kitas
ankstesnis
punktai

Politikos kontekstas

Puslapis Paskutinį kartą keista 2021-11-24
Topics:
Europos Sąjungoje Šeštąja aplinkosaugos veiksmų programa (6-ąja EAP) norima pasiekti tokį oro kokybės lygį, kuris neturėtų nepriimtino poveikio ir nekeltų rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai. ES įvairiais lygiais veikia siekdama sumažinti oro taršos poveikį: teisės aktais, bendradarbiavimu su už oro taršą atsakingais sektoriais, per nacionalines, regionines institucijas bei nevyriausybines organizacijas ir tyrimais. ES politika siekiama sumažinti oro taršos poveikį sumažinant teršalų išmetimą ir nustatant ribas bei oro kokybės tikslines vertes.

Švaraus Europos oro (CAFE) programa, pradėta pagal 6-ąją EAP, numato ilgalaikes, strategines ir integruotas politikos konsultacijas dėl oro taršos. 2005 m. Oro taršos teminė strategija, pagrįsta CAFE programa, nustato ambicingus, tačiau rentabilius Europos oro kokybės politikos tikslus ir priemones, įgyvendintinas iki 2020-ųjų.

Oro teršalų išmetimas

Valstybių narių lygiu Nacionalinių teršalų išmetimo ribų direktyva (NEC direktyva) nustato keturių pagrindinių oro teršalų (azoto oksidų, sieros dvideginio, nemetaninių lakiųjų organinių medžiagų ir amoniako), kurie kenkia žmonių sveikatai ir aplinkai, išmetimo ribas. Europos Komisija 2008 m. pabaigoje pasiūlys NEC direktyvos pakeitimus. Išsamiau aprašyta čia.

Kiti pagrindiniai ES teisės aktai yra skirti oro teršalų išmetimui sumažinti iš konkrečių šaltinių, pvz.:

Tarptautiniu mastu oro teršalų išmetimo klausimas dar sprendžiamas UNECE Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija (LRTAP koncencija) ir jos protokolais. Gothenburg „daugelio teršalų“ protokole pagal LRTAP konvenciją nustatytos nacionalinės teršalų išmetimo ribos, kurios yra vienodos arba mažiau ambicingos nei nustatytosios ES NEC direktyvoje.

Oro kokybė

ES naujoji oro kokybės direktyva Aplinkos oro kokybės ir švaresnio Europos oro direktyva, yra viena iš pagrindinių turimų kovo su oro tarša priemonių pagal Oro taršos teminę strategiją. Tai yra pirmoji ES direktyva, kurioje nustatytos PM2,5 (smulkių kietųjų dalelių) koncentracijos aplinkoje ribos. Ji taip pat suvienija įvairius buvusius oro kokybės teisės aktus į vieną direktyvą. Vyriausybėms buvo suteikti dveji metai (nuo 2008 m. birželio 11 d.) savo teisės aktams suderinti su direktyvos nuostatomis.

Iki to laikoesama ES oro kokybės politikos sistema lieka galioti. Šiais teisės aktais nustatyti sveikata pagrįsti standartai ir tikslai, skirti keletui oro teršalų:

  • Oro kokybės pagrindų direktyva. Joje aprašomi pagrindiniai oro kokybės vertinimo ir vadybos valstybėse narėse pricipai. Direktyvoje taip pat išvardyti teršalai, kuriems parengti oro kokybės standartai ir tikslai, kurie nurodyti vėlesniuose teisės aktuose (keturiose „išvestinėse“ direktyvose);
  • „Keitimosi informacija“ sprendimas, kuriuo numatomas abipusis keitimasis informacija ir duomenimis iš tinklų ir atskirų stočių, matuojančių oro taršą ES valstybėse narėse.

Daugiau informacijos apie oro taršos politiką ir teisės aktus: Europos Komisijos Aplinkos  generalinis direktoratas

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Dokumento veiksmai