verschillende EU-doelstellingen geformuleerd teneinde de gevolgen van transport (met zijn broeikasgassen) voor het milieu in Europa terug te dringen. De doelen van de transportsector maken deel uit van het overkoepelende Europese doel om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen met 80–95 % voor 2050.
Infographic Pascal source code Door temperatuurinversie blijft vervuiling op grondniveau hangen — 09-09-2016
Vervuiling treedt gemakkelijker op in situaties van temperatuurinversie. Gedurende langere perioden van hoge druk in de wintermaanden, bereikt de straling van de zon de grond en warmt deze op. Onbewolkte nachten zorgen ervoor dat de grond snel hitte kwijtraakt, en de lucht die in contact komt met de grond wordt kouder. De warmere lucht stijgt op en fungeert als deksel, waardoor de koudere lucht dicht aan de grond geen kant op kan. Verontreiniging, zoals van wegverkeer, wordt ook vastgehouden, dus de luchtlaag die zich het dichtst bij de grond bevindt, raakt steeds vervuilder. Dit gaat zo door tot de meteorologische omstandigheden veranderen.

Permalinks

Documentacties